WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«1. Предмет Договору. Оператор надає Абоненту послуги рухомого (мобільного) телефонного зв’язку (надалі – послуги зв’язку) в зонах покриття на умовах, 1.1. встановлених цим Договором, ...»

АБОНЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №

про надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку

«_____» __________________ 20___ р.

Юридична особа:

(найменування організації, посада та ПІБ керівника, на підставі чого діє)

(надалі – «Абонент»), з одного боку, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (скорочене найменування ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ»), у подальшому «Оператор», в особі

____________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________, з іншого боку, у подальшому іменовані разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору.

Оператор надає Абоненту послуги рухомого (мобільного) телефонного зв’язку (надалі – послуги зв’язку) в зонах покриття на умовах, 1.1.

встановлених цим Договором, а також Правилами надання та отримання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку Оператора (надалі – Правила) та Тарифними планами (Тарифами), затвердженими Оператором. Правила, Тарифні плани (Тарифи) та Замовлення є невід’ємними частинами цього Договору.

Склад замовлених Абонентом послуг зв’язку та телефонний номер, наданий у користування Абонентові, зазначається в Замовленні.

1.2.

Склад замовлених Абонентом послуг може змінюватися за рішенням Оператора по заявці Абонента або без такої заяви у випадках, передбачених цим Договором та/або Правилами.

2. Обов’язки та права Сторін.

Оператор зобов’язаний:

2.1.

Надавати Абоненту основні та додаткові послуги зв’язку нормованої якості за умови можливості їх надання на умовах, встановлених 2.1.1.

цим Договором, Правилами та Тарифними планами (Тарифами), встановленими Оператором.

Своєчасно надавати Абоненту інформацію щодо укладення договору, а також щодо умов надання послуг за цим Договором.

2.1.2.

Забезпечувати належну якість послуг відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій.

2.1.3.

Попереджувати Абонента про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у 2.1.4.

випадках і порядку, передбачених цим Договором та/або Правилами.

Оператор має право:

2.2.

Не надавати Абоненту послуги зв’язку до внесення попередньої оплати.

2.2.1.

Вносити зміни до Правил та Тарифних планів (Тарифів), встановлених Оператором в порядку, передбаченому діючим законодавством 2.2.2.

та Правилами.

Змінювати за технічними причинами телефонний номер з повідомленням про це Абонента в порядку, передбаченому діючим 2.2.3.

законодавством та Правилами.

Деактивувати абонентський номер (блокувати надходження вхідних або вихідних викликів, SMS/MMS, а також передачу даних) у 2.2.4.

випадку відсутності Абонентської активності протягом шести календарних місяців з моменту прояву останньої Абонентської активності. Телефонний номер Абонента деактивується наприкінці шостого календарного місяця, в якому була зафіксована відсутність Абонентської активності, при цьому всі нараховані бонуси анулюються.

Направляти Абоненту SMS-повідомлення або здійснювати голосові дзвінки з метою інформування про послуги та дії Оператора, якщо 2.2.5.

приймання таких повідомлень та дзвінків не тарифікується для Абонента.

За наявності заборгованості у Абонента не проводити на користь нього активацію додаткових послуг та зміну Тарифного плану 2.2.6.

(Тарифу).

Абонент зобов’язаний:

2.3.

Користуватися основними та додатковими послугами зв’язку у повній відповідності із цим Договором, Правилами та Тарифними 2.3.1.

планами (Тарифами), встановленими Оператором.

Абонент має право:

2.4.

Користуватися основними та додатковими послугами зв’язку на умовах, встановлених цим Договором, Правилами та Тарифними 2.4.1.

планами (Тарифами), затвердженими Оператором.

Замовляти додаткові послуги зв’язку, зокрема послугу з доступу до Інтернет на умовах, встановлених цим Договором, Правилами та 2.4.2.

Тарифними планами (Тарифами), встановленими Оператором.

3. Розрахунки за користування послугами рухомого (мобільного) зв’язку.

Розрахунки за надання послуг зв’язку здійснюються на умовах повної попередньої оплати. Надання послуг зв'язку обмежується в 3.1.

момент, коли сума коштів, яку внесено Абонентом, вичерпується. Оператор має право надати Абоненту у розрахунковому періоді послуги зв'язку в кредит, в цьому випадку Абонент зобов’язується до початку наступного розрахункового періоду оплати в повному обсязі вартість послуг, наданих у кредит.

Предоплата за послуги зв’язку здійснюється (із обов’язковим зазначенням власного особового рахунку, що співпадає з номером цього 3.2.

Договору, та телефонного номеру) на поточний рахунок Оператора, зазначений в Договорі (або рахунку на оплату), або в касу Оператора, або шляхом активації придбаних Абонентом телекомунікаційних карток поповнення рахунку, або за допомогою миттєвих (on-line) платежів (в цьому випадку необхідно вказати тільки номер телефону), або шляхом поштових переводів. Платники податку на додану вартість можуть оплачувати послуги зв’язку тільки шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок або в касу Оператора. Абонент повинен внести необхідну суму коштів до початку отримання послуг (зокрема, плату за додаткові послуги).

Датою оплати вважається дата зарахування Оператором грошових коштів на особовий рахунок Абонента. Оператор зараховує грошові кошти, внесені Абонентом на його особовий рахунок, протягом трьох годин для платежів, здійснених Абонентом через касу Оператора, протягом однієї доби для платежів, здійснених Абонентом за допомогою миттєвих (on-line) платежів, протягом трьох діб для платежів, здійснених Абонентом через банківські установи, протягом семи діб для платежів, здійснених Абонентом через пошту шляхом поштових переводів, миттєво – при поповненні рахунку Абонентом шляхом активації телекомунікаційних карток. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, внаслідок яких грошові кошти, внесені Абонентом, були зараховані Оператором на його особовий рахунок несвоєчасно.

4. Відповідальність Сторін.

Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного в Україні законодавства.

4.1.

Оператор не несе відповідальності за якість телефонного зв'язку (через особливості розповсюдження радіохвиль) у випадках 4.2.

знаходження обладнання Абонента поблизу природних та/або штучних (у т.ч. промислових) джерел електромагнітних випромінювань, активних радіозавад, поблизу масивних металевих конструкцій та залізобетонних споруд, несприятливих метеорологічних та/або топографічних умов, а також внаслідок несправності обладнання Абонента.

Абонент самостійно несе відповідальність за повноту та достовірність відомостей, внесених ним у Замовлення.

4.3.

У випадку не зазначення Абонентом номерів власного особового рахунку та телефону та/або якщо Абонент невірно вказав номери 4.4.

власного особового рахунку та телефону при здійсненні оплати послуг зв’язку Абонент самостійно відповідає за всі наслідки, пов’язані з несвоєчасним зарахуванням грошових коштів на його особовий рахунок.

Оператор несе майнову відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг відповідно 4.5.

до ст. 40 Закону України «Про телекомунікації».

Оператор несе відповідальність за незабезпечення схоронності відомостей щодо Абонента, отриманих при укладенні цього Договору.

4.6.

Оператор несе відповідальність за незбереження конфіденційності телефонних розмов Абонента за цим Договором.

Оператор: ____________ /________________________________/ Абонент: ____________ /__________________________________________/ (підпис, печатка ) (ПІБ ) (підпис, печатка )(ПІБ та посада керівника, назва юридичної особи) 5. Інші умови.

До відносин Сторін, які безпосередньо не врегульовані цим Договором, застосовується чинне законодавство України.

5.1.

Цей Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами, внесення Абонентом вартості підключення та авансу на послуги зв’язку.

5.2.

Оператор є платником податку на прибуток на загальних підставах.

5.3.

Абонентський Договір укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу: один 5.4.

примірник - для Оператора, другий – для Абонента.

Усі зміни, доповнення, додатки й додаткові угоди до цього Договору оформлюються в двохсторонньому порядку у простій письмовій 5.5.

формі, набувають сили з дати їх підписання представниками обох Сторін. Не вважаються односторонньою зміна умов чи відмова від Договору, якщо право такої зміни або відмови врегульовано Сторонами за взаємною згодою в цьому Договорі, підписаному Сторонами, або в інших пов’язаних із Договором документах.

Абонент не має право передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій особі без згоди на це іншої Оператора.

5.6.

У разі непогашення чи систематичного несвоєчасного погашення заборгованості за надані відповідно до цього Договору послуги, 5.7.

Абонент погоджується, що інформація про нього стосовно стану розрахунків за цим Договором і включаючи його назву/ ім’я, прізвище та по батькові, ідентифікаційний код (номер), адресу чи інші дані, зазначені Абонентом при укладанні Договору) може бути надана третім особам – потенційним кредиторам Абонента, а також використана з метою формування, реєстру боржників, відкритого для таких третіх осіб.

Цим підписом Абонент засвідчує свою згоду на опублікування 5.8.

у призначених для оприлюднення телефонних довідниках, у тому числі електронних версіях та базах даних інформаційно- Абонент: __________ /_____________________________________/ довідкових служб інформації про його найменування, адресу (підпис, печатка )(ПІБ та посада керівника, назва юр. особи) та номер телефону Абонента.

Спори з Абонентами – юридичними особами вирішуються в суді за правилами підсудності, встановленими Господарським 5.9.

процесуальним кодексом України.

Додатками до цього Договору є Правила (Додаток № 1), Тарифний план (Тариф) (Додаток № 2) та Замовлення (Додаток № 3).

5.10.
Похожие работы:

«Общая характеристика договора купли-продажи : В помощь студентам и аспирантам © 2001 г. В. В. Ровный, заведующий кафедрой гражданского права Юридического института ИГУ. Доктор юридических наук, доцент. В предыдущем номере журнала...»

«Свидетельство Клиента о применении системы защиты вкладчиков и системы гарантии вкладов Свидетельство Клиента о получении информации о применении системы защиты вкладчиков и системы гарантии вкладов._ 2015 года Банк:...»

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ (ИБРР-2015) IX САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   Санкт-Петербург, 28-30 октября 2015 г.МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ Санкт-Петербург http://spoisu.ru...»

«Православие и современность. Электронная библиотека. БИБЛИЯ. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ. ВТОРАЯ КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН. Глава 1 И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем; и Господь Бог его был с...»

«Черепанова Александра Юрьевна ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ: ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право Автореферат...»

«Андрей Георгиевич Битов Нулевой том (сборник) Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8179286 Нулевой том: [роман, повести, рассказы, стихи] / Андрей Битов: АСТ; Москва; 2014 ISBN 978-5-17-084192-9 Аннот...»

«Дарья Владимировна Нестерова Шьем и перешиваем, кроим и перекраиваем. Новая жизнь немолодых вещей Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=303972 Шьем и перешиваем, кроим и перекраиваем. Новая жизнь немолодых вещей / [ред. – сост. Д. В. Нестерова].: РИПОЛ клас...»

«"Сысуев, Бондарь, Храпуцкий" юридическая фирма/адвокатское бюро Юридическая фирма "Сысуев, Бондарь, Храпуцкий" Сысуев Тимур Бондарь Александр Храпуцкий Александр Валерьевич Юрьевич Федорович О компании "Сысуев, Бондарь, Храпуцкий" юридическая фирма/адвокатское бюро, партнеры и адвокаты которого на протяжении более чем...»

«ВВЕДЕНИЕ Предлагаемый учебник полностью соответствует учебной программе курса "Трудовое право". Отличительной чертой данной работы является рассмотрение вопросов, входящих в курс "Трудовое право", с точки зрения их процессуального решения. Как известно, нормы трудового права применяются по правилам гражданского п...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА (Письменная справка) Донецк-2010 Справка "Актуарная математика"...»
 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.