WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 


«8/10155 12.11.2003 48 РАЗДЕЛ ВОСЬ МОЙ ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ НА ЦИ О НА ЛЬ НО ГО БАН КА, МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ ГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ ПО СТА ...»

8/10155

12.11.2003 48

РАЗДЕЛ ВОСЬ МОЙ

ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ НА ЦИ О НА ЛЬ НО ГО БАН КА,

МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ТА МО ЖЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

30 ок тяб ря 2003 г. 67 8/10155 Об утвер ж де нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи спе ци а льного разрешения (лицензии) на осуществление де я (31.10.2003) те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела На осно ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июля 2003 г. 17 «О ли це нзи ро ва нии от де ль ных ви дов де я те ль но сти», поста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес публики Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. 1355 «Об утвер ж де нии По ло же ния о ли це нзи ро ва нии дея те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела» Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб л ики

Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Утвер дить при ла га е мую Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи спе ци а ль но го раз ре ше ния (ли це нзии) на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела (да лее – Ин струкция).

2. Управ ле нию ин фор ма ци он ных тех но ло гий, та мо жен ной ста ти сти ки и ана ли за (Куз мич Л.А.) до 1 ян ва ря 2004 г. раз ра бо тать ин ст рук цию о по ряд ке сер ти фи ка ции про грам мных средств, ис по ль зу е мых для за пол не ния, кон т ро ля и пе ча ти де кла ра ций.

3. На сто я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 но яб ря 2003 г.

4. На ча ль ни кам та мо жен до ве с ти со дер жа ние на сто я ще го по ста нов ле ния до лич но го со става.

5. Кон т роль за ис пол не ни ем на сто я ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за ме сти те ля Пред се да те ля Ко ми те та Го ши на В.А.

Председатель А.Ф.Шпилевский УТВЕРЖДЕНО Постановление Государственного таможенногокомитета Рес пуб ли ки Бе ла русь 30.10.2003 67 ИНСТРУКЦИЯ о по ряд ке вы да чи спе ци а ль но го раз ре ше ния (ли це нзии) на осуществление де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но годела

–  –  –

дол жны быть в на ли чии про грам мные сред ст ва, ис по ль зу е мые для за пол не ния, кон т ро ля и пе ча ти де кла ра ций, а так же до го вор с раз ра бот чи ка ми дан ных про грам мных средств на их сопровождение.

Со ис ка те лем ли це нзии дол жны быть со зда ны не об хо ди мые усло вия, обес пе чи ва ю щие ве де ние уче та и от чет но сти, точ но и пол но от ра жа ю щих опе ра ции с то ва ра ми, под ле жа щ ими та мо жен но му кон т ро лю, а так же обес пе чи ва ю щие со хран ность до ку мен та ции, свя зан н ой с осуществлением та мо жен ным аген том своей де я те ль но сти, в те че ние сро ка, уста нов л енного со от вет ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

29. Для по лу че ния ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела в ка че ст ве та мо жен но го аген та со ис ка тель ли це нзии дол жен пред ва ри те ль но об ра ти ть ся в та мож ню, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен ли це нзи ат либо его обо соб лен ное по д раз де ле ние (фи ли ал), с пи сь мен ным хо да тай ст вом о вы да че за клю че ния о со от вет ст вии мате ри а ль но тех ни че ско го осна ще ния, ко то рым рас по ла га ет дан ный со ис ка тель ли це нзии, тре бова ни ям, уста нов лен ным на сто я щей Ин ст рук цией (да лее – за клю че ние о со от вет ст вии ма те р и а ль но тех ни че ско го осна ще ния).

Хо да тай ст во со ис ка те ля ли це нзии о вы да че за клю че ния о со от вет ст вии ма те ри а ль но тех ни че ско го осна ще ния дол жно быть рас смот ре но та мож ней в те че ние 30 дней с даты его по ступ ле ния в та мож ню. В дан ном слу чае да той по ступ ле ния хо да тай ст ва в та мож ню яв ляется дата при сво е ния ему ре ги ст ра ци он но го но ме ра вхо дя щей кор рес пон ден ции в та мож не.

За клю че ние о со от вет ст вии ма те ри а ль но тех ни че ско го осна ще ния дол жно со дер жать ин фор ма цию о со от вет ст вии ма те ри а ль но тех ни че ско го осна ще ния, ко то рым рас по ла га ет со ис ка тель ли це нзии, тре бо ва ни ям, уста нов лен ным на сто я щей Ин ст рук цией.

В слу чае, если упол но мо чен ны ми дол жно ст ны ми ли ца ми та мож ни уста нов ле но, что ма те ри а ль но тех ни че ское осна ще ние, ко то рым рас по ла га ет со ис ка тель ли це нзии, не со ответствует требованиям,установленнымнастоящейИнструкцией,уполномоченнымдолжностнымлицом та мож ни со став ля ет ся акт в двух эк зем п ля рах с ука за ни ем вы яв лен ных не до стат ков. Один эк зем п ляр акта пе ре да ет ся со ис ка те лю ли це нзии, другой – хра нит ся в та мож не.

По сле устра не ния ука зан ных в акте не до стат ков со ис ка тель ли це нзии впра ве по втор но об ра ти ть ся в та мож ню с хо да тай ст вом о вы да че за клю че ния о со от вет ст вии ма те ри ль но тех а ни че ско го осна ще ния.

30. По ря док осу ще ст в ле ния лицензиатом деятельности в качестве таможенного агента опре де ля ет ся ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми ГТК.

31. В слу чае вы яв ле ния фак тов на ру ше ний ли це нзи а том либо его обо соб лен ным по драз де лением (филиалом) порядка осуществления деятельности в качестве таможенного агента либо тре бо ва ний та мо жен но го или на ло го во го за ко но да те ль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла р усь, либо несоответствияматериально техническогооснащениятребованиям,установленным на сто я щей Ин ст рук цией, либо от сут ст вия в шта те ли це нзи а та спе ци а ли стов по пред став ле нию та мож ни, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен ли це нзи ат либо его обо соб лен ное по д раз де ле ние (фи ли ал), либо иных упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов, а так же в слу чае обо сно ван ных пре тен зий фи зи че ских либо юри ди че ских лиц либо по ито гам соб ст вен ных про ве рок ГТК мо жет при оста но вить дей ст вие ли це нзии на срок до од но го ме ся ца.

32. При приостановлении либо прекращении действия лицензии лицензиат не вправе принимать участие в таможенном оформлении новых партий товаров и транспортных средств, а так же со вер шать иные дей ст вия в ка че ст ве та мо жен но го аген та со дня, сле дую ще го за днем по лу че ния ли це нзи а том уве дом ле ния о при ня тии ре ше ния о при оста нов ле нии либо пре кра ще нии дей ст вия ли це нзии.

Приостановление либо пре кра ще ние дей ст вия ли це нзии не осво бож да ет ли це нзи а та от от вет ст вен но сти пе ред та мо жен ны ми ор га на ми за дей ст вия, со вер шен ные им до уве дом ле ния его о при ня тии со от вет ст ву ю ще го ре ше ния в уста нов лен ном по ряд ке.

33. Гру бы ми на ру ше ни я ми при осу ще ст в ле нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела в ка че ст ве та мо жен но го аген та яв ля ют ся на ру ше ния, пе ре чис лен ные в пун к те 20 настоящей

Ин ст рук ции, а так же:

со вер ше ние ли це нзи а том либо его обособленным подразделением (филиалом) не пра во мер ных дей ст вий, по влек ших при чи не ние ущер ба пред став ля е мо му лицу, в том чис ле пу тем не за кон но го ис по ль зо ва ния све де ний, со став ля ю щих ком мер че скую тай ну или кон фи д ен ци а ль ную ин фор ма цию, если это уста нов ле но су дом;

по ль зо ва ние услу га ми лица, не име ю ще го ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе ци а ли с та по таможенному оформлению, лишенного квалификационного аттестата по решению суда, либо спе ци а ли ста, ква ли фи ка ци он ный ат те стат ко то ро го ан ну ли ро ван, ото зван, при знан не дей ст ви те ль ным или дей ст вие его было при оста нов ле но в по ряд ке, уста нов лен ном за коно да те ль ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8/10155 12.11.2003

–  –  –

43. Ре а ли за ция то ва ров в ма га зи не бес пош лин ной тор гов ли раз ре ша ет ся с даты при нятия ре ше ния о во зоб нов ле нии дей ст вия ли це нзии.

44. Гру бы ми на ру ше ни я ми при осу ще ст в ле нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела по сред ст вом уч реж де ния ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли яв ля ют ся на ру ше ния, пе ре чис лен ные в пун к те 20 на сто я щей Ин ст рук ции, а так же:

ис по ль зо ва ние тор го вых за лов, под соб ных по ме ще ний и скла да ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли для хра не ния или ре а ли за ции то ва ров, не по ме щен ных под та мо жен ный ре жим ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли.

45. В слу чае вре мен но го за кры тия пун к та про пу с ка дей ст вие ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела по сред ст вом уч реж де ния ма га зи на бес пошлинной тор гов ли мо жет быть при оста нов ле но ре ше ни ем ГТК на срок вре мен но го за кры тия пун к та пропуска.

При оста нов ле ние дей ст вия ли це нзии в этом слу чае офор м ля ет ся при ка зом ГТК на осно ва нии ре ше ния о вре мен ном за кры тии пун к та про пу с ка, о чем в пи сь мен ной фор ме со об щается ли це нзи а ту и та мож не, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен ма га зин бес пош линной тор говли.

При этом все то ва ры, по ме щен ные в дан ном ма га зи не под та мо жен ный ре жим ма га зи на беспошлинной тор гов ли, в том чис ле не ре а ли зо ван ные и на хо дя щи е ся в тор го вых за л ах и под соб ных по ме ще ни ях, под ле жат раз ме ще нию и хра не нию то ль ко на скла де ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли, либо мо гут быть пе ре ве зе ны под та мо жен ным кон т ро лем на склад дру го го ма га зи на бес пош лин ной торговли, если вла де ль цем та ких ма га зи нов яв ля ет ся один и тот же ли це нзи ат, либо по ме ще ны под иной та мо жен ный ре жим.

Во зоб нов ле ние дей ст вия ли це нзии в этом слу чае про из во дит ся по ис те че нии сро ка вре мен но го за кры тия пун к та про пу с ка и офор м ля ет ся при ка зом ГТК, о чем в пи сь мен ной форме сообщается ли це нзи а ту и таможне, в зоне деятельности ко то рой рас по ло жен ма га з ин бес пош лин ной тор гов ли.

–  –  –

та мо жен ных по шлин и на ло гов в от но ше нии по ме ща е мых на склад оте че ст вен ных то ва ров не производится.

60. При во зоб нов ле нии дей ст вия ли це нзии размещение на сво бод ном скла де ино стран ных то ва ров без взи ма ния та мо жен ных по шлин и на ло гов, а так же без при ме не ния к ним мер эко но ми че ской по ли ти ки и оте че ст вен ных то ва ров на усло ви ях, при ме ня е мых к вы возу в со от вет ст вии с та мо жен ным ре жи мом эк с пор та, в по ряд ке, опре де ля е мом та мо жен ным зако но да те ль ст вом, раз ре ша ет ся со дня при ня тия ре ше ния о во зоб нов ле нии дей ст вия ли це н зии.

61. Гру бы ми на ру ше ни я ми при осу ще ст в ле нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела по сред ст вом уч реж де ния свободного склада являются на ру ше ния, пе ре чис лен ные в пун к те 20 на сто я щей Ин ст рук ции, а так же:

пе ре да ча со о ру же ния, ис по ль зу е мо го в ка че ст ве сво бод но го скла да, в соб ст вен н ость или во вре мен ное вла де ние и по ль зо ва ние или во вре мен ное по ль зо ва ние дру го му лицу.

–  –  –

СОГЛАСОВАНО* Го су дар ст вен ный ко ми тет пог ра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь ____________________________

(дол жность упол но мо чен но го дол жно ст но голица)

–  –  –

рас смот ре ние иных во про сов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем де я те ль но сти по рас про стра не нию пра во вой ин фор ма ции.

10. Ко мис сия впра ве снять с рас смот ре ния за яв ле ние со ис ка те ля ли це нзии в слу чае его не яв ки на со бе се до ва ние без ува жи те ль ных при чин.

11. За се да ния комис сии про во дят ся по мере не об хо ди мо сти.

За се да ние комис сии счи та ет ся пра во моч ным, если на нем при сут ст ву ет не ме нее пяти ее членов.

За се да ния комис сии ве дет пред се да тель, а в слу чае его от сут ст вия – один из ее чле нов по по ру че нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. Ре ше ния комис сии при ни ма ют ся про стым бо ль шин ст вом го ло сов при сут ст ву ю щих на за се да нии чле нов комис сии от кры тым го ло со ва ни ем. При ра вен ст ве го ло сов при ня т ым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да те ль ст ву ю щий на за се да нии.

Ре ше ние комис сии офор м ля ет ся в виде за клю че ния и под пи сы ва ет ся пред се да те лем и сек ре та рем комис сии.

За клю че ние пе ре да ет ся на рас смот ре ние кол ле гии Ми ню ста, ко то рая при ни ма ет ре ше ние о вы да че либо от ка зе в вы да че ли це нзии.

13. За клю че ние комис сии о воз мож но сти вы да чи ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те льно сти по рас про стра не нию пра во вой ин фор ма ции в элек т рон ной фор ме вы но сит ся на осно ва нии со гла со ва ния На ци о на ль но го цен т ра пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и данной им по ло жи те ль ной оцен ки со от вет ст вия со ис ка те ля ли це нзии ли це нзи он ным тре бо ваниям.

–  –  –

14.2. Ис сле до ва ние по ка за те лей фи нан со во го со сто я ния и фи нан со во эко но ми че ской де я те ль но сти субъ ек тов пред при ни ма те ль ской де я те ль но сти

15. Су деб но то ва ро вед че ская эк с пер ти за

15.1. Ис сле до ва ние про мыш лен ных то ва ров

15.2. Ис сле до ва ние про до во ль ст вен ных то ва ров

–  –  –

ИНСТРУКЦИЯ о по ряд ке вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри с та

1. Ин ст рук ция о по ряд ке вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри с та (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь от 20 ок тяб ря 2003 г. 1363 «О ли це нзи ро ва нии ви дов де я те ль но сти, вы да чу спе ци а л ьных раз ре ше ний (ли це нзий) на ко то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во юс ти ции» и уста нав ливает по ря док и осно ва ния вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри с та (да лее – сви де те ль ст во), их дубликатов, порядок внесения изменений в свидетельства, продления срока их действия, пре кра ще ния дей ст вия сви де тельств.

2. Свидетельство выдается Министерством юстиции Республики Беларусь (далее – Минюст) гражданину Республики Беларусь, намеревающемуся осуществлять со став ляю щую ли це нзи ру е мый вид де я те ль но сти услу гу – юри ди че ские услу ги (да лее – пре тен дент) как са мо сто я те ль но в ка че ст ве ин ди ви ду а ль но го пред при ни ма те ля, так и ра бо тая по най му, в по ряд ке, уста нов лен ном По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии де я те ль но сти по ока за нию юри ди ческих услуг, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ок тяб ря 2003 г. 1363, от ве ча ю ще му тре бо ва ни ям на сто я щей Ин ст рук ции и сдав шему ат те ста ци он ный эк за мен в Ми ню сте.

Про во ди мые ат те ста ци он ные эк за ме ны (да лее – эк за ме ны) про во дят ся для про вер ки зна ний и профессиональных навыков, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния со став ля ю щей лице нзи ру е мый вид де я те ль но сти услу ги – юри ди че ские услу ги.

3. Пре тен дент на по лу че ние сви де те ль ст ва дол жен от ве чать сле ду ю щим тре бо ва ни ям:

иметь граж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иметь вы сшее юри ди че ское об ра зо ва ние;

иметь не ме нее чем трех лет ний стаж ра бо ты по юри ди че ской спе ци а ль но сти по сле окон ча ния вы сше го учеб но го за ве де ния по юри ди че ской спе ци а ль но сти.

4. Не мо жет быть пре тен ден том на по лу че ние сви де те ль ст ва лицо:

при знан ное в уста нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или огра ни чен но дее спо соб ным;

ра нее со вер шив шее умыш лен ное пре ступ ле ние и су ди мость у ко то ро го не сня та и не по га шена;

в те че ние трех лет до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де те ль ст ва уво лен ное из пра во ох нира те ль ных, су деб ных и дру гих ор га нов за ви нов ные дей ст вия;

в от но ше нии ко то ро го в те че ние од но го года до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де те ль ства было при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии сви де те ль ст ва;

в от но ше нии ко то ро го в те че ние од но го года до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де те ль ства было при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ли це нзии на осу ще ст в ле ние ад во кат ской де я те ль но сти, де я те ль но сти по ока за нию юри ди че ских услуг или ча ст ной но та ри а ль ной дея те льности.

5. Для по лу че ния сви де те ль ст ва пре тен дент пред став ля ет в Ми нюст:

за яв ле ние о вы да че сви де те ль ст ва с ука за ни ем фа ми лии, име ни, от че ст ва, граж дан ва,ст пас пор т ных дан ных (се рия, но мер, ког да и кем вы дан, мес то жи те ль ст ва), кон так т но го те ле фона;

но та ри а ль но за сви де те ль ст во ван ную ко пию дип ло ма (его дуб ли ка та) о вы сшем юри ди че ском об ра зо ва нии;

но та ри а ль но за сви де те ль ст во ван ную ко пию тру до вой книж ки (ее дуб ли ка та);

иные ма те ри а лы по же ла нию пре тен ден та.

6. Ми ню стом мо гут быть ист ре бо ва ны иные до ку мен ты, под твер ж да ю щие со от вет ст вие пре тен ден та тре бо ва ни ям на сто я щей Ин ст рук ции.

8/10158 12.11.2003

–  –  –

47. При по лу че нии сви де те ль ст ва, офор м лен но го на но вом блан ке, об ла да тель сви де т е ль ст ва обя зан сдать в Ми нюст ори ги нал ра нее вы дан но го сви де те ль ст ва (его дуб ли кат).

48. Дей ст вие сви де те ль ст ва пре кра ща ет ся:

48.1. по ис те че нии сро ка, на ко то рый оно вы да но;

48.2. при по да че об ла да те лем сви де те ль ст ва за яв ле ния о пре кра ще нии его дей ст вия;

48.3. в слу чае при зна ния об ла да те ля сви де те ль ст ва в уста нов лен ном по ряд ке не дее с по соб ным или огра ни чен но дее спо соб ным;

48.4. при ан ну ли ро ва нии ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти по ока за нию юри д и че ских услуг;

48.5. при ан ну ли ро ва нии сви де те ль ст ва на осно ва нии ре ше ния комис сии.

49. Сви де те ль ст во ан ну ли ру ет ся на осно ва нии ре ше ния комис сии, если:

свидетельство выдано на основании недостоверных сведений, представленных пре тен дентом;

лицо, в от но ше нии ко то ро го было при ня то ре ше ние о вы да че сви де те ль ст ва, не об ра щ а лось за по лу че ни ем сви де те ль ст ва в те че ние шес ти ме ся цев со дня вы не се ния ре ше ния о его выдаче;

ком пе тен т ным ор га ном уста нов ле но на ру ше ние об ла да те лем сви де те ль ст ва за ко нода те ль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли ру ю щего де я те ль ность по ока за нию юри ди че ских услуг;

имеется нарушение обладателем свидетельства Правил профессиональной этики лиц, осу ще ст в ля ю щих де я те ль ность по ока за нию юри ди че ских услуг, утвер ж ден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2000 г. 6 (На ци о на ль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., 48, 8/3401).

50. При прекращении действия свидетельства обладатель свидетельства в 10 дневный срок дол жен воз вра тить сви де те ль ст во в Ми нюст.

–  –  –

ПОЛОЖЕНИЕ о ко мис сии по во про сам вы да чи ли це нзий на осу ще ст в ле ние деятельности по оказанию юридических услуг с указанием составляющей ли цензируемый вид деятельности услуги – юри ди че ские услу ги

1. По ло же ние о ко мис сии по во про сам вы да чи ли це нзий на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти по ока за нию юри ди че ских услуг с ука за ни ем со став ля ю щей ли це нзи ру е мый вид де я те л ь но сти услу ги – юри ди че ские услу ги (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. 1363 «О ли це нзи ро ва нии ви дов де я те ль но сти, вы да чу спе ци а ль ных раз ре ше ний (ли це нзий) на ко то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во юс ти ции» и уста нав ли ва ет по ря док со зда ния и де я те ль но сти комис сии по во про сам вы да чи ли це нзий на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти по ока за нию юри диче ских услуг с ука за ни ем со став ля ю щей ли це нзи ру е мый вид де я те ль но сти услу ги – юри ди ческие услу ги (да лее – ко мис сия).

2. В на сто я щем По ло же нии упо треб ля ют ся основ ные тер ми ны и опре де ле ния в зна че ни ях, уста нов лен ных По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии от де ль ных ви дов де я те ль но сти, утвер ж ден ным Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июля 2003 г. 17, и По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии де я те ль но сти по ока за нию юри ди че ских услуг, утвер ж ден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. 1363.

3. Ко мис сия со зда ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми нюст) в со ста ве не ме нее чем 7 че ло век. Ко ли че ст вен ный и пер со на ль ный со став комис сии утвер ж да ет ся при ка зом Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Председателем комиссии является заместитель Министра юстиции Республики Бе ла русь.

4. За се да ния комис сии ве дет пред се да тель комис сии или его за ме сти тель. При от сут ст вии пред се да те ля комис сии или его за ме сти те ля их обя зан но сти ис пол ня ет по ре ше нию Ми н и ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь один из чле нов комис сии.

5. За се да ние комис сии счи та ет ся пра во моч ным при на ли чии не ме нее пяти ее чле нов.

6. Ре ше ния комис сии при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым бо ль шин ст вом го ло сов от чис ла при сут ст ву ю щих на за се да нии чле нов комис сии. При ра вен ст ве го ло совголос пред се да те ля комис сии яв ля ет ся ре ша ю щим.

7. Под го тов ка за се да ния комис сии, ма те ри а лов на ее рас смот ре ние и ве де ние де ло про из вод ст ва воз ла га ют ся на сек ре та ря комис сии.

8. На за се да ние комис сии мо жет быть при гла шен со ис ка тель ли це нзии.

9. В обя зан но сти комис сии входят:

рас смот ре ние за яв ле ний о вы да че ли це нзий на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти по ока з анию юри ди че ских услуг с ука за ни ем со став ля ю щей ли це нзи ру е мый вид де я те ль но сти услуги – юри ди че ские услу ги и при ла га е мых к ним до ку мен тов, пред став ля е мых со ис ка те ля мили це нзий;

про ве де ние про вер ки со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те лей ли це нзий ли це нзи он н ым тре бо ва ни ям и усло ви ям;

дача за клю че ния о со от вет ст вии либо не со от вет ст вии воз мож но сти со ис ка те лей ли це нзий ли це нзи он ным тре бо ва ни ям и усло ви ям;

пред став ле ние за клю че ния о со от вет ст вии либо несоответствии воз мож но сти со ис кате лей ли це нзий ли це нзи он ным тре бо ва ни ям и усло ви ям на рас смот ре ние кол ле гии Ми ню ста;

представление заключения об аннулировании ли цензии на рассмотрение коллегии Минюста;

ре ше ние иных во про сов, свя зан ных с ли це нзи ро ва ни ем де я те ль но сти по ока за нию юри ди че ских услуг.

10. На осно ва нии рас смот рен ных до ку мен тов и ре зу ль та тов го ло со ва ния вы но сит ся ре ше ние. Ре ше ние офор м ля ет ся в виде за клю че ния, ко то рое под пи сы ва ет ся пред се да те лем комис сии и сек ре та рем комис сии.

8/10158 12.11.2003

–  –  –

47.7. при ан ну ли ро ва нии сви де те ль ст ва на осно ва нии ре ше ния ко мис сии.

48. Сви де те ль ст во ан ну ли ру ет ся на осно ва нии ре ше ния ко мис сии, если:

свидетельство выдано на основании недостоверных сведений, представленных пре тен ден том на по лу че ние сви де те ль ст ва;

су дом уста нов ле но на ру ше ние об ла да те лем сви де те ль ст ва за ко но да те ль ст ва Рес п ублики Беларусь.

49. При прекращении действия свидетельства обладатель свидетельства в 10 дневный срок дол жен воз вра тить сви де те ль ст во в Ми нюст.

–  –  –

Срок дей ст вия про длен на осно ва нии ре ше ния эк с пер т но ква ли фи ка ци он ной ко мис сии от «___»__________20___г., про то кол ____ до «___»_________20____г.
Похожие работы:

«Коммутаторы HP Gigabit Ethernet серии 1920 Руководство по началу работы Номер продукта: 5998-7248 Версия документа: 6W102-20141224 Правовая информация и уведомления © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 Никакая часть наст...»

«Иск № 2011 – Том 945 ВЫСОКИЙ СУД ПРАВОСУДИЯ ОТДЕЛЕНИЕ КОРОЛЕВСКОЙ СКАМЬИ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МЕЖДУ:АЛЬПСТРИМ АГ" (ALPSTREAM AG) (компанией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Швейцарии) (2) "АЛЬПСТРИМ ЭВИЕЙШН МАЛЬТА Л...»

«Е. О. КОмарОвсКий КНИга ОТ КаШЛЯ: О дЕтсКОм КашлЕ для мам и пап Человек должен знать, как помочь себе самому в болезни. Гиппократ Харьков, 2012 УДК 616.21-036.1-053.2-085 ББК 57.33 К63 Серия "Библиот...»

«РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА №27 12.02.15 Официальная Польша: африканская чума свиней информация: МЭБ Комментарий ИАЦ: 38 очагов АЧС на территории Польши по да...»

«СОДЕРЖАНИЕ Введение... 5 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.. 7 2. Структура института и система управления им. 11 2.1. Структура института.. 11 2.2. Соответствие организации управления институтом уставным требованиям... 15 2.3. Соответствие собственной нор...»

«ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ Моргунова А.Т., Гостева П.П. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный университет" Кафедра метрологии,...»

«Содержание стр I. Целевой раздел 3Пояснительная записка 1.1 Нормативно правовая база 1.2. Цели и задачи Программы 1.3. Принципы и подходы формирования Программы. Система общедидактических и специфических принципов в ра...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б3.В.ДВ.7.2...»

«Стив Круг Как сделать сайт удобным. Юзабилити по методу Стива Круга Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3957115 Как сделать сайт удобным. Юзабилити по методу Стива Круга:...»
 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.