WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«У & Р '/ У^Л № В1Д На № _ в щ _ ' Прем’ер-мшютру УкраТни Гройсману В.Б. Ш ановний Володимире Борисовичу! У зв’язку з тим, що конкурс з продажу пакету акцш публ1чного акцюнерного ...»

УК РА И Н А УКРА1НА

ПУБЛИЧНОЕ ПУБЛ1ЧНЕ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ОДЕССКИЙ «ОДЕСЬКИЙ

ПРИПОРТОВЫЙ ЗАВОД» ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД»

А/я № 304, Главпочтамт, г. Одесса, 65001 А/с № 304, Головпоштамт, м. Одеса, 65001 Телефон: справочная завода:758-60-09 Телефон: довщка заводу: 758-60-09 приемная: 758-60-58 приймальня: 758-60-58 Факс: 758-60-08 Факс: 758-60-08 Т/с № 26005300136269 в Ф илиале - ПУр № 26005300136269 в ФЫТ Одесское областное управление АО Одеське обласне управлш ня АТ „О щ адбанк”, МФО 328845 „О щ адбанк”, МФО 328845 Код ЕГРПОУ №00206539 Код 6ДРПО У №00206539 Е-таН: оГПсе@орг.ос1姧а.иа Е-таП : оГПсе@ор2.о(1е$$а.иа У & Р '/ У^Л № В1Д На № _________ в щ ___________ ' Прем’ер-мшютру УкраТни Гройсману В.Б.

Ш ановний Володимире Борисовичу!

У зв’язку з тим, що конкурс з продажу пакету акцш публ1чного акцюнерного товариства «Одеський припортовий завод» (АТ «ОПЗ») 14 грудня не вщбудеться, ми ще раз пошформувати про складну ситуац1Ю що склалася на заводк, вимушеш Стр1мке пад1ння цш на св1Тових ринках мЫеральних добрив, що розпочалося з юнця 2015 року, та висока вартють природного газу в УкраТш, що е основною сировиною для АТ «ОПЗ», не дозволяв заводу на даний час конкурувати на св1тових ринках та призводить до щомюячних збитюв, про що ми детально тф ормували Адм1Н1Страц1Ю Президента УкраТни, Кабшет М|Н1стр1в УкраТни, Фонд державного майна УкраТни (Листи №264 вщ 25.01.2016 р., №265 вщ 25.01.2016 р., №2868 вщ 19.07.2016 р., №3255 вщ 16.08.2016 р).

Слабюсть ринюв М1неральних добрив, через високу пропозиц!Ю аналопчноТ продукцн з краш з дешевим природним газом та перевищення пропозицм над попитом, разом з високою вартютю природного газу в УкраТш призводять до того, що дефщит об1гових кошт1в на пщприемств! стае все бтьш е, а основний борг переважно складае заборгованють перед постачальниками природного газу.

Ус1 Ц1 фактори поступово попршували економ1Чне становище АТ «ОПЗ» на протяз! 2016 р. та продовжать попршувати у подальшому. Виробництво товарноТ продукцм та надання послуг в гривневому еш валент! за 11 М1СЯЦ1В 2016 року у пор!внянн1 з аналопчним перюдом минулого року скоротилося майже в 2 рази, а при перерахунку в долари США товарна продукц1я та надаы послуги скоротилися бшьше ыж в 2,5 рази.

23 липня 2016 р. Вами було прийняте р1шення про безперебмне забезпечення АТ «ОПЗ» природним газом вщ компанм НАК «Нафтогаз УкраТни». Але ПАТ «Укратрансгаз» в ыч з 10 на 11 серпня 2016 р. р1зко зменшило подачу природного газу до АТ «ОПЗ», що призвело до необхщност! авармноТ зупинки заводу. Повна зупинка виробничих потужностей заводу подовжувалась до жовтня 2016 року.

22.09.2016 р. КМУ приймае постанову №658, якою на НАК «Нафтогаз УкраТни»

покладено спец1альы обов’язки - забезпечити постачання до АТ «ОПЗ» природного газу на безперервый основ! (незалежно вщ наявност! заборгованост! АТ «ОПЗ»

перед НАК «Нафтогаз УкраТни» за спожитий природний газ»). Прийняття КМУ постанови вщ 22.09.2016 р. №658 дозволило запустити у роботу виробництво з частковою завантаженютю потужностей - у робот! один агрегат з виробництва ам1аку та два агрегати з виробництва карбамщу.

Необхщно зазначити, що на протяз! дм постанови КМУ вщ 22.09.2016 р. №658 НАК «Нафтогаз УкраТни» щомюячно збтьш ував вартють природного газу.

3 01.10.2016 р. Д1яв тариф на р!вы 5916,00 грн./тис.куб.м. (без урахування ПДВ та вартост'| транспортування), в листопад! 2016 р. тариф зрю на 15,2% до р1вня 6819,00 грн./тис.куб.м. (без урахування ПДВ та вартост! транспортування), в груды 2016 р. тариф зрю ще на 5% до р1вня 7148,00 грн./тис.куб.м. (без урахування ПДВ та вартост'| транспортування). Зростання вартост! природного газу призвело до подальшого збтьш ення збитюв пщприемства та дефщиту об!гових кошпв.

За умови постачання природного газу компаыею НАК «Нафтогаз УкраТни», враховуючи прогнозы цши реал!заци продукцм АТ «ОПЗ» у грудн! 2016 р. на умовах 100% передплати на РОВ порт Южний (ам1ак - 210-215 дол. США за 1 тону, карбамщ-205-215 дол. США за 1 тону) загальний збиток пщприемства прогнозуеться, при юнуюч!й схем! роботи одного агрегату з виробництва ам1аку та двох агрегат!в з виробництва карбамщу, на р1вы б ть ш ыж 100 млн. грн. в мюяць.

При використаны природного газу поставки НАК «Нафтогаз УкраТни», його вартють на АТ «ОПЗ» буде складати у груды 2016 р 7880,70 грн./тис. куб. м (без урахування ПДВ), у т.ч.: цша природного газу - 7148,00 грн./тис.куб.м., вартють транспортування до заводу згщно з постановою НКРЕКП вщ 29.12.2015 №3159 скпадае 732,7 грн./тис. куб. м. В еш валеып, вартють природного газу на АТ «ОПЗ»

буде складати 305,41 дол. США/тис. куб. м. (без урахування ПДВ) за середым курсом долару США у груды 2016 р. на р1вы 25,804 грн./дол.США. При цьому повна соб1вартють реал1зацм (при робот! одного агрегату ам!аку та двох карбамщу) 1 тони ам!аку прогнозуеться на р!вы 341 дол. США/т., у т.ч. вартють природного газу з урахуванням технолопчноТ норми споживання складатиме 314 дол. США/т. або 92% повноТ соб1вартост1. Лише вартють природного газу у соб1вартос*п 1 тони ам1аку буде перевищувати оч!кувану цшу реал1зацп у груды 2016 року на 99 дол. США, а кр1м цього АТ «ОПЗ» необхщно покривати витрати на електроенерпю (тариф з початку року зрю на 26,6%), зароб!тну плату, матер1али та запасы частини, шил витрати, що виникають у процеа виробництва та реал!зацм.

Повна соб1варт!сть реал1зацм 1 тони карбамщу у груды 2016 року прогнозуеться на р1вы 240 дол. США/т.

За рахунок збтьш ення заборгованост! перед НАК «Нафтогаз УкраТни» за спожитий газ АТ «ОПЗ» повнютю розрахувалось за кредитом АБ «УКРГАЗБАНК», та частково погасило юнуючи борги, яю виникпи у 2016 р до серпня мюяця.

Строк дп постанови КМУ вщ 22.09.2016 р. №658 закшчуеться 31.12.2016 р.

Подовження роботи АТ «ОПЗ» згщно юнуючих умов постанови КМУ вщ 22.09.2016 р.

№658 призведе до збтьш ення заборгованост! АТ «ОПЗ» перед НАК «Нафтогаз УкраТни» за спожитий природний газ. В зв'язку з цим необхщно до 30.12.2016 р повнютю зупинити пщприемство.

Треба зазначити, що у раз! повноТ зупинки виробничих потужностей пщприемство, яке е мютоутворюючим для м. Южне, буде продовжувати нести витрати, пов’язаы з необхщнютю утримання устаткування пожежо- та вибухонебезпечного виробництва в нормальному робочому та безпечному стаы, збер|гання актив!в пщприемства у вщповщному стан!.

Ми пропонуемо встановити для АТ «ОПЗ», як азотного пщприемства державного сектору економ!ки, спец1альну цЫу на природний газ, який використовуеться у вигляд! сировини для виробництва продукцм та займае виключно високу долю у соб1вартост! ам1аку та карбамщу. Встановлення спец1альноТ Ц1ни на природний газ в УкраТы використовувалось двома р1зними урядами для подолання кризисних явищ в азотый галуз! у пер10д 2009-2010 рр.

Ще одним можливим вар1антом забезпечення заводу природним газом е участь АТ «ОПЗ» у видобуваны украшського природного газу або шш! форми сп!впрац| з В1тчизняними газовидобувними пщприемствами, в першу чергу з АТ«Укргазвидобування».

Без вир1шення головного для АТ «ОПЗ» питания забезпечення основною сировиною - природним газом, який би кореспондувався 3 св1Товими цшами на ам1ак та карбамщ, у заводу немае ыяких перспектив на найближч! 2-3 роки. Неминуча повна зупинка заводу в найближчий час з повним вивтьненням технолопчного обладнання вщ небезпечних х!М1чних речовин, переведениям обладнання у з довгострокову консервац1ю, р1зким скороченням персоналу та надм1рним накопичуванням збитюв.

На цей час АТ «ОПЗ» забезпечуе утримання виробничого устаткування в хорошому стаж та повнютю забезпечене висококвал|ф!кованим персоналом, що необхщний для нормально'! та безпечноТ роботи пщприемства. Але ж нараз! повноТ зупинки виробництва частина персоналу заводу буде неминуче втрачена. Т ть ки за перюд повноТ зупинки пщприемства у серпы-вересш 2016 р. з пщприемства звтьнились 56 висококвал|ф1кованих прац1вник!в (бтьш ю ть з них перейшло на роботу на под|бж посади в Польщу, Алжир та 1НШ1 краши), а на навчання нового технолопчного персоналу буде потр|бно де ктька роюв.

Колектив АТ «ОПЗ» неодноразово висказувався за необхщнють приватизацм та пщтримував 'Г проведения в сприятливий перюд, особливо в 2007-2008 рр.

Г Колектив не може постмно юнувати в умовах невизначеност! та нести вщповщальнють за тривалу багатор1чну приватизац!Ю заводу.

Ми неодноразово на протяз! 2003-2004,2007-2008 та подальших роюв просили Каб1нет М1н1стр|в УкраТни та Фонд державного майна УкраТни приватизувати пщприемство при сприятливм кон’юнктур! св1тових ринюв та при вщсутност! борпв. Як приклад, додаемо Звернення трудового колективу АТ «ОПЗ», прийняте на конференци 22.04.2008 р. Навпъ у б'тьш П 1Й час, 13Н р1шення Фонду державного майна УкраТни з приватизацм в 2014, 2015 рр., при Тх своечаснм реал!зацм, були би набагато кращими чим в 2016 р.

3 огляду на вищезазначене, колектив заводу просить прийняти виважене та правильне р1шення, що буде забезпечувати життя заводу як в сьогодены, так I в наступних перюдах.

Додаток: Звернення трудового колективу вщ 22.04.2008 р. на 3 арк.

–  –  –


Похожие работы:

«Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.04.2017, 1/17012 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 12 апреля 2017 г. № 121 О форменной одежде и знаках различия В целях обеспечения работников военизированной охраны рес...»

«ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 17 июля 2002 г. № 127-З О географических указаниях Принят Палатой представителей 18 июня 2002 года Одобрен Советом Республики 28 июня 2002 года Изменения и дополнения: Закон Республики Б...»

«ния которых определяется моментом достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора) и региструмальные (момент заключения которых определяется моментом государс...»

«СТАТЬЯ ВОЛКОВА А.В. ДЛЯ ЖУРНАЛА ЦИВИЛИСТ Что является средством при злоупотреблении правом Свобода договора в общем виде изложена в ст. 421 ГК РФ. Высокая абстрактность этой нормы является самым распространенным средством для злоупотреблений правами. Под флагом свободы договора процветает, прежде всего, латентн...»

«Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО" Центр частноправовых исследований НИИ Трудовых и социальных отношений АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА Сборник научных трудов Изда...»

«Гладкая Екатерина Игоревна Правовой режим доменного имени в России и США Специальность: 12.00.03 гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени ка...»

«МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ Сборник второй МОСКВА МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ СБОРНИК ВТОРОЙ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ The Moscow Patriarchate THEOLOGICAL WORKS Issue Patriarcat d...»
 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.