WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

Pages:   || 2 |

«Публічне акціонерне товариство «ПРОКРЕДИТ БАНК» Фінансова звітність За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року Разом зі звітом незалежних аудиторів АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» ...»

-- [ Страница 1 ] --

Публічне акціонерне товариство

«ПРОКРЕДИТ БАНК»

Фінансова звітність

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Разом зі звітом незалежних аудиторів

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Фінансова звітність – 31 грудня 2014 року

ЗМІСТ

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Звіт про прибутки та збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року

Звіт про зміни капіталу за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Примітки до Фінансової звітності А. Основа подання фінансової звітності

Відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності

1) Відповідність національному законодавству

2) Операційне середовище Банку та політична ситуація в Україні

3) Використання припущень та оцінок

4) Зміни в обліковій політиці

5) Валюта представлення

6) Б. Огляд основних положень облікової політики

Основа оцінки

7) Фінансові інструменти

8) Перерахунок іноземної валюти

9) Порівняльні показники

10) Грошові кошти та їх еквіваленти

11) Кредити та дебіторська заборгованість

12) Резерв під зменшення корисності фінансових активів

13) Похідні фінансові інструменти

14) Нематеріальні активи

15) Приміщення та обладнання

16) Інвестиційна нерухомість

17) Оренда

18) Податок на прибуток

19) Позикові кошти

20) Резерви під зобов’язання

21) Договори фінансової гарантії

22) Статутний капітал та інші резерви

23) Процентні доходи та витрати

24) Комісійні доходи та витрати

25) Дивідендний дохід

26) Зміни до фінансової звітності після випуску

27) Витрати на персонал та відповідні відрахування

28) В. Примітки до Звіту про прибутки та збитки

Процентні доходи та витрати

29) Комісійні доходи та витрати

30) Інші операційні доходи

31) Адміністративні та інші операційні витрати

32) Податок на прибуток

33) Г. Примітки до Звіту про фінансовий стан

Грошові кошти та їх еквіваленти

34) Кошти обов’язкових резервів Банку в Національному банку України

35) Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.................. 27 36) Кредити та аванси клієнтам

37) Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам

38) Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу

39) Приміщення та обладнання

40) Інвестиційна нерухомість

41) Нематеріальні активи

42) Інші фінансові та нефінансові активи

43) Кошти банків

44) Кошти клієнтів

45) Боргові цінні папери, емітовані Банком

46) Інші позикові кошти

47) Інші фінансові та нефінансові зобов’язання

48) Похідні фінансові інструменти

49) Субординований борг

50) Статутний капітал

51) АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Фінансова звітність – 31 грудня 2014 року Д. Управління ризиками

Управління загальними ризиками Банку – управління капіталом

52) Управління індивідуальними ризиками

53) Кредитний ризик

54) Фінансові ризики

55) Операційний ризик

56) Е. Додаткові примітки

Справедлива вартість фінансових інструментів

57) Умовні та договірні зобов’язання

58) Операції зі зв’язаними сторонами

59) Аналіз активів та зобов’язань за строками погашення

60) Представлення фінансових інструментів за категорією оцінки

61) Події після звітної дати

62) Ernst & Young Audit Services LLC ТОВ «Ернст енд Янг Khreschatyk Street, 19A Аудиторськi послуги»

Kyiv, 01001, Ukraine Украна, 01001, Кив Tel: +380 (44) 490 3000 вул. Хрещатик, 19А Fax: +380 (44) 490 3030 Тел.: +380 (44) 490 3000 Ukrainian Chamber of Auditors Факс: +380 (44) 490 3030 Certificate: 3516 Свiдоцтво Аудиторсько www.ey.com/ua Палати Украни: 3516

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

Акціонерам та Правлінню ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Звіт щодо фінансової звітності Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОКРЕДИТ БАНК» (далі – «Банк»), що додається, яка включає звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2014 року, звіт про прибутки та збитки, звіт про сукупний дохід, звіт про зміни капіталу та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Звертаємо вашу увагу на Примітку 3 до фінансової звітності, в якій описується поточна політична та економічна ситуація в Україні. Обставини, про які йдеться у Примітці 3, можуть продовжувати негативно впливати на фінансовий стан і результати діяльності Банку у такий спосіб і такою мірою, що наразі не можуть бути визначені. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.

3 квітня 2015 року АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Звіт про прибутки та збитки за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

–  –  –

Затверджено до випуску та підписано 03 квітня 2015 року

Виконавець:

Шевчук Т.В.

(044) 496-54-09 ________________________________________________________________________________________________

Примітки на сторінках 7-78 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 1 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

–  –  –

Затверджено до випуску та підписано 03 квітня 2015 року

Виконавець:

Шевчук Т.В.

(044) 496-54-09 ________________________________________________________________________________________________

Примітки на сторінках 7-78 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 2 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року

–  –  –

Затверджено до випуску та підписано 03 квітня 2015 року

Виконавець:

Шевчук Т.В.

(044) 496-54-09 ________________________________________________________________________________________________

Примітки на сторінках 7-78 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 3 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Звіт про зміни капіталу за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

–  –  –

Затверджено до випуску та підписано 03 квітня 2015 року

Виконавець:

Шевчук Т.В.

(044) 496-54-09 ________________________________________________________________________________________________

Примітки на сторінках 7-78 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 4 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

–  –  –

________________________________________________________________________________________________

Примітки на сторінках 7-78 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 5 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

–  –  –

Затверджено до випуску та підписано 03 квітня 2015 року

Виконавець:

Шевчук Т.В.

(044) 496-54-09 ________________________________________________________________________________________________

Примітки на сторінках 7-78 є невід’ємною частиною цієї фінансової звітності 6 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) А. Основа подання фінансової звітності Відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності 1) «ПроКредит Банк» (далі – «Банк») складає фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). Фінансова звітність Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, складена у відповідності до МСФЗ, опублікованих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО») та органом-попередником. Крім цього, Банк застосував інтерпретації, опубліковані Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності («КІМСФЗ») та органом-попередником.

Банк не застосовував достроково жодних стандартів, змін та поправок до стандартів або їх інтерпретацій, які ще не набули чинності.

Відповідність національному законодавству 2) Банк був створений в Україні та є юридичною особою-резидентом України. На сьогодні Банк існує у формі публічного акціонерного товариства згідно із чинним законодавством України.

Безпосередньою материнською компанією, що здійснює контроль над Банком, є командитно-акціонерне товариство ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (у 2013 році – ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА).

Основним видом діяльності Банку є надання повного спектру комерційних банківських та корпоративних фінансових послуг, зосереджуючись на наданні фінансових послуг дуже малим, малим та середнім суб’єктам господарювання, з метою отримання прибутку та сприяння соціальному і економічному розвитку України. Банк здійснює свою діяльність на підставі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №195, виданих Національним банком України 13 жовтня 2012 року.

Банк має 30 відділень в Україні (у 2013 році – 33 відділення).

Юридична адреса та місце здійснення діяльності Банку: проспект Перемоги, 107-а, Київ, 03115, Україна.

Операційне середовище Банку та політична ситуація в Україні 3) Банк здійснює свою діяльність в Україні. Попри те, що економіка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певні особливості, властиві економіці, що розвивається. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, високою інфляцією та значним дефіцитом балансу державних фінансів та зовнішньої торгівлі.

У 2014 році політична та економічна ситуація в Україні значно погіршилась. Політичні та соціальні заворушення у поєднанні з регіональними напруженнями, анексія Автономної Республіки Крим Російською Федерацією призвели до значного погіршення політичних та економічних стосунків України з Російською Федерацією та до повномасштабного збройного конфлікту у певних частинах Донецької та Луганської областей. Ці чинники спричинили зниження основних економічних показників, збільшення дефіциту державного бюджету, зменшення валютних резервів Національного банку України («НБУ») та, як наслідок, подальше зниження кредитного рейтингу суверенного боргу України.

З 1 січня 2014 року по дату випуску цієї фінансової звітності українська гривня девальвувала по відношенню до основних іноземних валют приблизно на 194%, що було визначено виходячи з офіційного обмінного курсу НБУ української гривні до долара США. НБУ запровадив певні обмеження на придбання іноземної валюти, міжнародні розрахунки, а також запровадив обов’язкову конвертацію надходжень в іноземній валюті в гривні.

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати вищезазначених подій на фінансовий стан і результати діяльності банку у звітному періоді.

Уряд зобов'язався спрямувати свою політику на асоціацію з Європейським Союзом, реалізувати комплекс реформ, націлених на усунення існуючого дисбалансу в економіці, державних фінансах та державному управлінні, а також поліпшення інвестиційного клімату.

Стабілізація економіки України у найближчому майбутньому залежить від успішності дій, яких вживає уряд, та забезпечення безперервної фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів та міжнародних фінансових установ.

Керівництво стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будьяких негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій у політичних, макроекономічних умовах та/або умовах зовнішньої торгівлі може і далі негативно впливати на фінансовий стан та результати діяльності банку у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) На дату анексії Криму Російською Федерацією Банк не здійснював свою діяльність в цьому регіоні. Станом на 31 грудня 2014 р. балансова вартість кредитів та авансів клієнтам, які розташовані в Криму, становить 3 368 тис. грн.

або менше 0,1% від загальної балансової вартості активів.

У 2014 році Банк був змушений припинити частину своєї діяльності в зоні, де розпочався та продовжується збройний конфлікт, а саме у м. Донецьку. Станом на 31 грудня 2014 року балансова вартість активів, розташованих у зонах конфлікту, становить 116 909 тис. грн. (приблизно 2,7% від загальної балансової вартості активів), в тому числі кредити та аванси клієнтам становлять 115 028 тис. грн. (або 2,6% від загальної балансової вартості активів).

–  –  –

На фінансовий стан та фінансові результати Банку впливають облікова політика, припущення, оцінки та судження керівництва, які необхідно застосувати в ході складання фінансової звітності.

Всі оцінки та припущення, які вимагаються згідно з МСФЗ, являють собою оцінки, здійснені згідно з відповідними стандартами. Оцінки та судження визначаються постійно і ґрунтуються на минулому досвіді та інших чинниках, включаючи очікування стосовно майбутніх подій, і вважаються доцільними в умовах, що склались.

Облікова політика і судження керівництва стосовно певних статей є особливо критичними для результатів Банку та фінансового стану у зв’язку з їх суттєвістю.

Це стосується таких позицій:

Резерв під зменшення корисності кредитів Банк регулярно здійснює аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет знецінення. Банк використовує своє судження при оцінці збитків від зменшення корисності в ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових труднощів і відсутній достатній обсяг історичних даних про аналогічних позичальників. Банк оцінює зміни майбутніх грошових потоків, пов’язаних з активом, на основі даних спостережень, що вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань позичальниками або зміну національних економічних умов, що можуть призвести до невиконання зобов’язань за активами. Керівництво використовує оцінки, засновані на історичних даних про збитки стосовно активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисності за групами кредитів і дебіторської заборгованості. Виходячи з наявного досвіду, Банк використовує своє судження при коригуванні даних спостережень стосовно групи кредитів або дебіторської заборгованості для відображення поточних обставин.

Більш детальна інформація про облікову політику Банку стосовно резервування збитків за кредитами наведена у Примітці 13 та Примітці 8.

Податкове законодавство Податкове, валютне та митне законодавство України припускає можливість різних тлумачень. Фінансовий рік Банку співпадає з календарним роком. Більш детальна інформація наведена у Примітці 19.

Відстрочені податкові активи Відстрочені податкові активи відображаються лише тоді, коли існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік цих тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. Для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, використовують судження, виходячи з ймовірних строків та розміру майбутнього оподатковуваного прибутку, а також майбутньої стратегії податкового планування.

Первісне визнання операцій зі зв’язаними сторонами

У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції зі зв’язаними сторонами. МСБО (IAS) 39 вимагає обліковувати фінансові інструменти при первісному визнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких операцій, для того щоб визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних видів операцій з незв’язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки. Зокрема, зв’язані сторони Банку включають такі підприємства як міжнародні фінансові установи. Кредити, що надаються такими установами в країнах, що розвиваються, надаються за нижчими процентними ставками ніж кредити, що надаються комерційними організаціями. З іншого боку, кредитування цими установами може розглядатись як особливий ринок, оскільки ці ставки застосовуються до всіх підприємств, що отримують кредити від міжнародних фінансових установ. Виходячи з цього, при первісному обліку цих кредитів прибуток не визнавався. Умови операцій зі зв’язаними сторонами наведені у Примітці 59.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Безперервно діюче підприємство Керівництво Банку здійснило оцінку можливості Банку продовжувати безперервну діяльність і отримало задовільні докази того, що Банк має ресурси, необхідні для продовження діяльності в осяжному майбутньому.

Крім цього, керівництву невідомо про будь-які суттєві невизначеності, що можуть поставити під сумнів можливість Банку продовжувати безперервну діяльність.

–  –  –

Зміни в обліковій політиці Банк застосував такі переглянуті МСФЗ і тлумачення, що набули чинності для річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2014 року:

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 і МСФЗ (IAS) 27 «Інвестиційні компанії»

Поправки передбачають виключення з вимоги щодо консолідації для компаній, які відповідають визначенню інвестиційної компанії згідно з МСФЗ (IFRS) 10. Згідно з виключенням із вимоги щодо консолідації, інвестиційні компанії повинні обліковувати дочірні компанії за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Поправки не вплинули на Банк, оскільки Банк не відповідає визначенню інвестиційної компанії згідно з МСФЗ (IFRS) 10.

Поправка до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов’язань»

У рамках цих поправок роз’яснюється значення фрази «наразі має юридично закріплене право на здійснення взаємозаліку», а також критерії взаємозаліку стосовно розрахункових систем, у рамках яких використовуються механізми неодночасних валових платежів. Поправки не вплинули на Банк.

Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов’язкові платежі»

У тлумаченні зазначається, що компанія повинна визнавати зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів тоді, коли має місце діяльність, що обумовлює необхідність виплати згідно із законодавством. У випадку обов’язкового платежу, необхідність виплати якого виникає внаслідок досягнення деякого мінімального граничного значення, тлумачення вказує, що зобов’язання не визнається до моменту досягнення мінімального граничного значення. Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 21 не вплинуло на фінансову звітність Банку, оскільки Банк у попередні роки дотримувався принципів визнання, встановлених МСФЗ (IAS) 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», які відповідають вимогам Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 21.

Поправки до МСФЗ (IAS) 39 «Новація похідних інструментів і продовження обліку хеджування»

Поправки звільняють від необхідності припинення обліку хеджування у випадку, коли новація похідного інструмента, класифікованого як інструмент хеджування, задовольняє певним критеріям. Поправки не вплинули на Банк, оскільки в поточному звітному періоді Банк не мав новації похідних фінансових інструментів.

Розкриття інформації про відшкодовувану вартість для нефінансових активів – Поправки до МСФЗ (IAS) 36 Ці поправки усувають ненавмисні наслідки застосування МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» до розкриття інформації, необхідної відповідно до МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів». Крім цього, поправки вимагають розкриття інформації про відшкодовувану вартість активів або підрозділів, що генерують грошові потоки, за якими було визнано зменшення корисності або відбулося відновлення збитків від зменшення корисності протягом періоду. Поправки не вплинули на фінансовий стан або результати діяльності Банку.

Стандарти та інтерпретації, що були опубліковані, але ще не набули чинності Нижче подані стандарти, які були випущені, але не набули чинності, на дату публікації фінансової звітності Банку.

Банк планує, при необхідності, застосувати ці стандарти, щойно вони набудуть чинності.

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»

Рада з МСФЗ в липні 2014 року опублікувала остаточну версію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка включає всі етапи проекту за фінансовими інструментами й замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти:

визнання та оцінка», а також усі попередні версії МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт запроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки, зменшення корисності та обліку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування.

Вимагається ретроспективне застосування, але подання порівняльної інформації не є обов’язковим.

Дозволяється дострокове застосування попередніх версій МСФЗ (IFRS) 9, якщо дата первісного застосування – 1 лютого 2015 р. чи більш рання. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплине на класифікацію та оцінку фінансових активів Банку, але не вплине на класифікацію та оцінку його фінансових зобов’язань.

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»

МСФЗ (IFRS) 15, опублікований у травні 2014 року, запроваджує нову п’ятисходинкову модель, яка застосовується до виручки за договорами з клієнтами. Виручка за договорами оренди, договорами страхування, а також виручка, що виникає стосовно фінансових інструментів та інших договірних прав та зобов’язань, які відносяться до сфер застосування МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування» і МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (або, у випадку дострокового застосування, МСФЗ ________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) (IFRS) 9 «Фінансові інструменти») відповідно, не входить до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15 та регулюється відповідними стандартами.

Виручка згідно з МСФЗ (IFRS) 15 визнається в сумі, що відображає винагороду, яку компанія очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 забезпечують більш структурований підхід до оцінки й визнання виручки.

Новий стандарт застосовується до всіх компаній та замінить усі поточні вимоги МСФЗ з визнання виручки. Повне чи модифіковане ретроспективне застосування вимагається для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 р. або після цієї дати. Наразі Банк оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати його на дату набрання чинності.

МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відстрочених тарифних коригувань»

МСФЗ (IFRS) 14 є не обов’язковим до застосування стандартом, який дозволяє компанії, діяльність якої підлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосування більшості поточних облікових політик для рахунків відстрочених тарифних коригувань при першому застосуванні МСФЗ. Компанії, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні подавати залишки та рух на рахунках відстрочених тарифних коригувань окремими рядками у звіті про фінансовий стан та звіті про прибутки та збитки й інший сукупний дохід відповідно. Стандарт вимагає розкриття сутності тарифного регулювання компанії й притаманних йому ризиків, а також впливу тарифного регулювання на її фінансову звітність. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати. Оскільки Банк вже складає звітність згідно з МСФЗ, цей стандарт до нього не застосовується.

Поправки до МСФЗ (IAS) 19 «Програми з визначеними виплатами: внески з боку працівників»

МСФЗ (IAS) 19 вимагає від компанії обліковувати внески з боку працівників або третіх осіб для обліку пенсійних програм із визначеними виплатами. В разі якщо внески прив’язані до надаваних послуг, вони повинні відноситися до періодів служби як від’ємна вигода. Поправки уточнюють, що якщо сума внесків не залежить від кількості років служби, компанія може визнавати такі внески як зменшення вартості поточних послуг у тому періоді, в якому такі послуги надаються, замість розподілу таких внесків за періодами служби. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2014 р. або після цієї дати. Очікується, що ці поправки не вплинуть на Банк, оскільки Банк не має пенсійних програм із визначеними виплатами з внесками з боку працівників або третіх осіб.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність: облік придбання часток участі»

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільної операції при обліку придбання частки участі в спільній операції, в якій спільна операція являє собою бізнес, застосовував відповідні вимоги МСФЗ (IFRS) 3 для обліку об’єднання бізнесу. Поправки також уточнюють, що частка участі, раніше утримувана в спільній операції, не переоцінюється при придбанні додаткової частки участі в тій самій спільній операції при збереженні спільного контролю. Крім цього, до МСФЗ (IFRS) 11 додано виключення зі сфери застосування, яке уточнює, що поправки не застосовуються для випадків, коли сторони, що здійснюють спільний контроль, включаючи підприємство, що звітує, перебувають під загальним контролем однієї сторони, що здійснює кінцевий контроль.

Поправки застосовуються як для придбання первісної частки участі у спільній операції, так і для придбання будьяких наступних часток у тій самій спільній операції, та набувають чинності перспективно для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати. Дострокове застосування дозволяється. Очікується, що ці поправки жодним чином не вплинуть на Банк.

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 «Роз’яснення припустимих методів амортизації»

Поправки роз’яснюють один із принципів МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38, а саме, що виручка відображає передбачувану структуру споживання компанією економічних вигід від операційної діяльності (частиною якої є актив), а не економічних вигід від використання активу, які споживаються компанією. В результаті метод амортизації, що ґрунтується на виручці, не може бути використаний для амортизації основних засобів і лише у вкрай обмежених обставинах може бути використаний для амортизації нематеріальних активів. Поправки набувають чинності перспективно для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати.

Дозволяється дострокове застосування. Очікується, що ці поправки жодним чином не вплинуть на Банк, оскільки Банк не застосовує методів, що ґрунтуються на виручці, для амортизації необоротних активів.

Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод участі у капіталі в окремій фінансовій звітності»

Поправки дозволять компаніям використовувати в окремій фінансовій звітності метод участі у капіталі для обліку інвестицій у дочірні компанії, спільні підприємства й асоційовані компанії. Компанії, що вже застосовують МСФЗ та вирішили перейти на метод участі у капіталі в окремій фінансовій звітності, повинні будуть зробити це ретроспективно. Компанії, що вперше застосовують МСФЗ та обирають метод участі у капіталі для окремої фінансової звітності, повинні будуть застосувати цей метод на дату переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. Ці поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Банку.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 і МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або передача активів між інвестором і його асоційованою компанією або спільним підприємством»

Поправки вирішують відому невідповідність між вимогою МСФЗ (IFRS) 10 і МСФЗ (IAS) 28 щодо втрати контролю над дочірньою компанією, яка передається асоційованій компанії або спільному підприємству. Поправки уточнюють, що інвестор визнає повний дохід або збиток від продажу або передачі активів, що являють собою бізнес у визначенні МСФЗ (IFRS) 3, між ним і його асоційованою компанією або спільним підприємством. Дохід або збиток від переоцінки за справедливою вартістю інвестиції в колишню дочірню компанію визнається тільки в тій мірі, в якій він стосується частки участі незалежного інвестора в колишній дочірній компанії. Поправки набувають чинності для операцій, які відбудуться в річних звітних періодах, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування.

Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2010-2012 рр.

Ці поліпшення набувають чинності 1 липня 2014 року. Очікується, що ці поправки не вплинуть суттєво на Банк.

Вони включають такі зміни:

МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій»

Це поліпшення застосовується перспективно й роз’яснює різноманітні питання, що стосуються визначень умов строку служби й умов діяльності, що є умовами переходу, зокрема:

• умова діяльності повинна містити умову строку служби;

• певні результати діяльності повинні бути досягнуті під час надання послуг контрагентом;

• певні результати діяльності повинні стосуватися операцій чи діяльності компанії або інших компаній, що входять до тієї самої групи;

• умова діяльності може бути чи не бути ринковою;

• якщо контрагент, незалежно від причини, припиняє надання послуг під час періоду переходу, умова служби вважається невиконаною.

МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»

Поправка застосовується перспективно й роз’яснює, що всі угоди про умовне відшкодування, класифіковані як зобов’язання (або активи) у результаті об’єднання бізнесу повинні надалі обліковуватися за справедливою вартістю через прибуток або збиток незалежно від того, чи потрапляють вони у сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або, якщо застосовно, МСФЗ (IAS) 39).

МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»

Поправки застосовуються ретроспективно й роз’яснюють, що:

• Компанія повинна розкрити судження керівництва щодо застосування критеріїв агрегування, передбачених пунктом 12 МСФЗ (IFRS) 8, включаючи загальний опис операційних сегментів, які були агреговані, й економічні характеристики (наприклад, продаж або валовий прибуток), які використовувалися для оцінки того, чи є сегменти схожими;

• Розкриття узгодження активів сегментів із загальними активами вимагається тільки якщо таке узгодження надається керівнику, що ухвалює операційні рішення, так само, як це потрібно для розкриття щодо зобов’язань сегментів.

МСФЗ (IFRS) 13 «Короткострокова дебіторська й кредиторська заборгованість – поправки до МСФЗ (IFRS) 13»

Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 13 роз’яснює в Основі для висновку, що короткострокова дебіторська й кредиторська заборгованість без визначених процентних ставок може обліковуватися в сумі рахунків, якщо ефект дисконтування є несуттєвим.

МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» і МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи»

Ця поправка застосовується ретроспективно й роз’яснює положення МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 стосовно того, що актив може бути переоцінений на основі спостережуваних даних за результатами як брутто-, так і неттооцінки. Крім цього, накопичена амортизація визначена як різниця між брутто-оцінкою активу та його балансовою вартістю.

МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»

Поправка застосовується ретроспективно й роз’яснює, що керуюча компанія (компанія, яка надає послуги в якості старшого управлінського персоналу), є зв’язаною стороною та включається у розкриття інформації про зв’язані сторони. Крім цього, компанія, яка використовує керуючу компанію, повинна розкривати суму витрат на послуги з управління.

Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2011-2013 рр.

Ці поліпшення набувають чинності 1 липня 2014 року. Очікується, що ці поправки не вплинуть суттєво на Банк.

Вони включають такі зміни:

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»

Поправка застосовується перспективно й роз’яснює, що для цілей виключень зі сфери застосування

МСФЗ (IFRS) 3:

• уся спільна діяльність, а не тільки спільні підприємства, виключені зі сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3;

• це виключення застосовне тільки для обліку у фінансовій звітності самої спільної діяльності.

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості»

Поправка застосовується перспективно й роз’яснює, що виключення для компаній, які утримують групу фінансових активів і фінансових зобов’язань (портфель) і управляють цією групою як єдиним цілим, може застосовуватися до портфелів, що складаються не тільки з фінансових активів і фінансових зобов’язань, але й з інших контрактів, що потрапляють у сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або, якщо застосовно, МСФЗ (IAS) 39).

МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційна власність»

Опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40 відрізняється для інвестиційної власності та нерухомості, що займається власником (тобто, основних засобів). Поправка застосовується перспективно й роз’яснює, що МСФЗ (IFRS) 3, а не опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40, використовується для визначення того, чи є операція придбанням активу або об’єднанням бізнесу.

Визначення «МСФЗ, що набув чинності» – поправки до МСФЗ (IFRS) 1 Ця поправка роз’яснює в Основі для висновку, що компанія може обрати для застосування або поточний, або новий, але ще не обов’язковий до застосування стандарт, що дозволяє дострокове застосування, за умови, що кожен зі стандартів послідовно застосовується в усіх періодах, поданих у першій звітності компанії згідно з МСФЗ.

Оскільки Банк вже складає звітність відповідно до МСФЗ, цей стандарт до нього не застосовується.

Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2012-2014 рр.

Ці поліпшення набувають чинності 1 січня 2016 року. Очікується, що ці поправки не вплинуть суттєво на Банк.

Вони включають такі зміни:

МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність» - зміни у способі вибуття Активи (або групи, що вибувають) зазвичай вибувають або шляхом продажу, або шляхом розподілу між власниками. Поправка до МСФЗ (IFRS) 5 роз’яснює, що заміна одного з цих методів іншим повинна вважатися не новим планом продажу, а продовженням первісного плану. Таким чином, вимоги МСФЗ (IFRS) 5 застосовуються безперервно. Поправка також роз’яснює, що зміна способу вибуття не змінює дати класифікації. Поправка набуває чинності перспективно стосовно змін методів продажу, які будуть зроблені в річних звітних періодах, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування.

МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» – договори обслуговування МСФЗ (IFRS 7) вимагає від компанії розкривати інформацію про будь-яку триваючу участь у переданому активі, визнання якого було припинено в цілому. Раді з МСФЗ було поставлено питання, чи є договори обслуговування триваючою участю для цілей вимог розкриття такої інформації. Поправка роз’яснює, що договір обслуговування, який передбачає комісійну винагороду, може являти собою триваючу участь у фінансовому активі. Компанія повинна оцінити характер такої угоди й комісійної винагороди відповідно до вказівок щодо триваючої участі, поданих у пунктах B30 і 42С МСФЗ (IFRS) 7, щоб оцінити, чи є розкриття інформації необхідним. Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. Поправка повинна застосовуватися так, щоб оцінка відносин у рамках договорів обслуговування на предмет триваючої участі була проведена ретроспективно. Проте, компанія не зобов’язана розкривати необхідну інформацію для будь-якого періоду, що передує періоду, в якому компанія вперше застосувала поправки.

МСФЗ (IFRS 7) «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - застосовність розкриття інформації про взаємозалік у проміжній фінансовій звітності Посібник із взаємозаліку фінансових активів і фінансових зобов’язань було внесено в якості поправок до МСФЗ (IFRS) 7 у грудні 2011 року. В розділі «Дата набуття чинності та перехід до нового порядку обліку»

МСФЗ (IFRS) 7 зазначається, що «Організація повинна застосовувати ці поправки для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати, й для проміжних періодів у рамках таких річних звітних періодів».

Однак, стандарт, що містить вимоги до розкриття інформації для проміжних періодів, МСФЗ (IAS) 34, не містить такої вимоги. Незрозуміло, чи повинна бути розкрита відповідна інформація у скороченій проміжній фінансовій звітності.

Поправка вилучає фразу «й для проміжних періодів у рамках таких річних звітних періодів», роз’яснюючи, що таке розкриття цієї інформації не потрібне у скороченій проміжній звітності. Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування.

МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди працівникам» – проблема визначення ставки дисконтування для регіонального ринку Поправка до МСФЗ (IAS) 19 роз’яснює, що оцінка ступеня розвиненості ринку високоякісних корпоративних облігацій ґрунтується на валюті, в якій виражено зобов’язання, а не країні, до якої таке зобов’язання відноситься.

В разі якщо розвинений ринок високоякісних корпоративних облігацій у цій валюті відсутній, повинна ________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) використовуватися ставка прибутковості державних облігацій. Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування.

МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» – розкриття інформації в будь-якому іншому компоненті проміжної фінансової звітності Поправка встановлює, що необхідні розкриття інформації повинні бути подані або в проміжній фінансовій звітності, або включені шляхом перехресного посилання між проміжною фінансовою звітністю й тим документом, де вони фактично подані в рамках більш загальної проміжної фінансової звітності (наприклад, у коментарях керівництва або звіті про ризики). Рада з МСФЗ зазначила, що інша інформація у складі проміжної фінансової звітності повинна бути доступна користувачам на тих самих умовах та одночасно з проміжною фінансовою звітністю. Якщо користувачі не мають такого доступу до іншої інформації, проміжна фінансова звітність вважається неповною. Поправка набуває чинності ретроспективно для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування.

–  –  –

Ця фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Через причини, пов’язані з обчисленням, показники у таблицях можуть бути округлені до ± одного пункту.

Основні положення облікової політики, що застосовувалась при складанні цієї фінансової звітності, представлені нижче. Ця політика відповідає тій, що застосовувалась у всіх попередніх роках, за виключенням представленого у “Змінах в обліковій політиці” вище..

Б. Огляд основних положень облікової політики

–  –  –

Ця фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості, крім випадків, коли МСФЗ вимагають визнання за справедливою вартістю. Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції на основному (або найсприятливішому) ринку на дату оцінки за поточних ринкових умов (тобто вихідна ціна), незалежно від того, чи спостерігається така ціна безпосередньо, чи оцінена за допомогою іншого методу оцінювання.

МСФЗ визначають так-звану ієрархію визначення справедливої вартості, яка відображає відповідну надійність різних шляхів визначення справедливої вартості:

(a) Активний ринок: котирування (1-й рівень) Використання котирувань фінансових інструментів на активних ринках.

(б) Метод оцінки на основі спостережуваних даних (2-й рівень) Використання котирувань на подібні інструменти на активних ринках або котирувань на ідентичні або подібні інструменти на неактивних ринках, або використання методу оцінки, всі значні дані в основі якого є спостережуваними на ринку.

(в) Метод оцінки на основі значних неспостережуваних даних (3-й рівень) Використання моделей оцінки, в яких значні дані не є спостережуваними на ринку.

Наступний кращий метод визначення застосовується тільки тоді, коли неможна застосувати перший кращий метод визначення справедливої вартості. За можливості Банк визначає справедливу вартість на основі котирувальних ринкових цін на активному ринку, в іншому разі застосовується наступний кращий метод оцінки.

Фінансові інструменти, оцінювані за справедливою вартістю для цілей обліку на постійній основі, включають всі інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, та фінансові інструменти, класифіковані як наявні для продажу. Більш детальна інформація стосовно застосованих методів оцінки статей звіту про фінансовий стан наведена в основних положеннях облікової політики нижче.

Складання звітності та оцінка здійснюються на основі припущення щодо подальшого безперервного функціонування.

–  –  –

Банк класифікує фінансові інструменти за такими категоріями: фінансові активи та фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська ________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) заборгованість, фінансові активи, наявні для продажу, фінансові активи, що утримуються до погашення.

Керівництво визначає категорію фінансових активів та фінансових зобов’язань при їх первісному визнанні.

(a) Фінансові активи та зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку Фінансові активи класифікуються як фінансові активи, утримувані для продажу («торгові активи»), або фінансові активи, визначені за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибуток або збиток, при первісному визнанні. Банк не застосовує облік хеджування.

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, включають похідні фінансові інструменти, що використовуються для управління фінансовими ризиками, і ніколи з метою хеджування із застосуванням обліку хеджування як визначено МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Похідні фінансові інструменти, за якими на звітну дату визначена позитивна справедлива вартість, складають фінансові активи, що включені у звіті до групи “Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку”. Похідні фінансові інструменти, за якими на звітну дату визначена негативна справедлива вартість, складають фінансові зобов’язання, що включені у звіті до групи “Інші фінансові зобов’язання”.

Фінансові активи, визначені за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, обліковуються як такі, коли вони:

- є частиною окремого портфеля, що управляється та оцінюється на основі справедливої вартості у відповідності до документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестицій;

містять похідний фінансовий інструмент, який не може бути достовірно оцінений окремо (включають ндексовані облігації внутрішнього державного боргу).

Інформація щодо справедливої вартості цього портфеля щомісячно доводиться до ключового управлінського персоналу.

Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку первісно визнаються за справедливою вартістю, а витрати на операцію відносяться на витрати у звіті про прибутки та збитки. Потім вони обліковуються за справедливою вартістю. Прибутки та збитки, що виникають в результаті зміни справедливої вартості, негайно відображаються у звіті про прибутки та збитки за період як “чистий результат від фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку”.

Придбання та продаж фінансових інструментів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку визнаються на дату операції – дату, коли Банк зобов’язаний придбати або продати актив.

(б) Кредити та дебіторська заборгованість Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими чи обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Вони виникають, коли Банк надає кошти безпосередньо дебітору без наміру здійснення торгових операцій з такою дебіторською заборгованістю.

Кредити та дебіторська заборгованість первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на здійснення операції. Потім вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. На кожну дату звіту про фінансовий стан і коли є свідчення можливого зменшення корисності Банк здійснює оцінку вартості кредитів та дебіторської заборгованості. В результаті їх балансова вартість може бути знижена шляхом формування резерву з використанням відповідного рахунку (більш детальна інформація стосовно облікової політики щодо зменшення корисності кредитів наведена у Примітці 13, а також Примітці 38 дані щодо зменшення корисності кредитів). Якщо сума збитку від зменшення корисності зменшується, відповідно зменшується резерв під зменшення корисності, і така сума визнається у звіті про прибутки та збитки. Таке зниження резерву під зменшення корисності може бути здійснено до досягнення амортизованої вартості, яка була б визначена станом на дату оцінки, якби зменшення корисності не відбулося.

Кредити визнаються, коли основна сума боргу передається позичальникам. Визнання кредитів та дебіторської заборгованості припиняється, коли строк дії прав на отримання грошових коштів від фінансових активів закінчився або коли Банк передав в основному всі ризики і вигоди, пов’язані з активом.

Збиток при первісному визнанні

Якщо ціна транзакції відрізняється від справедливої вартості поточних ринкових угод на ринку на даний інструмент або визначена на основі методики, параметри якої включають лише ринкову інформацію, Банк одразу визнає різницю між ціною транзакції і справедливою вартістю (прибуток чи збиток першого дня) у звіті про прибутки і збитки. Сума різниці амортизується протягом строку дії фінансового інструменту з використанням методу ефективної процентної ставки, а прибуток або збиток визнається у звіті про прибутки та збитки.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) (в) Фінансові активи, наявні для продажу Активи, наявні для продажу – це активи, які планується утримувати протягом невизначеного строку і які можуть бути продані для покриття потреб ліквідності або внаслідок змін процентних ставок, обмінних курсів або цін акцій.

При первісному визнанні фінансові активи, наявні для продажу, відображаються за справедливою вартістю плюс витрати на здійснення операції. Потім вони обліковуються за справедливою вартістю. Відображена справедлива вартість являє собою або доступні для спостереження ринкові ціни, або суми, розраховані з використанням методу оцінки на основі поточних доступних для спостереження ринкових даних. Стосовно дуже короткострокових фінансових активів вважається, що справедлива вартість найкращим чином представлена самою ціною операції. Прибутки та збитки від зміни справедливої вартості фінансових активів, наявних для продажу, визнаються безпосередньо у складні іншого сукупного доходу до моменту припинення визнання фінансового активу або зменшення його корисності. В цей момент сукупний прибуток або збиток, раніше визнаний у складі іншого сукупного доходу, перекласифікується до звіту про прибутки та збитки, як “прибутки та збитки від фінансових активів, наявних для продажу”. Проценти, нараховані з використанням методу ефективної процентної ставки, і курсові прибутки та збитки від монетарних активів, класифікованих як наявні для продажу, відображаються у звіті про прибутки та збитки. Дивіденди за дольовими інструментами, наявними для продажу, визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли встановлюється право Банку на отримання платежу.

Придбання та продаж фінансових активів, наявних для продажу, відображаються на дату розрахунку. Визнання фінансових активів, наявних для продажу, припиняється, коли строк дії прав на отримання грошових коштів від фінансових активів закінчився або, коли Банк передав переважно всі ризики і вигоди, пов’язані з активом.

–  –  –

(a) Функціональна валюта і валюта подання звітності Функціональною валютою Банку є національна валюта України – українська гривня. Монетарні активи і зобов’язання перераховуються у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на відповідну звітну дату. Прибутки та збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків за операціями і перерахунку монетарних активів та зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті, у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, відображаються у звіті про прибутки та збитки (результат торгових операцій - прибутки мінус збитки від курсових різниць). Перерахунок за обмінним курсом на кінець року не застосовується до немонетарних позицій, в тому числі інвестицій в акції. Вплив змін обмінного курсу на справедливу вартість дольових цінних паперів обліковується як частина прибутку або збитків від змін справедливої вартості.

Банк використовує українську гривню як валюту подання фінансової звітності.

(б) Операції та залишки Операції в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на дату операції.

Монетарні статті, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються за курсом обміну на кінець дня, чинним на звітну дату. У разі зміни справедливої вартості монетарних активів, деномінованих в іноземній валюті, які класифіковані як наявні для продажу, розрізняються курсові різниці у результаті зміни амортизованої вартості цінного паперу та інших змін балансової вартості цінного паперу.

Немонетарні статті, що оцінюються за первісною вартістю, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються за курсом обміну на дату первісного визнання.

Курси обміну української гривні до основних валют, що використовувалися в ході складання цієї фінансової звітності, є такими:

–  –  –

10) Порівняльні показники З метою дотримання вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та досягнення мети надання інформації, що є корисною для прийняття економічних рішень, Банк може коригувати відповідні показники для відповідності ________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) представленню показників поточного року. Жодних змін не відбулося у розкритті та поданні інформації у фінансовій звітності, крім перерахування внаслідок зміни валюти подання, як зазначено вище.

11) Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові грошові кошти, залишки на рахунках в Національному банку України (крім коштів обов’язкових резервів банку в Національному банку України), кореспондентських рахунках та депозитах “овернайт” в інших банках, а також інші ринкові грошові інструменти, які є високоліквідними і можуть бути вільно конвертовані у визначену суму грошових коштів з незначним ризиком зміни вартості.

12) Кредити та дебіторська заборгованість Відображені суми дебіторської заборгованості клієнтів включають переважно видані кредити та аванси. Крім депозитів “овернайт” і строкових депозитів, відображені суми дебіторської заборгованості банків включають залишки на кореспондентських рахунках.

Всі кредити та дебіторська заборгованість банків, а також кредити та аванси клієнтам класифікуються як “кредити та дебіторська заборгованість” і відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизовані премії та дисконти обліковуються протягом відповідних строків у звіті про прибутки та збитки як чисті проценті доходи. Зменшення корисності кредитів відображається шляхом створення окремих рахунків резерву (Примітка 13 та Примітка 38).

13) Резерв під зменшення корисності фінансових активів (а) Активи, що обліковуються за амортизованою вартістю – кредити та аванси Зменшення корисності кредитів та авансів На кожну дату звіту про фінансовий стан Банк визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу чи групи фінансових активів. За наявності об’єктивних ознак зменшення корисності кредиту або кредитного портфеля, що впливає на майбутні грошові потоки від фінансового активу чи активів, відповідні збитки визнаються негайно. Залежно від суми кредиту, такі збитки розраховуються на індивідуальній основі або на сукупній основі для кредитного портфеля. Балансова вартість кредиту знижується за рахунок використання рахунку резерву на зменшення корисності, і сума збитку від зменшення корисності відображається у звіті про прибутки та збитки. Банк не визнає збитків від очікуваних майбутніх подій.

· Кредити та аванси, оцінювані на індивідуальній основі

Кредити вважаються індивідуально значними, якщо їх сума перевищує еквівалент 30 тис. дол. США (2013:

30 тис. дол. США). Стосовно таких кредитів визначається наявність об’єктивних ознак зменшення корисності, тобто будь-які чинники, що могли б вплинути на здатність клієнта виконувати договірні платіжні зобов’язання перед Банком:

- затримки договірних платежів процентів та основної суми;

- порушення договірних умов;

- порушення справи про банкрутство;

- будь-яка конкретна інформація про діяльність клієнта (наприклад, проблеми з грошовими потоками, які виникли у клієнта);

- зміни в ринкових умовах клієнта.

Крім цього, при прийнятті рішення щодо створення резерву під зменшення корисності до уваги беруться загальні ризики клієнта і вартість реалізації застави.

За наявності об’єктивних ознак понесення збитку від зменшення корисності сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активу і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою фінансового активу (індивідуальне зменшення корисності). Якщо кредит має змінну процентну ставку, ставка дисконтування для визначення будь-якого збитку від зменшення корисності є поточною ефективною процентною ставкою згідно з договором.

Розрахунок теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків забезпечених фінансових активів відображає грошові потоки, що можуть виникнути в результаті звернення стягнення на заставу, за вирахуванням витрат на отримання та продаж об’єкта застави.

· Кредити та аванси, оцінювані на сукупний основі Існують два випадки, коли кредити оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупний основі:

- індивідуально незначні кредити, стосовно яких існують об’єктивні ознаки зменшення корисності;

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше)

- група кредитів, що не має ознак зменшення корисності, з метою покриття всіх збитків, які вже понесені, але не виявлені на індивідуальній основі.

Для цілей визначення зменшення корисності індивідуально незначних кредитів, кредити групуються на основі аналогічних характеристик кредитного ризику, тобто кількості днів прострочення. Прострочення понад 30 днів вважається ознакою зменшення корисності. Ця характеристика застосовується для оцінки майбутніх грошових потоків від певних груп таких активів на основі минулого досвіду понесення збитків від кредитів з аналогічними характеристиками.

Визначення зменшення корисності на сукупній основі стосовно індивідуально незначних кредитів (специфічне зменшення корисності) та стосовно кредитів, зменшення корисності яких не відбулось (портфельне зменшення корисності), що входять до групи фінансових активів, здійснюється на основі кількісного аналізу історичних даних щодо рівня неповернення для кредитних портфелів з аналогічними характеристиками ризику (аналіз міграції).

Майбутні грошові потоки від групи фінансових активів, які оцінюються на предмет зменшення корисності, розраховуються на основі договірних грошових потоків, пов’язаних з цими активами в групі, та попереднього досвіду збитків від активів з характеристиками ризику, що є аналогічними для таких активів. Збитки попередніх періодів коригуються на основі поточних спостережень з метою відображення впливу існуючих умов, що не мали впливу на ті роки, за які наявна історична інформація щодо збитків, та усунення впливу умов у попередніх періодах, які не існують на даний момент. Банк регулярно переглядає методологію та прогнози, використані для попереднього оцінювання майбутніх грошових потоків з метою зменшення будь-яких різниць між попередніми оцінками збитків та досвідом фактичних збитків.

Сторнування зменшення корисності

Якщо у наступному періоді сума збитку від зменшення корисності активу зменшується і це зменшення може бути об’єктивно віднесене до події, яка відбулась після визнання збитку від зменшення корисності, то визнаний раніше збиток від зменшення корисності сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума сторнування відображається у звіті про прибутки та збитки.

Списання кредитів та авансів

Кредити, погашення яких неможливе, списуються за рахунок відповідного резерву на зменшення корисності після завершення всіх необхідних процедур для відшкодування активу та після визначення остаточної суми збитку.

Подальше повернення раніше списаних сум зменшує суму відрахувань до резерву на зменшення корисності у звіті про прибутки та збитки.

Реструктуризовані кредити

Резервування за реструктуризованими кредитами, які вважаються індивідуально значними, здійснюється на індивідуальній основі. Сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю реструктуризованого кредиту і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою кредиту (специфічне зменшення корисності). Індивідуально незначні реструктуризовані кредити оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі.

Активи, придбані в обмін на кредити (майно, отримане у власність)

Нефінансові активи, придбані в обмін на погашення кредитів у рамках належним чином проведеної реалізації, відображаються у складі інших активів. Придбаний актив відображається за меншою з двох сум: справедливою вартістю за вирахуванням витрат на реалізацію або балансовою вартістю. Амортизація активів, утримуваних для продажу, не нараховується. Будь-яке подальше списання придбаного активу до його справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію визнається у звіті про прибутки та збитки у складі інших операційних витрат.

Будь-яке подальше збільшення справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію, якщо воно не перевищує кумулятивного списання, визнається у складі інших операційних доходів разом з будь-якими прибутками або збитками при вибутті.

(б) Активи, класифіковані як наявні для продажу На кожну звітну дату Банк визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу чи групи фінансових активів. При визначенні наявності зменшення корисності фінансових активів, наявних для продажу, розглядаються такі критерії:

- погіршення спроможності або готовності дебітора погашати зобов’язання;

- політична ситуація, яка може значно вплинути на платоспроможність емітента;

- додаткові події, що суттєво знижують ймовірність відшкодування балансової вартості.

Банк інвестує переважно у державні цінні папери з фіксованими або змінними процентними ставками.

Зменшення корисності цих інвестицій визнається у разі наявності об’єктивних ознак того, що уряд не може або не хоче виконувати ці зобов’язання.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Стосовно інвестицій в акції, що класифікуються як наявні для продажу, при визначенні того, чи відбулося зменшення корисності активів, до уваги береться значне або тривале зменшення справедливої вартості цінного паперу нижче його собівартості. За наявності будь-яких таких ознак сукупний збиток, що визначається як різниця між ціною придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від зменшення корисності цього фінансового активу, раніше визнаного у складі прибутку або збитку, переноситься зі складу іншого сукупного доходу до звіту про прибутки та збитки.

Збитки від зменшення корисності дольових інструментів, визнані у звіті про прибутки та збитки, у подальшому не сторнуються через звіт про прибутки та збитки. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту, класифікованого як наявного для продажу, збільшується, і збільшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності у звіті про прибутки та збитки, збиток від зменшення корисності сторнується.

14) Похідні фінансові інструменти Похідні фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю в еквіваленті сплачених (при придбанні фінансових активів) або отриманих (при прийнятті фінансових зобов’язань) коштів. Згодом похідні фінансові інструменти переоцінюються за справедливою вартістю. Якщо це можливо, справедлива вартість розраховується на основі котируваних ринкових цін або нещодавніх ринкових операцій. В іншому випадку вони оцінюються за допомогою моделей дисконтованих грошових потоків або моделей оцінки опціонів, залежно від обставин (Примітка 7). Похідні фінансові інструменти з позитивною справедливою вартістю відображаються як фінансові активи і включаються до складу фінансових активів, оцінюваних за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. Похідні фінансові інструменти з від’ємною справедливою вартістю відображаються як фінансові зобов’язання і включаються до складу фінансових зобов’язань, оцінюваних за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.

Прибуток або збиток від зміни справедливої вартості визнається негайно у звіті про прибутки та збитки.

Похідні інструменти, вбудовані в склад інших фінансових інструментів, обліковуються окремо та відображаються за справедливою вартістю, якщо їх ризики і характеристики не мають тісного зв'язку з ризиками та характеристиками основних договорів, а самі основні договори не призначені для продажу і не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток і збиток. Вбудовані похідні інструменти, виділені з основного договору, обліковуються за справедливою вартістю в складі торгового портфеля, при цьому всі зміни справедливої вартості відображаються у звіті про прибутки і збитки.

15) Нематеріальні активи Придбані ліцензії на використання програмного забезпечення капіталізуються виходячи з витрат на придбання програмного забезпечення та введення його в експлуатацію. Ці витрати амортизуються протягом очікуваних строків корисного використання. Максимальний строк очікуваного корисного використання програмного забезпечення становить 10 років.

16) Приміщення та обладнання Приміщення, поліпшення орендованого майна та обладнання обліковуються за собівартістю за мінусом накопиченої амортизації та резерву під зменшення корисності, за необхідності.

Незавершене будівництво обліковується за собівартістю, за мінусом резерву під зменшення корисності, за необхідності. Після завершення будівництва активи переводяться до складу приміщень та поліпшення орендованого майна за їх балансовою вартістю. Незавершене будівництво не амортизується до того моменту, поки актив не буде придатним для використання.

Витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням заміненого компоненту.

На кожну звітну дату керівництво Банку оцінює наявність ознак зменшення корисності приміщень та обладнання.

За наявності таких ознак керівництво Банку оцінює вартість відшкодування як більшу з двох сум: справедливу вартість активу мінус витрати на продаж або вартість використання. Балансова вартість активу списується до вартості відшкодування, а збиток від зменшення корисності визнається у звіті про прибутки та збитки. Збиток від зменшення корисності, відображений щодо будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на продаж.

Прибутки та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та визнаються у звіті про прибутки та збитки.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Амортизація приміщень, поліпшення орендованого майна та обладнання розраховується лінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку корисної експлуатації активу (в роках):

–  –  –

Амортизація приміщень, поліпшення орендованого майна та обладнання починається, коли актив стає доступним для використання.

Ліквідаційна вартість активу – попередньо оцінена сума, яку Банк отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на його вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному після закінчення строку його корисної експлуатації. Ліквідаційна вартість активів та строк їх корисної експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.

17) Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість представлена будівлями або частинами будівель, що утримуються за потреби отримання орендного доходу або збільшення вартості капіталу і не використовуються Банком, а також не призначені для продажу в ході звичайної діяльності.

Інвестиційна нерухомість відображається за собівартістю, включаючи витрати на придбання, за вирахуванням амортизації та витрат від зменшення корисності. Амортизація розраховується за прямолінійним методом протягом строку корисного використання будівель – 20 років. Залишкова вартість активів, строк корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються та коригуються на кожну звітну дату. Прибутки та збитки від вибуття інвестиційної нерухомості розраховуються як надходження за мінусом залишкової вартості.

Подальші витрати капіталізуються тільки за умови, коли існує імовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з витратами, надійдуть в Банк і вартість можна буде достовірно оцінити. Всі інші ремонти та технічні обслуговування відносяться на витрати в момент їх виникнення.

18) Оренда Фінансовий лізинг – Банк як орендодавець Банк відображає дебіторську заборгованість за орендними платежами в сумі, що дорівнює чистим інвестиціям в лізинг, починаючи з дати початку строку лізингу. Первісні прямі витрати включаються до складу первісної оцінки заборгованості за лізингом. Отримані орендні платежі розподіляються на амортизаційну складову, яка не визнається у звіті про прибутки та збитки, і доходну складову. Доходна складова визнається у складі процентних доходів. Отримані премії визнаються протягом строку лізингу за методом ефективної процентної ставки у складі процентних доходів.

Операційна оренда – Банк як орендар Оренда майна, за якої орендодавець фактично зберігає за собою ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за договорами операційної оренди відносяться на адміністративні витрати звіту про прибутки та збитки за лінійним методом протягом строку оренди.

Операційна оренда – Банк як орендодавець Банк відображає у звіті про фінансовий стан активи, що є предметом операційної оренди, у відповідності до виду активу. Дохід від оренди по договорах операційної оренди рівномірно відображається у складі прибутку або збитку на протязі терміну оренди. Сукупна вартість пільг, наданих орендарям, рівномірно відображається як скорочення доходу від оренди на протязі терміну оренди. Первісні прямі витрати, що понесені у зв’язку з договором операційної оренди, додаються до витрат того періоду, в якому укладається договір оренди.

19) Податок на прибуток У цій фінансовій звітності податок на прибуток відображено відповідно до вимог законодавства, які діяли або фактично були введені в дію станом на звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок та відстрочений податок, і відображаються у звіті про прибутки та збитки, крім випадків, коли вони відображаються безпосередньо у складі іншого сукупного доходу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцій, які також відображені у цьому самому або іншому періоді безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Поточний податок Поточні витрати з податку являють собою суму, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або відшкодована ними стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. Інші податки, за винятком податку на прибуток, відображаються у складі адміністративних та інших витрат.

Відстрочений податок Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключного правила при первісному визнанні, відстрочений податок не визнається стосовно тимчасових різниць при первісному визнанні активу чи зобов’язання щодо операції, іншої ніж об’єднання бізнесу, якщо операція, при її первісному визнанні, не впливає на бухгалтерський або оподатковуваний прибуток. Відстрочені податкові активи та зобов’язання визначаються із використанням податкових ставок оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки. Відстрочені податкові активи стосовно тимчасових різниць, що зменшують базу оподаткування, та податкових збитків, перенесених на наступні періоди, відображаються лише якщо існує ймовірність отримання майбутнього оподатковуваного доходу, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.

Невизначені податкові позиції Керівництво переоцінює невизначені податкові позиції Банку на кожну звітну дату. Зобов’язання з податку на прибуток, визнаються керівництвом за позиціями, які, більш ймовірно, не призведуть до стягнення додаткових податків у випадку виникнення претензій з боку податкових органів. Така оцінка виконується, виходячи з тлумачення Банком податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинності на звітну дату, та будь-якого відомого рішення судових або інших органів з подібних питань. Зобов’язання зі штрафів, процентів та податків, крім тих, що пов’язані з оподаткуванням прибутку, визнаються на підставі розрахованих керівництвом витрат, необхідних для врегулювання зобов’язання на звітну дату.

20) Позикові кошти Позикові кошти, які включають зобов’язання перед банками і клієнтами, боргові цінні папери, емітовані банком, інші позикові кошти від міжнародних фінансових установ і субординований борг, спочатку визнаються за справедливою вартістю за вирахуванням понесених витрат на здійснення операції. Позикові кошти згодом відображаються за амортизованою вартістю. Будь-яка різниця між надходженнями, за вирахуванням витрат на здійснення операції, та погашеннями відображається у звіті про прибутки та збитки протягом строку запозичення з використанням методу ефективної процентної ставки.

Якщо Банк купує власні випущені боргові цінні папери, вони виключаються зі звіту про фінансовий стан, а різниця між балансовою вартістю зобов’язання та сплаченою сумою коштів включається до складу доходів від дострокового врегулювання заборгованості.

Субординований борг включає в основному зобов’язання перед акціонерами та іншими міжнародними фінансовими установами, які у разі банкрутства або ліквідації погашаються тільки після задоволення всіх несубординованих кредиторів.

Визнання всіх фінансових зобов’язань припиняється в момент їх погашення, тобто коли зобов’язання виконано, анульовано або строк дії якого минув.

21) Резерви під зобов’язання Резерви під зобов’язання – це зобов’язання нефінансового характеру із невизначеним строком або сумою.

Резерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому Банк має поточне юридичне чи добровільно прийняте на себе зобов’язання, для врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде необхідним відтік ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і суму зобов’язання можна достовірно оцінити.

22) Договори фінансової гарантії Договори фінансової гарантії – це договори, що зобов’язують емітента здійснити певні платежі для відшкодування особі, на користь якої видана гарантія, понесеного збитку, оскільки зазначений боржник не в змозі своєчасно здійснювати платежі у відповідності до умов боргового інструменту. Такі фінансові гарантії надаються банкам, фінансовим установам та іншим органами від імені клієнтів для забезпечення кредитів, овердрафтів та інших банківських послуг.

Фінансові гарантії первісно відображаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю на дату видачі гарантії.

Після первісного визнання зобов’язання Банку за такими гарантіями оцінюються за більшою з двох сум:

первісною оцінкою, за вирахуванням амортизації комісії, що нараховується за лінійним методом протягом строку ________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) дії гарантії для визнання у звіті про прибутки та збитки, або найкращою оцінкою витрат, необхідних для врегулювання фінансових зобов’язань, що виникли станом на звітну дату. Ці оцінки визначаються на основі досвіду здійснення аналогічних операцій та досвіду минулих збитків і суджень керівництва.

23) Статутний капітал та інші резерви Звичайні акції і некумулятивні, що не підлягають погашенню, привілейовані акції відображаються у складі капіталу. Витрати, безпосередньо пов’язані з емісією нових акцій, відображаються у складі капіталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю випущених акцій відображається як емісійні різниці.

Дивіденди за простими акціями визнаються у складі капіталу у періоді, коли вони були затверджені акціонерами Банку.

Резерв переоцінки цінних паперів, наявних для продажу Цей резерв відображає зміни справедливої вартості інвестицій, наявних для продажу.

24) Процентні доходи та витрати Процентні доходи та витрати за всіма процентними фінансовими інструментами, відображаються у складі процентних доходів та процентних витрат звіту про прибутки та збитки з використанням методу ефективної процентної ставки.

Процентні доходи та витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки у періоді, в якому вони виникли.

При зменшенні відображеної у фінансовій звітності вартості фінансового активу чи групи аналогічних фінансових активів внаслідок зменшення корисності, процентні доходи продовжують визнаватись з використанням первісної ефективної процентної ставки на основі нової балансової вартості. Платежі, отримані стосовно списаних кредитів, не визнаються у складі чистих процентних доходів, а зменшують суму резерву під зменшення корисності кредитів та авансів відповідно.

25) Комісійні доходи та витрати Комісійні доходи та витрати визнаються методом нарахувань у момент надання послуг.

Комісійні за видачу кредитів, які ймовірно будуть використані (разом із відповідними прямими витратами) відстрочуються і визнаються як коригування ефективної процентної ставки за кредитом.

26) Дивідендний дохід Дивіденди визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли встановлюється право на отримання платежу.

27) Зміни до фінансової звітності після випуску Будь-які зміни до цієї фінансової звітності потребують затвердження керівництвом Банку, яке уповноважене давати дозвіл на випуск цієї фінансової звітності.

28) Витрати на персонал та відповідні відрахування Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, оплачувані річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавалися працівниками Банку.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) В. Примітки до Звіту про прибутки та збитки

–  –  –

Інформація про комісійні витрати, що виникають за операціями зі зв’язаними сторонами, наведена у Примітці 59.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) 31) Інші операційні доходи

–  –  –

Витрати на персонал включають передбачений законодавством єдиний соціальний внесок в сумі 29 882 тис. грн.

(2013: 33 923 тис. грн.). Інформація про адміністративні та інші витрати за операціями зі зв’язаними сторонами наведена у Примітці 59.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше)

–  –  –

Для розрахунку поточного податку на прибуток застосовуються дійсні на цей момент місцеві ставки податку. Для розрахунку відстрочених податків застосовувалися ставки податку відповідно до періоду, в якому очікується реалізація активів чи врегулювання зобов’язань, виходячи зі ставок податку (і положень податкового законодавства), які набули або фактично набули чинності на кінець звітного періоду.

У відповідності до прийнятих положень та змін до Податкового кодексу, внесених станом на 31 грудня 2013 року, ставка податку на прибуток була знижена починаючи з 1 січня 2014 р. до 18%.

Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансової звітності та їх податковою базою.

Податковий ефект зміни цих тимчасових різниць описаний далі та обліковується за очікуваними ставками, зазначеними вище.

–  –  –

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Г. Примітки до Звіту про фінансовий стан

–  –  –

Інформація про кредитну якість грошових коштів та їх еквівалентів, за винятком грошових коштів у касі, станом на 31 грудня 2014 року може бути узагальнена на підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, IBCA та Moody’s, наступним чином:

–  –  –

Інформація про кредитну якість грошових коштів та їх еквівалентів та обов’язкових резервів, за винятком грошових коштів у касі, станом на 31 грудня 2013 року може бути узагальнена на підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, IBCA та Moody’s, наступним чином:

–  –  –

Всього грошових коштів та їх еквівалентів за вирахуванням грошових коштів у касі ________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів за валютами і строками погашення поданий у Примітці 55. Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного класу грошових коштів та їх еквівалентів і обов’язкових резервів подана у Примітці 57.

Кошти обов’язкових резервів Банку в Національному банку України 35) Кошти обов’язкових резервів Банку в Національному банку України складаються з сум зарезервованих під певні зобов’язання. Станом на 31 грудня 2014 року сума обов’язкових резервів банку в Національному банку України складає 94 729 тис. грн. (2013: 93 348 тис.

грн.) Станом на 31 грудня 2014 року, відповідно до вимог НБУ, Банк повинен утримувати залишок на рахунку в НБУ на рівні 40% (2013: 100%) від суми обов’язкових резервів під зобов’язання Банку за попередній місяць за таким порядком:

- 0% від суми обов’язкових резервів за попередній місяць на окремому рахунку з обмеженим використанням коштів в НБУ (2013: 40%)

- решта суми на рахунку без обмеження використання коштів в НБУ (2013: без обмеження).

Станом на 31 грудня 2014 року обов’язковий резерв під зобов’язання Банку розраховувався як середнє арифметичне протягом місяця (2013: протягом місяця) і повинен утримуватися на рівні від 0 до 15% (2013: від 0 до 15%) від певних зобов’язань Банку. Відповідно, сума цього залишку може змінюватися щоденно. Залишок обов’язкових резервів під зобов’язання Банку станом на 31 грудня 2014 року становив 92 805 тис. грн.

(2013:

78 974 тис. грн.).

Крім цього, Банк утримує в НБУ резерви, що складають 20% депозитів нерезидентів, розміщених у Банку строком до 183 днів. Станом на 31 грудня 2014 року ця частина обов’язкових резервів становить 1 924 тис. грн.

(2013:

2 950 тис. грн.). Частина резерву у вигляді безпроцентних депозитів стосовно кредитів в іноземній валюті, наданих позичальникам, що не мають валютних надходжень, станом на 31 грудня 2014 року відсутня (2013:

11 424 тис. грн.).

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 36) Станом на 31 грудня 2014 року фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток включають облігації Міністерства фінансів України балансовою вартістю 82 486 тис. грн.

(2013:

42 916 тис. грн.). Облігації, випущені Міністерством фінансів України, представлені процентними цінними паперами, основна сума заборгованості за якими індексується відповідно до зростання середнього міжбанківського курсу гривні по відношенню до долара США за місяць до випуску паперів та середнього міжбанківського курсу гривні по відношенню до долара США за місяць до погашення. Строк погашення облігацій – вересень-жовтень 2015 р. і купонна ставка - 9,3% річних. Банк не відокремлював вбудований похідний інструмент, тому фінансові інструменти загалом класифіковано як фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Частина облігацій виступають заставою під кредит, отриманий від Німецько-Українського Фонду (“НУФ”) (Примітка 47). Балансова вартість цих облігацій складає 30 006 тис. грн. (2013: 9 191 тис. грн.).

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Кредити та аванси клієнтам 37) Інформація про кредити та аванси клієнтам наведена за категоріями первісної суми кредиту станом на дату видачі.

Кредити та аванси клієнтам станом на 31 грудня 2014 року включали:

–  –  –

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше)

Кредити та аванси клієнтам станом на 31 грудня 2013 року включали:

–  –  –

Всього кредитів та авансів клієнтам (до зменшення корисності) Станом на 31 грудня 2014 року Банк мав сім позичальників (2013: п’ять позичальників), які отримали кредити на загальну суму понад 1 000 тис. дол. США кожний. Загальна сума цих кредитів становить 155 088 тис. грн.

(2013:

49 630 тис. грн.), або 4,25% загального кредитного портфелю (2013: 2,57%).

Нижче наведено інформацію про забезпечення, що покриває ризики, пов’язані з кредитним портфелем, станом на 31 грудня 2014 року:

–  –  –

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Фінансовий лізинг Кредити юридичним особам включають дебіторську заборгованість за фінансовим лізингом, яку станом на 31 грудня 2014 року можна проаналізувати таким чином:

–  –  –

Інформація про розрахункову справедливу вартість забезпечення станом на 31 грудня 2014 року подана у Примітці 55.

Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного класу кредитів та авансів клієнтам подана у Примітці 57.

Аналіз кредитів та авансів клієнтам за валютами і строками погашення поданий у Примітці 55. Інформація про залишки за операціями зі зв’язаними сторонами подана у Примітці 59.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам 38)

Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам станом на 31 грудня 2014 року є таким:

–  –  –

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше)

Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам станом на 31 грудня 2013 року є таким:

–  –  –

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше)

Зміни у резерві під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам протягом 2014 року були такими:

–  –  –

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше)

Зміни у резерві під зменшення корисності кредити та авансів клієнтам протягом 2013 року були такими:

–  –  –

Станом на 31 грудня 2014 року всі фінансові інвестиції, наявні для продажу, не були прострочені та їх корисність не зменшилась.

Аналіз фінансових інвестицій, наявних для продажу, за валютами і строками погашення станом на 31 грудня 2014 року поданий у Примітці 55.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Приміщення та обладнання 40)

Зміни за статтями приміщень, поліпшення орендованого майна та обладнання були такими:

–  –  –

Залишкова вартість на 31 грудня 2014 року Незавершене будівництво – це переважно будівництво та ремонт приміщень для відділень Банку. Після завершення робіт, коли активи є придатними для використання, вони переводяться до категорії “Земля та приміщення” або до категорії “Поліпшення орендованого майна”.

Станом на 31 грудня 2014 року справедлива вартість приміщень дорівнювала 118 388 тис. грн. (2013: 108 431 тис. грн.). Справедлива вартість приміщень була визначена на основі методу зіставлення з ринковими даними внутрішніми оцінювачами Банку, виходячи з цін активного ринку, скоригованих щодо відмінностей, обумовлених характером, місцем розташування або станом конкретного об'єкта нерухомості.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Загальна вартість повністю замортизованих приміщень та обладнання, що й досі перебувають у використанні, становить 72 955 тис. грн. (2013: 69 686 тис. грн.).

41) Інвестиційна нерухомість Інвестиційна нерухомість включає комерційну нерухомість, яка передбачається для здачі в оренду третім сторонам.

Зміни за статтями інвестиційної нерухомості були такими:

–  –  –

Станом на 31 грудня 2014 року справедлива вартість інвестиційної нерухомості дорівнювала 20 922 тис. грн.

(2013: 13 212 тис. грн.). Справедлива вартість інвестиційної нерухомості була визначена на основі методу зіставлення з ринковими даними внутрішніми оцінювачами Банку, виходячи з цін активного ринку, скоригованих щодо відмінностей, обумовлених характером, місцем розташування або станом конкретного об'єкта нерухомості.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Нематеріальні активи 42)

Зміни за статтями нематеріальних активів були такими:

–  –  –

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Балансова вартість майна, отриманого у власність, - це нижча з двох сум: попередньої балансової вартості активу або справедливої вартості за мінусом витрат на продаж.

У таблиці нижче наведено інформацію про майно, отримане у власність:

–  –  –

Інформація про кредитну якість інших фінансових активів станом на 31 грудня 2014 року може бути узагальнена на підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжнародними рейтинговими агентствами

Fitch, IBCA та Moody’s, наступним чином:

–  –  –

Інформація про кредитну якість інших фінансових активів станом на 31 грудня 2013 року може бути узагальнена на підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжнародними рейтинговими агентствами

Fitch, IBCA та Moody’s, наступним чином:

–  –  –

Аналіз інших фінансових активів за валютами та строками погашення поданий у Примітці 55. Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного класу інших фінансових активів подана у Примітці 57. Інформація про залишки за операціями зі зв’язаними сторонами подана у Примітці 59.

44) Кошти банків

–  –  –

Аналіз коштів банків за валютами та строками погашення поданий у Примітці 55. Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного класу коштів банків подана у Примітці 57. Інформація про залишки за операціями зі зв’язаними сторонами подана у Примітці 59.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше)

45) Кошти клієнтів

–  –  –

На залишки коштів на ощадних рахунках нараховуються проценти. Клієнти мають можливість вносити та знімати кошти з цих рахунків у будь-який момент. Проценти нараховуються на щоденні залишки на таких рахунках. Банк має право в односторонньому порядку змінювати процентну ставку за такими рахунками відповідно до ринкових процентних ставок тільки один раз на рік. Операції, які можна здійснювати за цими рахунками, обмежені внесенням та зняттям коштів готівкою, а також переказами коштів між рахунками одного клієнта.

Станом на 31 грудня 2014 року строкові депозити включали депозити фізичних осіб у сумі 1 348 066 тис. грн.

(2013 рік: 769 031 тис. грн.). Згідно з Цивільним кодексом України, Банк зобов’язаний виплатити такі депозити на вимогу вкладника. В разі повернення строкового депозиту вкладнику за його вимогою до настання строку, проценти за депозитом сплачуються у розмірі, що відповідає розміру процентів, які сплачуються за депозитами на вимогу, якщо договором не передбачений інший розмір проценту.

–  –  –

Станом на 31 грудня 2014 року Банк мав 27 клієнтів (2013: 13 клієнтів) із залишками на рахунках понад 500 тис. дол. США (приблизно 8 000 тис. грн.). Загальна сума коштів на рахунках цих клієнтів становила 544 019 тис. грн. (2013: 97 663 тис. грн.), або 15% (2013: 5%) від загальної суми коштів клієнтів.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Станом на 31 грудня 2014 року кошти клієнтів включали депозити на суму 974 тис. грн. (2013: 1 752 тис. грн.), утримувані як забезпечення безвідкличних зобов’язань за виданими гарантіями та акредитивами з грошовим покриттям. Додаткова інформація наведена у Примітці 58.

Інформація про розрахункову справедливу вартість кожного класу коштів клієнтів подана у Примітці 57. Аналіз коштів клієнтів за валютами та строками погашення поданий у Примітці 55. Інформація про залишки за операціями зі зв’язаними особами подана у Примітці 59.

Боргові цінні папери, емітовані Банком 46)

Станом на 31 грудня 2014 року загальна номінальна вартість боргових цінних паперів, емітованих Банком, деномінованих в українській гривні, складала 20 660 тис. грн. (2013: 20 665 тис. грн.), а їх балансова вартість – 21 050 тис. грн. (2013: 21 040 тис. грн.). Ці облігації підлягають погашенню у травні 2015 року, купонна ставка за ними становить 13,5%, а середньозважена дохідність до строку погашення – 13,3%.

Власники пред'явили облігації для дострокового погашення за номінальною вартістю в 2014 р. в сумі 5 тис. грн.

(2013: 79 335 тис. грн.). Згідно з умовами випуску облігацій Банк залишив купонну ставку за облігаціями починаючи з травня 2013 року на рівні 13,5% річних.

–  –  –

Зобов’язання перед міжнародними фінансовими установами є важливим джерелом фінансування для Банку. У цій категорії наведені довгострокові кредити міжнародних фінансових установ.

–  –  –

Протягом 2014 року Банк погасив:

- повністю один кредит в сумі 61 315 тис. грн., виданий “Кредитанштальт фюр Відерауфбау” (“КфВ”)

- частково три кредити в сумі 45 986 тис. грн., видані “Кредитанштальт фюр Відерауфбау” (“КфВ”)

- частково кредит у сумі 59 997 тис. грн., виданий Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК).

- чотири кредити в розмірі 242 365 тис. грн., які були отримані від “ПроКредит Холдинг” у 2014 році.

Загальна сума всіх погашених кредитів протягом 2014 року становить 409 663 тис. грн. (2013: 105 685 тис. грн.) ________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) У таблиці нижче подана інформація про зобов’язання перед міжнародними фінансовими установами, згруповані за видом процентної ставки згідно з відповідним кредитним договором та строками, протягом яких відповідні зобов’язання підлягають погашенню.

–  –  –

Інформація стосовно виконання зобов’язань за угодами (за їх наявності) згідно з відповідними кредитними договорами з міжнародними фінансовими установами подана у Примітці 58.

Інформація про розрахункову справедливу вартість інших позикових коштів подана у Примітці 57.

Аналіз інших позикових коштів за валютами та строками погашення поданий у Примітці 55. Інформація про залишки за операціями зі зв’язаними особами подана у Примітці 59.

Інші фінансові та нефінансові зобов’язання 48)

–  –  –

Аналіз інших фінансових зобов’язань за валютами та строками погашення поданий у Примітці 55. Інформація про залишки за операціями зі зв’язаними особами подана у Примітці 59.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше)

49) Похідні фінансові інструменти

–  –  –

50) Субординований борг Субординований борг – це довгострокова угода про надання позикових коштів, яка, у випадку неспроможності Банку розрахуватися за своїми зобов’язаннями, виконуватиметься після погашення основних боргових зобов’язань Банку, включаючи депозити та інші боргові інструменти. Згідно із Законом України “Про банки та банківську діяльність” та постановами НБУ, Банк не може відмовитися від субординованого боргу протягом принаймні п’яти років із моменту його отримання.

Інформація про субординований борг включає таке:

–  –  –

Інформація про розрахункову справедливу вартість субординованого боргу подана у Примітці 57.

Аналіз субординованого боргу за валютами та строками погашення поданий у Примітці 55. Інформація про залишки за операціями зі зв’язаними особами наведена у Примітці 59.

–  –  –

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років затверджений статутний капітал Банку складав 625 712 акцій номінальною вартістю 476,79 грн. за акцію загальною номінальною вартістю 298 333 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років всі акції Банку, які знаходяться в обігу, були затверджені, випущені та повністю сплачені.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Акції розділяються на прості та привілейовані. Кожна проста акція дає право на один голос при голосуванні.

Привілейовані акції не дають права голосу, крім випадків, чітко обумовлених законодавством України, але дають привілейоване право на отримання дивідендів, а також право переважної участі у розподілі активів у разі ліквідації.

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років структура акціонерів Банку була такою:

–  –  –

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Д. Управління ризиками

52) Управління загальними ризиками Банку – управління капіталом Цілі управління капіталом З метою забезпечення стабільної безперебійної діяльності, Банк повинен підтримувати достатній рівень капіталу для покриття всіх можливих очікуваних ризиків, притаманних діяльності банку, які потенційно можуть реалізуватись. Банк моніторить рівень ризиків за допомогою системи спеціальних індикаторів, для кожного з яких встановлені цільові та граничні значення. Перелік ключових індикаторів включає не лише регулятивні нормативи, встановлені Національним банком України, але і широкий перелік інших факторів, таких як показники адекватності регулятивного капіталу згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (“Базельська угода ІІ”), леверидж основного капіталу та моделювання здатності витримувати ризики.

Мета Банку при управлінні капіталом полягає у забезпеченні:

· наявності капіталу, достатнього для покриття (потенційних) збитків внаслідок реалізації ризиків, притаманних діяльності Банку, навіть за умови виникнення надзвичайних обставин.

· повного дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України.

· дотримання внутрішніх вимог щодо достатності капіталу.

· спроможності Банку виконувати плани по зростанню активів, у відповідності до бізнес-стратегії.

Управління капіталом – процеси і процедури

Управління капіталом Банку регулюється Політикою Групи з управління капіталом та Політикою Групи щодо здатності витримувати ризики. Рівні адекватності капіталу (як регулятивно встановлені, так і розраховані згідно вимог Базеля ІІ), показники левериджу основного капіталу та результати оцінки здатності витримувати ризики розглядаються щомісячно на Комітеті з управління активами та пасивами Банку, Комітеті з управління ринковими ризиками Банку та Комітеті з управління ризиками Групи.

Управління капіталом – дотримання регулятивних та внутрішніх вимог до капіталу

Регулятивні мінімальні вимоги до капіталу встановлюються та контролюються Національним банком України.

Достатність капіталу розраховується і подається у формі звітів Комітету з управління активами та пасивами Банку на регулярній основі. Такі звіти включають як фактичні дані, так і прогнозні зміни, що забезпечує дотримання не лише поточних вимог, але і дозволяє робити це на безперервній основі.

Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Національним банком України, банки повинні підтримувати співвідношення регулятивного капіталу до активів, зважених на ризик (“норматив адекватності регулятивного капіталу”), на рівні не менше 10% (у 2014 році).

Зростання валютного курсу іноземних валют до гривні в 2014 році суттєво вплинуло на показник адекватності регулятивного капіталу внаслідок переоцінки активів зважених на ризик деномінованих в іноземній валюті. Проте Банк зміцнив цей показник в результаті пролонгації поточного субординованого боргу на новий 10-річний термін, та одночасного збільшення обсягу залученого субординованого боргу.

Нижче в таблиці показаний регулятивний капітал на підставі звітності Банку, складеної відповідно до регулятивних вимог Національного банку України:

–  –  –

В першому кварталі 2015 року Банк ініціював процес додаткового зміцнення капітальної бази шляхом залучення додаткового акціонерного капіталу в сумі еквівалент 5 млн. євро (завершення процесу очікується у квітні 2015 року). Основне призначення збільшення капіталу – підтримка кредитування цільового сегменту та покриття можливих збитків, що можуть бути наслідком фінансової кризи.

________________________________________________________________________________________________

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2014 року (в тисячах грн., якщо не зазначено інше) Крім цього, достатність капіталу контролюється шляхом застосування єдиного в усій Групі “ПроКредит” розрахунку нормативу достатності капіталу згідно з рекомендаціями Базельського комітету (“Базельська угода ІІ”).

Розрахунок нормативу достатності капіталу ґрунтується на фінансовій звітності Банку згідно з МСФЗ і на звітну дату становить:

–  –  –

Зменшення показника достатності капіталу в 2014 році порівняно з 2013 роком було результатом зростання активів банку (активне кредитування в гривні протягом 2014 року) та переоцінки валютних активів за рахунок зростання валютного курсу. Капітал другого рівня був збільшений за рахунок пролонгації поточного та залучення додаткового субординованого боргу.Pages:   || 2 |Похожие работы:

«Ю. Л. Ижванов, М. Ю. Кузнецов Те х н о л о г и ч е с к и е а с п е к т ы создания навигационной системы по информационным р е с у р с а м ГС Н Т И Аннотация В статье приведены общие сведения о работе по соз данию навигационной системы по информаци...»

«Линии для производства самопрессующихся сыров производительностью 500 кг/смену Предлагаем Вашему вниманию линию для производства самопрессующихся сыров, формуемых насыпью и обладающих высокими потребительскими свойствами, типа "Ново-Российский", "Ольтермани". Данное оборудо...»

«СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД Николай ЕФРЕМОВ nikolay@salonav.com СПОРЫ, КАКОЙ ИСТОЧНИК ЛУЧШЕ ЦИФРОВАЯ ПЕРЕДАЕТ МУЗЫКУ, НЕ ЗАТИХАЮТ. АРМИЯ ВИНИЛЬЩИКОВ РЕГУЛЯРНО ПОПОЛНЯЕТСЯ АУДИОФИЛАМИ, РАЗОЧАРОВАВШИМИСЯ В ЦИФРЕ. НО ПРАВИЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ЗВУК ТО...»

«Название и адрес изготовителя: Разработчик Martin Hork Vclava Kulka 1174 686 05 Uhersk Hradit Czech Republic HOC Название модели: Minicat 310 Sport Проектная категория лодки: D Ветер макс. 4 Бофор! (5,5 – 7,9 м/с) Введение Пожалуй...»

«Радиоэлектроника Лабораторная работа №7 1 "Исследование триггеров" Цель лабораторной работы: изучение работы RS-, D-, T-, JK-триггеров. Краткие теоретические сведения RS-триггеры. Простейшими триггерами являются асинхронные RS-триггеры. Обычно они используются как ячейки памяти...»

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 1. Место в структуре ОПОП Данный раздел относится к блоку практики Б2 учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 "Менеджме...»

«ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ N:160540 1. в лице "Восточные МЭС" (наименование заказчика) объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений Стропы среди ОТП (наименование закупки) 2. П...»

«1 (6) ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ Рекомендуется сделать копии оригиналов документов заранее. Приложения к визовой анкете/документам не возвращаются. Неправильно и небрежно заполненная анкета может стать причиной отказа в визе. При необходимости у заявителя могут потребовать дополнительные сведения, например, более подробный план преб...»

«ДОГОВОР № купли-продажи электрической энергии для целей компенсации потерь в электрических сетях г. Екатеринбург "_"_201_г. АО "Екатеринбургэнергосбыт", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _, действующего на основании _, с одной стороны, и,...»

«ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"Сведения об обществе: Полное фирменное наименование общества: О...»

«Юлия Михайловна Спасская Наталья Алексеевна Сарафанова Травы с омолаживающим эффектом Текст предоставлен литагентом http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=181261 Самые эффективные рецепты красоты и здоровья: Эксмо; Москва; 2008 ISBN 978-5-699-...»

«51_4856857 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ г. Москва 27.12.2012г. Дело № А...»

«Карточка образцов подписей несовершеннолетнего лица Информация о клиенте Клиент имя, фамилия код клиента – Дата рождения Персональный код число месяц год только для резидента Латвии Идентификационный документ или свидетельство о серия и номер рождении дата...»

«NEOCLIMA Інструкція з експлуатації Настінний кондиціонер (Спліт) серія NeoArt Дякуємо Вам за придбання нашого кондиціонера. Будь ласка, уважно ознайомтеся з даним керівництвом. Зміст Техніч...»

«должен подчеркивать сильные стороны фигуры и создавать нужные пропорции. Фасоны и стиль нарядов, а также сочетание цветов можно выделить в отдельную тему, поэтому, по причине объемности данного аспекта, мы укажем лишь то, что сценический костюм должен соответствовать выбранному образу, д...»

«Валле Аоста Ломбардия Доломитовые Альпы Виалаттеа Valle d Aosta Lombardia Dolomiti Трентино Villatessa Горнолыжные туры Италия ГОРНОЛЫЖНЫЕ (ОБЛАСТИ) Италия пользуется заслуженной славой одного из главных направлений в ГОРНОЛЫ...»

«Закупки осуществляются по Правилам закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самры-азына" и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежа...»

«ЧУ ООШ "Венда" Рабочая программа Музыка 3 класс Пояснительная записка Рабочая учебная программа по музыке для 3-го класса разработана на основе примерной программы начального общего образования и программы "Музыка 1-4 классы", авторов: Е.Д.Критско...»

«Doc 9527, FAL/10 (1988) МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СОВЕЩАНИЯ Монреаль, 7-23 сентября 1988 года Утверждено Специализированным совещанием и опубликовано с санкции Генерального секретаря ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО Кону: Председате...»

«СОГЛАСОВАНО СИ ФГУП "ВНИИМС " В. Н. Яншин ё 1/ г гrггj 2009 г. Внесены в Государственный реестр Аппараты испытания диэлектриков средств измерений 2б "АИСТ 50/70" Регистрационный номер 4. С) g Взамен Х ТУ 4221-002-60532022-09. Выпускаются по техническим условиям НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Аппараты испытания...»
 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.