WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«УДК 303.732 Л.С. СТРИГУЛЬ, ст. викл. НТУ «ХПІ» ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА МАКРО ТА МЕЗО-РІВНЯХ Стаття присвячена проблемам аналізу основних етапів ...»

УДК 303.732

Л.С. СТРИГУЛЬ, ст. викл. НТУ «ХПІ»

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА НА МАКРО ТА МЕЗО-РІВНЯХ

Стаття присвячена проблемам аналізу основних етапів прийняття інвестиційного рішення,

розглянуті основні показники оцінки інвестиційної привабливості рівнів, а також

висвітлені проблеми визначення інвестиційної стратегії суб'єкту інвестування.

Article is devoted problems of the analysis of the basic stages of acceptance of the investment

decision, the basic indicators of an estimation of investment appeal of levels are considered, and also problems of definition of investment strategy of the subject of investment are covered.

Ключові слова: інвестиції, аналіз, інвестиційна привабливість, прийняття рішення.

Вступ. Ефективне збалансоване здійснення інвестиційного рішення відповідно до поставлених соціально-економічних цілей і завдань — найважливіше джерело економічного зростання й підвищення добробуту суспільства. Тому важливо забезпечити раціональне поєднання інвестиційної стратегії й тактики, тобто шляхів досягнення загальної мети з конкретними рішеннями щодо її втілення на різних рівнях господарського управління.

Постановка завдання. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства пов’язана, передусім, з внутрішніми характеристиками самого об'єкту інвестування, станом інвестиційного клімату країни, рівнем привабливості галузі та ступіню впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків. Такий підхід дозволяє, з одного боку, поєднати макро-, мезо- та мікрорівні інвестиційного простору, з іншого врахувати дію всіх чинників, які визначають інвестиційні перспективи підприємства, незалежно від розмірів і форми власності.

Виклад основного матеріалу. Інвестиційну привабливість підприємства можна розглядати, як модель сукупності кількісних та якісних показників – оцінок зовнішнього середовища (політичного, економічного, соціального, правового стану, впливів світових тенденцій економіки) і внутрішнього – позиціонування об’єкту інвестування в зовнішньому середовищі, рівень його економічного, фінансового, ресурсного, кадрового потенціалу, який надасть певні гарантії отримання позитивного ефекту від інвестування.

Оцінка інвестиційного ринку повинна включати набір певних показників визначення інвестиційної привабливості держави, що означає необхідність формування системи показників інвестиційної безпеки країни. На підставі проведеного аналізу, досвіду та особливостей розвитку економіки країни (певні ознаки стабілізації економіки, формування критичної маси ринкової інфраструктури, економічна криза, необхідність впровадження антикризових заходів і т. ін.) пропонується наступна система аналітичних показників, які слід згрупувати за трьома наступними групами: рейтингові оцінки агентств та асоціацій, макроекономічні показники держави, показники активності інвестиційного ринку (табл. 1), які дають можливість отримати уявлення про розвиток інвестиційного ринку в цілому, а також окремих його складових (реальних, фінансових та інноваційних інвестицій). Розраховуються та аналізуються показники динаміки, індекси, коефіцієнти, співвідношення, питома вага та ін.

Інформаційна та аналітична база системи показників повинна включати максимальну кількість даних, що дозволить виявити їх загальну динаміку та взаємозалежність. Зв'язок показників з різноманітними періодами економічного розвитку країни дає можливість виявити їх вплив та сформувати дійові заходи підвищення інвестиційної активності країни в цілому.

–  –  –

Результатом оцінки привабливості країни повинна стати відповідь для зовнішнього інвестора вкладати кошти у підприємства цієї країни чи не вкладати? Якщо на підставі отриманих даних дається позитивна відповідь наступним кроком повинно стати визначення привабливості на мезоекономічному рівні, якщо ні - потенційний інвестор оцінює можливості іншої країни.

При позитивній відповіді на питання привабливості країни, інвестору слід звузити коло об’єктів інвестування до галузевої приналежності підприємства.

Існуючі на сьогодні методики визначення інвестиційної привабливості галузей потребують деяких уточнень та доповнень. Дослідження наукової літератури та методик дозволяє зробити деякі уточнення. Тобто інвестиційну привабливість галузі пропонується визначати за такими групами показників:

прибутковість галузі, перспективність в подальших розробках, та врахування певних ризиків. В табл. 2 наведено систему показників, які пропонується використовувати при визначенні привабливості галузі щодо залучення інвестицій.

–  –  –

Наступним кроком аналітичних досліджень зовнішнього інвестора, щодо впровадження інвестиційного проекту повинна бути оцінка рівня інвестиційної привабливості галузі на регіональному рівні. Оцінка привабливості регіонів України, потребує особливого підходу.

На сьогодні більшість рейтингових агентств та консультаційних фірм розробили власні методики розрахунку інвестиційного рейтингу країн та регіонів [1,2,3,4,5]. Основна відмінність даних методик полягає у критеріях вибору вхідних параметрів, алгоритмі їх групування, кількості груп (наприклад, журнал Euromoney враховує лише 9 груп показників, а Швейцарський інститут розвитку менеджменту - 381 групу) та методі обчислення інтегрального показника. В Україні найбільш відомою є методика Інституту Реформ, що використовує п'ять груп показників [6,7].

В дійсному дослідженні пропонується визначати привабливість територіально-адміністративних одиниць за наступними напрямками:

забезпеченість усіма видами ресурсів; наявність ринків збуту; динаміка соціальних, економічних і технологічних умов цих територій. Врахування цих факторів дозволить підвищити привабливість регіону, рівень залучення інвестицій, перспективність його розвитку та вирішити соціальні проблеми.

Таким чином, для врахування результатів оцінки привабливості галузі і регіону згідно запропонованих показників пропонується матриця рівня привабливості регіону з урахуванням галузевих досягнень(табл. 3).

–  –  –

Інвестиції в економіку регіонів на сьогодні виступають одним з основних джерел економічного розвитку країни. Саме тому так багато уваги приділяється аналізу динаміки інвестицій та оцінці перспектив інвестицій у той чи інший регіон. Згідно проведеним дослідженням інвестиційної привабливості регіонів України в табл. 4 представимо регіональну диференціацію.

Якщо в результаті проведеного дослідження ні регіон, ні галузь не є інвестиційно привабливими певна річ не може бути і мови про інвестування будь якого підприємства, яке працює в цій галузі та розташоване у відповідному регіоні. Коли або галузь, або регіон є привабливі для інвестора тоді вплив негативних і позитивних сторін привабливості на мезоекономічному рівні майже компенсують одна одну. В цьому випадку прийняття рішення про інвестування певного підприємства можливе тільки на підставі оцінки його інвестиційної привабливості. Для підприємства розташованого у інвестиційно привабливому регіоні з високим рівнем привабливості, та належить до привабливої галузі оцінка його привабливості зростає втричі.

–  –  –

Тобто наступним кроком аналізу повинен стати більш ретельний огляд показників діяльності підприємства. Для підвищення довіри інвестора до підприємства і більш об'єктивної оцінки інвестиційної привабливості необхідно вибрати найбільш узагальнені показники діяльності підприємства на основі бухгалтерської та фінансової звітності, тобто відкритої інформаційної бази.

Висновки. Однією з актуальних проблем для оцінки інвестиційної привабливості об'єкту інвестування є визначення етапів аналізу рівней привабливості. Як показує світовий досвід, грамотне застосування сучасних методів аналізу сприяє підвищенню якості та точності прогнозного аналізу для прийняття інвестиційного рішення.

Список літератури: 1. Лепейко Т.І. Інвестиційна привабливість регіонів // Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення та особливості його застосування в депресивних регіонах: Наук.зб. - Харків: У АДУ (ХФ), 2000. - С. 133-136.; 2. Малахівська С.Е. Методика визначення рейтингу інвестиційної привабливості міста / С. Е. Малахівська // Упр. сучас. містом. – 2005. – № 1–2/1–6 (17–18). – С. 251–255.; 3. Мар'єнко А.В., Принц Г.В., Патика Н.І., Пріб К.А. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України // Фінанси України. - 1999,-№7. -С. 34-43.; 4. Носова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи / О.В. Носова // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 3. – С. 119-137.; 5. Прогноз рекомендация для стратегического инвестора по инвестированию в экономику Украины в 2004-2005 годах // Финансовая консультация. – 2004. – № 3 (265). – С. 12-14.; 6. Ізмайлова К.В.

Сучасні технології фінансового аналізу:

Навч. посіб, -К.: МАУП, 2003. -148 с.; 7. Оцінка рейтингу регіонів // Урядовий кур'єр. квітн.
Похожие работы:

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2012 Философия. Социология. Политология №3(19) УДК 321.011.3: 321.013 Фонсека Нели де Жезуш ПОЛИТИКА ИСПАНСКОГО ГОСУДАРСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ СЕПАРАТИЗМУ Рассматривается политика испанского государства по противодействию сепаратиз...»

«Ги д. Мопассан Провинция Алжир "ЛитПаб" Мопассан Г. д. Провинция Алжир / Г. д. Мопассан — "ЛитПаб", © Мопассан Г. д. © ЛитПаб Г. д. Мопассан. "Провинция Алжир" Содержание *** 5 Конец ознакомительного фрагмента. 8 Г. д. Мопассан. "Провинция Алжир" Ги де Мопассан Провинция Алжир *** Французы, постоянно живущие в Алжире, знают из всей э...»

«Вестник СибГУТИ. 2016. № 3 УДК 621.396.67 Рассеяние терагерцовых волн объектами сложной конфигурации с использованием Новосибирского лазера на свободных электронах А. Г. Черевко, В. В. Кубарев, Г. Н. Кулипанов, Е. М. Ильин, А. И. Полубехин, Ю. В...»

«2 1. Цель научных исследований:Целями научно-исследовательской деятельности являются: формирование профессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является написание и усп...»

«Оглавление Введение Глава 1. Налоговая оптимизация 1.1. Основы оптимизации налогообложения 1.2. Методы оптимизации. Способы проведения налогового планирования 1.3. Способы защиты результатов оптимизации. 12 Глава 2. Налоговые схемы 2.1. Способы оптимизации налога на прибыль. 22 2.1.1. Формирование учетной политики 2.1.2. Создание резервов 2.1.3. Ре...»

«Сеть социальных контактов: мобилизация социального окружения детей и семей в кризисной ситуации Редакторы: Наталия Власова, Бритта Хольмберг, Наталия Снурникова МОСКВА, КИРИЛЛ 30 августа. 16/00. еще день и в школу. Мама снова пьяна. Бабушка с утра опять орала, что она это так не оставит. Неделю назад приходила Светлана Ивановна из управы, что-то го...»

«Intergard 740HS Эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Двухкомпонентное эпоксидное финишное покрытие с высокими сухим остатком и эксплуатационными качествами НАЗНАЧЕНИЕ В качестве финишного покрытия для надводных поверхностей. Применяется в Судостроении. ИНФОРМАЦИЯ ПО Ц...»

«Здравствуйте, уважаемые жители района! В первую очередь благодарю Вас за то, что нашли время прийти на эту встречу. Представлюсь: старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по району Ф...»

«ДОКУМЕНТЫ ОБ О Р Г А Н И З А Ц И И А К А Д Е М И Ч Е С К О Й НАУКИ В АРМЕНИИ В ГОДЫ В Е Л И К О Й О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й В О И Н Ы (1942—1944 J С р а з у ж е после начала войны научно-исследовательские учреждения Армении активно включились в р а з р а б о т к у проблем, имеющих первостепенное значение для п у ж д народ...»

«АПОСТОЛ, 202 ЗАЧАЛО (КОММ. НА ГАЛ. 2:11-17) ПОНЕДЕЛЬНИКА 15 НЕДЕЛИ 2:11-16 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ТЕКСТ (2:11-16) СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД (2:11-17) ИОАНН ЗЛАТОУСТ (Стихи 2:11-13) (Стихи 2:14-15) ФЕОФИЛАКТ БОЛГАРСКИЙ (Стихи 2:11-15) ФЕОФАН...»
 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.