WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«The methods of correlation speckle interferometry-based image analysis speckle structures that are influenced by acoustic vibrations of elastic channels to identify possible ...»

УДК 316.776:351.741:34:650.0128

М. М. БОРЗОВ, ст. викл., НТУ «ХП1»

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РОБ1Т

БЕЗКОНТАКТНОГО ВИЯВЛЕННЯ КАНАЛ1В ВИТОКУ

1НФОРМАЦ11 ПО В1БРОАКУСТИЧНОМУ КАНАЛУ.

У стати розглянути методи кореляцшно! спекл-штерферометри на пiдставi аналiзу зображень спеклу структур, якi знаходяться п'д впливом акустичних пружних коливань для виявлення можливих

каналiв витоку шформаци.

The methods of correlation speckle interferometry-based image analysis speckle structures that are influenced by acoustic vibrations of elastic channels to identify possible leaks are discused.

Вступ. Бурхливий розвиток наукових дослвджень в галузi нанотехнологш ютотно вплинув на розробку систем i засобiв, що використовуються розвгдниками, пращвниками силових структур, конкурентами i кримiналом для несанкцiонованого доступу (НСД) до iнформацiйних ресурсiв. Одним з таких сис­ тем е лазерш системи акустично! розвцгки (ЛСАР), та використання методу кореляцп спекл-ггерферометрп для виявлення каналiв витоку шформаци у будiвельних конструкциях.

1. Застосування властивостей спекл-картин для контролю в1броакустичних коливань. У проведеному експеримент використовувалась особливють лазерного випромшювання, яка була виявлена слгдом за винаходом лазер'в. Особливють полягае в тому, що при в щ б и т вщ шорстко! поверхнi когерентний промшь формуе на екраш складну структуру у виглядд темних i яскравих цяток. Така структура отримала назву «спекл-картина» (вгд англ.

«Speckle» - зернятко, плямочка). Спекл-картина не мае безпосереднього зв'язку з реальним зображенням осветлено! поверхш. Основний внесок у формування спекл-зображення вносять мал' ддлянки поверхш з центрами в дзеркально вгдображаючих точках [1].

2. Статистичний ана. из процесу зшмання акустичноТ шформаци 3i св1тлов1дбивних поверхонь лазерним променем. Метою експериментальних дослгджень е вивчення флуктуацш випадково! величини Х - шформацшного обсягу (розм'р файлу в байтах) щентичних фотографш серш спеклструктур, що утворюються на прикршленому до стши екраш, в залежносп вщ штенсивносп зовшшнього акустичного поля. Площина стши перпендикулярна ос' лазерного променя, що розходиться.

Експериментальш дослгдження проводжувалися зггдно з функцюнальною схемою, що зображена на рис. 1.

IpOMlIII, I Джерело Сталтгитор Лазер живлення crpvMY Экран

•ЖДжерело Фотоапарат Jpv Комп'ютер акуститаих ки.ишаш, Акустич

–  –  –

3. Проведения вимпрювань. Зроблено ряд незалежних вим1рювань з ре­ зультатами Х 1, Х2, Х1,... Хп. Обробка результапв вим1рювань здшснювалась 1з застосуванням програми Microsoft Office Excel 2003.

Для проведения експериментальних дослцгжень було прийнято ргшення застосувати у фотоапарап максимально шформативний режим - 5 МП.

За абсолютну похибку АМС кожно! сери з вимпр1в був узятий интервал м1ж максимальним i мшмальним значеннями об'емхв фашпв кожно! сери об'екта багаторазового фотографування.

За вiдносну похибку 5МС кожно! серii з вимiрiв (у вiдсотках) було узяте вщхилення АМС вiд середнього арифметичного значення.

Параметри навколишнього середовища в момент фотографування - прак­ тично незмшш. 30-й зшмок (файл DSC 02935.JPG) об'екта екрану - спеклструктури - наведено на рис. 2. Горизонтальний розмiр зображення - 30 сантиметрiв.

Слiд зазначити, що спекл-структура, вiдбита вiд поверхнi скла, за яко!

розташований темний фон (чорна пашр, затiнений кабiнет), дае б № ш чiтке зернисте зображення. Розмiр спеклiв не перевищуе 3-х мiлiметрiв. Об'ем фай­ лу - 529794 байт.

Спочатку дослiджували першопричину виникнення шумiв при знiманнi iнформацii' зi скла лазерним променем.

При цьому оцiнювалося вiдхилення значень обсягiв фашпв при фотографуваннi одного й того самого об'екта спекл-структури перетину лазерного променя, вiд середньоарифметичного значення ~ та середньоквадратичне вiдхилення о (1):

n

–  –  –

У пропей дослгджень було виявлено збшыпення дисперси результата вим1рювань при наявносп в примщеннг пор1вняно слабких акустичних шум1в (табл. 1).

Таблиця 1 - Сери по 5 вишрхв об'ем1в в байтах з результатами

–  –  –

Результати вим1р1в (рис. 3), проведен! в примиценнп з акустичними шу­ мами близько 30 дБ i 60 дБ, дозволили припустити, що тиск акустично! х в и л впливае на обсяг шформаци, яка мютиться у фотографи спекл-структури.

ГО Ю g 560000 ° 540000 30 Гучшстъ, д Б Рисунок 3 - Залежшсть розм!ру файлу в!д наявносп звуку у примпценш Подальше додаткове вивчення флуктуацш розм1ру файлу Гдентичних фотографш серш спекл-структур, що утворюються на прикршленому до стши екраш, в залежносп вгд штенсивносй зовшшнього акустичного поля показало, що в обласп слабких звукгв гснуе деякий екстремум, що потребуе додаткових дослгджень [2].

У якосй джерела сигналгв був застосований наб1р синтезованих i натуральних сигналiв для експертно! та суб'ективно! оцiнки аудютехшки [3].

Примiщення озвучувалося сигналом бшого шуму. При цьому на акустичну систему (права та шва) подавався фазово-незалежний бiлий шум.

В табл. 2 викладеш результати обчислення, яш дозволяють стверджувати, що флуктуаци випадково! величини Х - шформащйного обсягу (розмiр файлу в байтах) гдентичних фотографiй серiй спекл-структур, що утворюються на прикршленому до стши екраш, - на деяких дгльницях Г С Т О Т Н О залежать В Г Д Г Н тенсивносп зовнГшнього акустичного поля (див. рис.4) [4, 5].

–  –  –

Рисунок 4 - Залежшсть розмгру файлу вгд ргвня акустичного шуму у примпценш Побудова регресивно! моделГ з допомогою табличного процесору програми Excel На шдставГ даних, якг п р и в е д е т у табл. 2 створена скорочена табл. 3, побудований график (рис. 5) та проведена полгномГальна апроксимацгя.

–  –  –

0 2D 40 60 80 100 120 Рисунок 5 - Полгномгальна апроксимащя залежносп шформщшного змГсту спекл-структур вгд ргвня акустичних коливань пружного повпряного середовища В результат визначена математична модель (2) впливу акустичних коли­ вань пружного середовища на шформацшний змГст спекл-структур:

–  –  –

Величина достовГрностГ апроксимаци мае значення, яке близьке до один и ц R = 0,9632.

Висновки. У дангй р о б о т представлен результати розробки цифрового лазерного безконтактного спекл-штерферометричний вимГрювача малих з м ь щень поверхнг Необхццпсть створення такого пристрою була пов'язана з р ь шенням конкретного завдання: визначення просочування звукових коливань на зовшиппи поверхн стши видшеного примпщення. Цифрова спеклштерферометргя дозволяе з допомогою чисельно! процедури обробки спеклкартин отримати кшькюну шформацгю про просторовий розподш зсувгв точок поверхнг в наочнш графГчнгй формГ, та зробити висновок про наявшсть, або вгдсутнють можливого каналу витоку шформаци.

Список лптератури: 1. М.Франсон Оптика спекло / М.Франсон. - М.: Мир, 1980. - 171 с. 2. Изуче­ ние лазерного устройства, обеспечивающего регистрацию разговоров, ведущихся в помещениях.

[Электронный ресурс]. - Режим доступа к документу:

http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1348/file14451/view148775.html. 3. Н.Сухов 77 Синтезирован­ ных и натуральных сигналов для экспертной и субъективной оценки аудиотехник / Н. Сухов, В.

Широков. - М.: Аудиохобби, 2004. - 352 с. 4. М.Борзов Метод кореляцшно! спекл-штерферометри // 1нформатизащ'я вищих навчальних закладгв МВС Украши. Матер. наук.-практ. конф. - Харкгвський нацональний ун'верситет внутргшнгх справ, 2010. - № 59 (168) 28 травня. 5. В.Я. Певнев, М.Н.

Борзое Способ определения внутренних дефектов в стенах помещений // Системи обробки шфор­ маци. - 2009. - № 7 (79) (154) 8 квггая.

НаЫйшла до редколегп 31.03.2011.

УДК 621.319.4 С. М. БУТКО, инженер, НТУ «ХПИ»;

В. П. КРАВЧЕНКО, зав.отд., НТУ «ХПИ»;

B. В. РУДАКОВ, д-р техн. наук, проф., зав.каф., НТУ «ХПИ»;

C. Н. СВИРИДОК, студент, НТУ «ХПИ»

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ КОНДЕНСАТОРНОЙ

ИЗОЛЯЦИИ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ

Н а в е д е т результати експериментальних дослгджень електрофгзичних характеристик секцгй високовольтних конденсаторгв з шдвищеним вмгстом полшрошленово! шпвки Results over of experimental researches of electrophysics descriptions of sections of high-voltage capaci­ tors are brought with enhanceable maintenance of polypropylene film Актуальность работы.
Для обеспечения частотных режимов импульс­ ных высоковольтных конденсаторов наиболее эффективно применение пропи¬ танной бумажно-полипропиленовой изоляции [1,2]. Предварительные расчеты показывают, что можно увеличить удельную энергию до 20 % и существенно снизить тангенс угла диэлектрических потерь, увеличивая процентное содер¬ жание полипропиленовой пленки более 50 %. В конструкциях конденсаторов с комбинированным диэлектриком слои пленки и бумаги чередуют с располо¬ жением бумаги у обкладок [3]. При этом процентное содержание пленки не превышает 50 % при практически одинаковой толщине листа бумаги и листа
Похожие работы:

«15 мая 2014 г. город Сургут Вставьте картинку DIRECTED EVOLUTION: целенаправленное развитие информационных систем Применение метода Directed Evolution для анализа и прогнозирования развития информационных систем на примере технологии "in-me...»

«СОЦИАЛЬНО ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ: анализ понятия и методология оценки Москва, 2015 УДК 316 ББК 60.5 Социально опасное положение семьи и детей: анализ понятия и методология оценки / под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, В. М. Маркиной. М.: ООО "Вариант", 2015.– 100 с. Коллектив авторов Савинская О. Б. (Раздел 3, Приложение), Маркина В. М. (Введение,...»

«www.tarifer.ru/corporate ™ Tarifer 4 (корпоративная версия) Руководство пользователя Москва, 2013 г. Оглавление Введение Главная форма программы Вкладка "Регистрация" Главная панель. Загрузка детализаций 3.1 Период загруженных детализаций 3.2 Формирование выборок, сводок и соб...»

«Содержание 1 Общие положения 4 2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 2.4 Задачи профе...»

«NEOCLIMA Інструкція з експлуатації Настінний кондиціонер (Спліт) серія NeoArt NS07LHX*/NU07LHX NS09LHX*/NU09LHX NS12LHX*/NU12LHX NS18LHX*/NU18LHX NS07AHX*/NU07AHX NS09AHX*/NU09AHX NS12AHX*/NU12AHX NS18AHX*/NU18AHX Дякуємо Вам за придбання нашого кондиціонера. Будь ласка,...»

«Сообщение о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщении 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Уралкалий"1.2. Сокращенное фирмен...»

«Тенденции в области женской моды на сезон осень-зима 2014-2015 Колесо времени вращается все быстрее. То, что совсем недавно считалось актуальным, завтра уже будет забыто. Это касается не только потребителя, но и т...»

«31.10.2013 Группа "Черкизово" объявляет результаты операционной деятельности за девять месяцев 2013 года Группа "Черкизово" (LSE:CHE), крупнейший производитель мяса и комбикормов в России, объявляет результаты операционной деятельности за 9 месяцев 2013 г. Птицеводство...»
 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.