WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«ДОГОВІР ОРЕНДИ житлової квартири (житла) місто Київ, дві тисячі шістнадцятого року. Громадянин (громадянка) України ФИОПолное, який (яка) мешкає за адресою: Адрес, паспорт ...»

ДОГОВІР ОРЕНДИ

житлової квартири

(житла)

місто Київ, ________________________________ дві тисячі шістнадцятого року.

Громадянин (громадянка) України ФИОПолное, який (яка) мешкає за адресою: Адрес, паспорт серії

СерияПаспорта № НомерПаспорта, виданий КемКогдаВыдан, надалі Орендар, з однієї сторони,

та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ», від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», яке в подальшому іменується Орендодавець, в особі Директора Гука Олега Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які спільно далі за текстом іменуються Сторони, уклали цей Договір оренди житлової квартири (житла), далі за текстом іменується Договір, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування житлову квартиру НомерКвартиры (НомерКвартирыПрописью) в Будинку, поверх Этаж (ЭтажПрописью), кількість кімнат КоличествоКомнат (КоличествоКомнатПрописью), загальна площа ПлощадьБТИ (ПлощадьБТИПрописью) квадратних метрів, в будинку, що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Вірменська, 6а, далі по тексту – Об’єкт.

1.2. Об’єкт передається в оренду для проживання Орендаря та здійснення ним ремонтних робіт.

1.3. Сума оцінки переданого в оренду Об’єкта визначається відповідно до Інвестиційного договору № Номер договора від ДатаДоговорароку, укладеного між Сторонами (далі – Договір-1), і дорівнює загальній вартості Об’єкта згідно з вказаним Договором-1.

1.4. За користування Об’єктом Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату в сумі 10 (десять) гривень, разом з податком на додану вартість, за місяць на рахунок вказаний в цьому договорі. Орендна плата за поточний місяць сплачується не пізніше 10-го числа наступного місяця. Орендна плата сплачується Орендарем з врахуванням положень розділу 2 цього Договору.

1.5. Вартість житлово-комунальних послуг та користування телефоном сплачується Орендарем окремо на підставі рахунків відповідних підприємств, організацій.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТА В ОРЕНДУ ТА СТРОК ОРЕНДИ

2.1. Прийом-передача Об’єкта в оренду для проживання здійснюється за актом прийому-передачі для проживання, що підписується Сторонами або уповноваженими представниками Сторін.

2.2. Об’єкт вважається переданим в оренду для проживання з моменту підписання Сторонами акта прийому-передачі Об’єкта для проживання.

2.3. Строк оренди починається з дня передачі Орендодавцем Об’єкта Орендарю в оренду на проведення ремонтних робіт в Об’єкті і закінчується в день укладення Договору купівлі-продажу Об’єкта відповідно до умов Договору-1.

2.4. Сторони погодили, що, оскільки законодавством встановлено, що помешкання має бути придатним для постійного проживання у ньому, то орендна плата, встановлена п. 1.4. розділу 1 цього Договору, нараховується Орендодавцем та сплачується Орендарем з дати початку строку оренди згідно з п. 2.3. розділу 2 цього Договору.

2.5. Сторони погодили, що Орендар має право на проведення ремонтних робіт в Об’єкті починаючи з __ ______ _____ року та до моменту передачі Об’єкта в оренду для проживання за актом прийому-передачі для проживання. Таким чином, протягом вказаного строку, Об’єкт є переданим Орендарю для проведення ремонтних робіт, для приведення Об’єкта в стан придатний для постійного проживання. На період проведення Орендарем вказаних ремонтних робіт орендна плата не нараховується та не сплачується. Вартість житлово-комунальних послуг протягом періоду ремонту, сплачується Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних підприємств, організацій.

2.6. У разі дострокового припинення цього Договору строк оренди вважається закінченим з моменту припинення Договору.

2.7. У разі якщо припинення дії Договору не пов’язане з укладенням Договору купівлі-продажу Об’єкта відповідно до умов Договору-1 та Орендар не набуває права власності на Об’єкт (Орендар відмовився від оформлення права власності на Об’єкт або від укладання договору купівлі–продажу Об’єкта згідно з Договором-1), Об’єкт підлягає поверненню Орендодавцю в стані не гіршому, ніж у момент передачі в оренду. У цьому разі будь-які поліпшення (в тому числі – невідокремлювані) Об’єкта переходять у власність Орендодавця без компенсації Орендарю вартості їх здійснення.

2.8. Сторони погодили, що у випадку повернення Об’єкта Орендодавцю відповідно до п. 2.7. цього Договору у стані, що вимагає здійснення Орендодавцем витрат для повернення Об’єкта у стан не гірший, ніж на момент передачі в оренду, Орендодавець має право утримати суму таких витрат з коштів, що були сплачені Орендарем як стороною Договору-1.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

3.1. Орендодавець зобов’язаний передати Об’єкт в оренду Орендареві в порядку, передбаченому цим Договором.

3.2. Орендодавець має право здійснювати контроль за станом і порядком використання Об’єкта.

3.3. Орендодавець має право здійснити утримання відповідних сум коштів згідно з п 2.8. цього Договору.

3.4. Орендодавець має право обмежувати вільний доступ Орендаря до Об’єкта, у разі порушення Орендарем порядку проведення ремонтних робіт в неробочий час, до моменту передачі Об’єкта для проживання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

4.1. Орендар зобов’язаний:

4.1.1. Прийняти Об’єкт в оренду в порядку, передбаченому цим Договором.

4.1.2. Використовувати Об’єкт згідно з призначенням, зазначеним у пункті 1.2. Договору.

4.1.3. укласти договір з організацією, яка надає житлово-комунальні послуги;

4.1.4. Вчасно і у повному обсязі оплачувати орендні та житлово-комунальні платежі згідно з рахунками відповідних підприємств, організацій, установ, у встановлені відповідними договорами та чинним законодавством строки.

4.1.4. Дотримуватись санітарних, протипожежних та інших обов'язкових норм і правил при експлуатації Об’єкта, а також норм охорони праці у разі проведення ремонтних робіт в Об’єкті третіми особами. Не допускати перевантаження електромереж.

4.1.5. За власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій Об’єкта.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ___________________ ОРЕНДАР ____________________ 1 4.1.6. Допускати на Об’єкт Орендодавця з метою перевірки використання Об’єкта у відповідності до умов Договору.

4.1.7. Відшкодувати шкоду Орендодавцю та/або третім особам, завдану у зв’язку з експлуатацією Орендарем Об’єкта.

Усувати наслідки аварій на Об’єкті, несправності і поломки комунікацій, що виникли в процесі їх експлуатації.

4.1.8. У випадку погіршення стану Об’єкта, інженерних комунікацій та технологічного обладнання, що розташовані на Об’єкті, не пов’язаного з їх нормальною експлуатацією, Орендар зобов’язаний зробити за свій рахунок виправлення недоліків, що виникли з його вини.

4.1.9. Не здійснювати ніяких змін конструктивних елементів будівлі, в якій розташовано Об’єкт.

4.2. Орендар має право:

4.2.1. Здійснювати ремонт, перепланування, облаштування, обладнання та оформлення Об’єкта відповідно до його цільового призначення. Перепланування Об’єкта здійснюється виключно на підставі погодженої Сторонами та затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації. При цьому розробка будь-якої документації, її узгодження з уповноваженими органами, проведення відповідних будівельно-монтажних робіт здійснюється силами і за рахунок Орендаря відповідно до чинного законодавства.

4.2.2. Користуватися системами комунікацій, які знаходяться в будинку.

4.2.3. На свій власний розсуд укласти договір з компанією-постачальником телекомунікаційних послуг. При цьому Орендар несе всі витрати, пов'язані з підключенням і користуванням телекомунікаційними послугами протягом строку оренди за свій рахунок.

4.3. Орендар не має права передавати Об’єкт в суборенду третім особам без письмової згоди Орендодавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні збитки.

5.2. У випадку допущення Орендарем погіршення стану Об’єкта, не пов’язаного з його нормальною експлуатацією, Орендар зобов’язаний привести Об’єкт у необхідний стан власними силами та за власний рахунок.

5.3. Орендодавець не несе відповідальності перед Орендарем за дії або бездіяльність третіх осіб, а також за наслідки таких дій або бездіяльності.

5.4. Ризик загибелі, втрати або пошкодження Об’єкта несе Орендар, якщо така загибель, втрата або пошкодження сталася з його вини (умислу, необережності).

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір є чинним з моменту підписання його Сторонами.

6.2. Строк оренди за Договором починається з дня передачі Орендодавцем Об’єкта Орендарю в оренду на проведення ремонтних робіт в Об’єкті, відповідно до розділу 2 цього Договору, та закінчується в день укладення Договору купівлі-продажу Об’єкта відповідно до умов Договору-1.

6.3. Строк оренди може бути змінений за згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди.

6.4. Дія цього Договору припиняється:

6.4.1. з укладенням Договору купівлі-продажу Об’єкта відповідно до умов Договору-1;

6.4.2. у випадку загибелі Об’єкта;

6.4.3. достроково за згодою Сторін або рішенням суду;

6.4.4. у випадку припинення дії (втрати чинності, розірвання тощо) Договору-1.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Зміни і доповнення до цього Договору будуть вважатися чинними, якщо вони укладені в письмовій формі та підписані Сторонами.

7.2. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися здійсненими належним чином, якщо вони викладені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом або вручені особисто. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого отримання або дата поштового штемпеля відділення зв’язку одержувача.

7.3. Всі спори за цим Договором передаються на розгляд до суду відповідно до підвідомчості спору в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.4. Дія положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна» не поширюється на відносини Сторін за цим Договором.

7.5. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.6. Сторони свідчать, що мають всі належним чином оформлені повноваження для укладення і підписання цього Договору, реалізація цих повноважень не потребує наступного схвалення будь-якими органами чи особами.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФИОПолное КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ» Адрес Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38013503 Паспорт СерияПаспорта №НомерПаспорта Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300011 виданий КемКогдаВыдан Місцезнаходження: 04119, Україна, м. Київ, вул. Зоологічна, ІПН: ИННКонтрагента буд.5/1, корпус 3 Банківські реквізити: п/р № 26501577737100 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 від імені та в інтересах якого діє

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «IНВЕСТКОНСАЛТИНГ» __________________ФИОСокр Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32710395 Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення № 524 (літера Г).

Директор____________________________ Гук О.В.

М.П.

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР

до Інвестиційного договору № НОМЕР ДОГОВОРА від ДатаДоговора року.

м. Київ ____________________ 2016 року.

Інвестор: Громадянин (громадянка) України ФИОПолное, який (яка) мешкає за адресою: Адрес, паспорт серії СерияПаспорта № НомерПаспорта, виданий КемКогдаВыдан, з однієї сторони, та

Фонд: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ», від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», в особі Директора Гука Олега Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали даний Додатковий договір (далі – Договір) до Інвестиційного договору № НОМЕР ДОГОВОРА від

ДатаДоговора року (далі – Договір-1) про наступне:

1. Сторони Договору-1, дійшли згоди та прийняли рішення додатково до чинних умов Договору-1 встановити наступне:

1.1. Оскільки Інвестор, як майбутній власник Об’єкта за Договором-1, зацікавлений в отриманні можливості доступу до Об’єкта з метою здійснення оздоблювальних чи будь-яких інших робіт в Об’єкті (далі – Ремонт), Сторони погодили, що Фонд надає Інвестору дозвіл на проведення Ремонту починаючи з __.________2016 року.

1.2. З __._______2016 року Фонд передає Інвестору усі функції замовника Ремонту, а Інвестор бере на себе виконання вказаних функцій замовника Ремонту в Об’єкті. Інвестор приймає на себе права та обов’язки замовника Ремонту Об’єкта та несе усю відповідальність за дії та наслідки таких дій Інвестора як замовника Ремонту в Об’єкті.

1.3. Сторони погодили, що Інвестор здійснює Ремонт з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України (в тому числі – підзаконних нормативних актів), що регулює питання здійснення кожного конкретного виду робіт у складі Ремонту.

1.4. У разі, якщо для проведення певного виду робіт вимагається отримання спеціального дозволу, чи передбачається виконання встановлених законодавством процедур – то такі роботи можуть виконуватися виключно після отримання відповідного дозволу чи проведення таких процедур.

1.5. У разі залучення Інвестором третіх осіб до виконання робіт у складі Ремонту, Інвестор зобов’язується погодити з Фондом таке залучення та надати копію договору між Інвестором та третьою особою щодо проведення відповідних робіт в Об’єкті.

2. Сторони погодили і встановили, що Фонд не несе відповідальності за дії Інвестора та наслідки дій Інвестора, що в процесі здійснення Ремонту призвели/призведуть до зміни характеристик Об’єкта.

3. Об’єкт передається у власність Інвестора згідно з Договором-1 у стані, який передбачений Договором-1 та проектнокошторисною документацією на будівництво Будинку.

4. Усі зміни в стані Об’єкта Інвестором здійснюються за його рахунок та на його власний ризик.

5. У разі, якщо після проведення Інвестором Робіт в Об’єкті, виникне, згідно з вимогами чинного законодавства України, необхідність приведення Об’єкта у стан, що передбачений Договором-1, то Інвестор за власний рахунок виконує усі роботи та несе усі витрати пов’язані із зазначеним приведенням Об’єкта у стан передбачений Договором-1.

6. Об’єкт передається у власність Інвестора за площею, що визначена в технічному паспорті Об’єкта. Сторони погодили та встановили, що будь-які зміни характеристик Об’єкта, що виникли в результаті здійснення Ремонту, не враховуються при передачі Об’єкта у власність Інвестора.

7. Сторони погодили, що Договір-1 є змішаним договором, в якому містяться елементи різних договорів.

8. Підписуючи цей Договір, Інвестор, додатково до погоджень та дозволів згідно з Розділом 9 Договору-1, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», як володільцем персональних даних в базі персональних даних «Контрагент», всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних. Зокрема Інвестор надає такий дозвіл на поширення його персональних даних шляхом передачі їх ТОВ «КОВАЛЬСЬКА-ЖИТЛОСЕРВІС» (код 32912720). Підписом під цим Договором Інвестор, як суб’єкт персональних даних, підтверджує, що він повідомлений про поширення добровільно наданих ним ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», власних персональних даних, шляхом передачі таких даних ТОВ «КОВАЛЬСЬКА-ЖИТЛОСЕРВІС» (код 32912720).

9. Всі інші умови вказаного Договору-1, не змінені цим Договором, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

10. Цей Договір є невід'ємною частиною Договору-1.

11. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін.

12. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами

13. Адреси та реквізити Сторін ФОНД ІНВЕСТОР ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ ФИОПолное

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ Адрес

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ» Паспорт СерияПаспорта №НомерПаспорта виданий Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38013503 КемКогдаВыдан Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300011 ІПН: ИННКонтрагента Місцезнаходження: 04119, Україна, м. Київ, вул. Зоологічна, буд.5/1, корпус 3 Банківські реквізити: п/р № 26501577737100 в ПАТ «УкрСиббанк»

МФО 351005 від імені та в інтересах якого діє

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32710395 Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд. 1, нежитлове приміщення № 524 (літера Г).

Інвестор__________________ФИОСокр Директор____________________________ Гук О.В.

М.П.

ДОГОВІР № про компенсацію витрат на утримання будинку та прибудинкової території, виконання інших додаткових робіт м. Київ «____» _____________ 2016 р.

ТОВ «КОВАЛЬСЬКА-ЖИТЛОСЕРВІС», В ОСОБІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПІКУЛІНА ДМИТРА

ДМИТРОВИЧА, який діє на підставі Статуту, (надалі за текстом - Сторона-1), з однієї сторони, та Громадянин (громадянка) України ФИОПолное, який (яка) мешкає за адресою: Адрес, паспорт серії СерияПаспорта № НомерПаспорта, виданий КемКогдаВыдан, який є орендарем житлового/нежитлового приміщення № НомерКвартиры, у житловому будинку № 6-А по вул. Вірменська у м. Києві, (надалі за текстом - Сторона-2), з другої сторони, уклали цей «Договір про компенсацію витрат на утримання будинку та прибудинкової території, інших додаткових робіт» (надалі за текстом - Договір).

Договір укладений враховуючи наступне:

1. Сторона-2 вважається споживачем житлово-комунальних послуг, оскільки фактично отримала житлове/нежитлове приміщення та уклала договір оренди ( №_________ від ______________, метою якого є користування житловим/нежитловим приміщенням № НомерКвартиры, загальною площею ПлощадьБТИ кв. м. (надалі за текстом - квартира), що знаходиться у житловому будинку № 6-А по вул.

Вірменська у м. Києві (надалі за текстом - будинок);

2. Сторона-2, з метою забезпечення для себе належних умов проживання (зокрема, користування електричною енергією тощо), обслуговування та зберігання цілісності будинку, об'єктів благоустрою, а також прибудинкової території, визначає Сторону-1 особою, яка забезпечує утримання будинку та управління ним;

СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона-1 забезпечує належні умови проживання Стороні-2, утримання будинку і прибудинкової території, інженерного обладнання індивідуального теплового пункту (ІТП) відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством та управління ним, організацію контрольнопропускного режиму на прибудинковій території будинку, а Сторона-2 компенсує Стороні-1, понесені нею витрати, в тому числі на утримання будинку та прибудинкової території, забезпечення контрольнопропускного режиму на прибудинковій території, обслуговування системи відео нагляду на прибудинковій території та домофону, інженерного обладнання ІТП пропорційно до загальної площі квартири у розмірі та у строки, встановлені Договором, а також витрати на електропостачання, з урахуванням показань квартирних засобів обліку у розмірі згідно із тарифами, встановленими відповідно до законодавства у галузі житловокомунального господарства (зокрема, надання та споживання житлово-комунальних послуг), у строки та на умовах, що передбачені Договором.

1.2. Сторона-2 дотримується Правил користування приміщеннями, прибудинковою територією та вимог до виконання будівельних, ремонтних та опоряджувальних робіт (Додаток 1).

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторона-2 має право на:

2.1.1. забезпечення Стороною-1 утримання будинку (зокрема, конструктивних елементів будинку, інженерного обладнання та інженерних мереж тощо) і прибудинкової території у належному стані;

2.1.2. отримання інформації від Сторони-1 про перелік виконуваних робіт та їх вартість (перелік складових витрат);

2.1.3. зменшення розміру компенсації у разі невиконання або виконання не в повному обсязі, згідно з «Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі» що затверджено постановою кабінету міністрів України №970 від 11.12.2013 р.;

2.1.4. внесення за погодженням зі Стороною-1 у Договір змін, що впливають на розмір компенсацій, а також уточнюють окремі умови (додання або зменшення переліку прав і обов’язків сторін).

2.1.5. відшкодування збитків, заподіяних його майну та (або) приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;

2.1.6. проведення перевірки кількісних та якісних показників надання послуг в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

2.2. Сторона-2 зобов'язана:

2.2.1. компенсувати Стороні-1 витрати, понесені нею за цим Договором;

2.2.2. забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку електричної енергії та пломб на них, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів. У разі встановлення Стороною-1 факту несанкціонованого втручання в роботу квартирних засобів обліку електричної енергії нарахування за спожиту електричну енергію відповідно за попередній місяць та до взяття на облік відремонтованого та повіреного засобу обліку, здійснюються згідно законодавства у галузі житлово-комунального господарства (зокрема, надання та споживання житлово-комунальних послуг). Ремонт та метрологічна повірка здійснюється за рахунок Сторони -2;

2.2.3. негайно інформувати Сторону-1 про виявлення несправностей в інженерних мережах, конструктивних елементах квартири і будинку в цілому;

2.2.4. дотримуватися правил пожежної безпеки, електробезпеки та санітарних норм, економно використовувати електричну енергію;

2.2.5. забезпечувати безперешкодний доступ представників Сторони-1 до мережі, арматури та розподільних систем у квартирі з метою:

ліквідації аварій - цілодобово;

встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду, зняття показань засобів обліку електричної енергії – в робочий час або за узгодженням;

2.2.6. своєчасно вживати заходів по усуненню виявлених неполадок, що виникли з власної вини;

2.2.7. дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства, щодо здійснення будівельних, ремонтних, опоряджувальних робіт чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунального господарства.

2.2.8. проводити реконструкцію, ремонт чи опорядження (виконувати ремонтно-будівельні та опоряджувальні роботи) у квартирі та в інших приміщеннях будинку виключно у відповідності до норм законодавства та після повідомлення Сторони-1 про початок таких;

2.2.9. повідомляти Сторону-1 про своє місцезнаходження або своєї довіреної особи (адреса, телефон), якщо сам не проживає у квартирі, для можливості технічного огляду або проведення ремонту, в разі потреби ліквідації аварії;

2.2.10. інформувати майбутнього власника квартири у разі її подальшого відчуження про те, що Сторона-1 є особою, яка забезпечує утримання будинку та управління ним, а також про необхідність укладення договору зі Стороною-1;

2.2.11. використовувати квартиру, місця загального користування (спільні площі) у будинку, прибудинкову територію тільки за їх прямим цільовим та функціональним призначенням та у відповідності до норм законодавства у галузі житлово-комунального господарства (зокрема, утримання будинків і прибудинкових територій та користування приміщеннями);

2.2.12. відшкодовувати Стороні-1 витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості висловлених Стороні-1 претензій;

2.2.13. проводити відключення або включення внутрішньобудинкових мереж тільки із залученням представників Сторони-1. Сторона-1 не несе відповідальності за збитки, спричинені несанкціонованими роботами Сторони-2, невірною експлуатацією Стороною-2 трубопроводів, кабелів та обладнання. При цьому збитки, спричинені з вини Сторони-2, в повному обсязі відшкодовуються Стороною-2;

2.2.14. сплачувати вартість робіт з ліквідації аварій та відновлення пошкоджених конструктивних елементів та інженерного обладнання та мереж будинку, що сталися з вини Сторони-2, в сумі фактичних збитків і витрат Сторони-1;

2.2.15. виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством у галузі житлово-комунального господарства.

2.3. Сторона-1 має право:

2.3.1. вимагати від Сторони-2 дотримання вимог правил користування житловими приміщеннями та прибудинковою територією, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у галузі житлово-комунального господарства;

2.3.2. доступу своїх представників до мережі, арматури та розподільних систем у квартирі з метою:

ліквідації аварій - цілодобово;

встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду, зняття показань засобів обліку електричної енергії – в робочий час або за узгодженням;

2.3.3. вимагати від Сторони-2 своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Сторони-2, або відшкодування витрат, понесених Стороною-1 на усунення таких неполадок;

2.3.4. вимагати від Сторони-2 своєчасної та повної компенсації витрат відповідно до вимог Договору;

2.3.5. попередньо повідомивши Сторону-2 за 10 (десять) робочих днів, призупинити забезпечення електропостачання за цим Договором у випадку наявності заборгованості Сторони-2 по компенсації витрат Стороні-1 за 2 (два) календарних місяці;

2.3.6. нараховувати у разі несвоєчасної компенсації Стороною-2 витрат, пеню у розмірі, встановленому Договором;

2.3.7. використовувати технічні та допоміжні приміщення для забезпечення виконання умов Договору що передбачені п. 1.2. та надання за правом сервітуту третім особам доступу до даних приміщень, що надають додаткові послуги споживачам.

2.4. Сторона-1 зобов'язана:

2.4.1. надавати Стороні-2 інформацію про перелік виконуваних робіт та їх вартість (перелік складових витрат, понесених на виконання Договору);

2.4.2. утримувати внутрішньо-будинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів по ліквідації аварійних ситуацій, усувати неполадки санітарно-технічного та інженерного обладнання, комунікацій будинку, проводити технічний і профілактичний огляд;

2.4.3. розглядати у строк та у порядку, визначеними законодавством у галузі житлово-комунального господарства (зокрема, надання та споживання житлово-комунальних послуг), претензії та скарги Сторони-2;

2.4.4. своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, що виникли з її вини;

2.4.5. своєчасно проводити підготовку будинку та його технічного обладнання та мереж до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди;

2.4.6. своєчасно інформувати Сторону-2 про терміни припинення постачання води, електричної та теплової енергії для виконання планових ремонтних робіт або з інших поважних причин, крім аварій.

3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ

3.1. Розмір компенсації витрат визначається з розрахунку за 1 кв. метр загальної площі квартири:

- на утримання будинку та прибудинкової згідно із Додатком 2;

- на утримання ІТП згідно із Додатком 3;

- за забезпечення контрольно-пропускного режиму на прибудинковій території наведено у Додатку №4;

- за обслуговування системи відео нагляду на прибудинковій території будинку та домофону згідно із Додатком №5.

3.2. Розмір компенсації витрат за спожиту електроенергію розраховується згідно із рахунків наданих енергопостачальною організацією.

3.3. Сторона-1 до 15-го числа поточного місяця, надає Стороні-2 рахунки для здійснення компенсації витрат Стороні-1 ( рахунки надаються у паперовому, а також електронному вигляді та знаходяться у особистому кабінеті Сторони 2 на сайті Сторони 1 – zkh- plus.com.ua);

3.4. Сторона-2 оплачує рахунок до 1-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

При заборгованості більше 60 днів нараховується пеня в розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожен день прострочення;

3.5. Сторони домовились встановити строк позовної давності у 5 (п’ять) років за вимогами Сторони-1 до Сторони-2 про стягнення заборгованості з компенсації витрат, та строк позовної давності у 5 (п’ять) років за вимогами Сторони-1 до Сторони-2 про стягнення неустойки (пені, штрафу), що виникли з Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

4.1. Сторона-2 несе відповідальність згідно із законом за:

- недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

- несвоєчасне здійснення компенсації витрат Стороні-1 шляхом сплати пені;

- порушення визначених цим договором зобов'язань.

4.2. Сторона-1 несе відповідальність згідно із законом за:

- неналежне забезпечення умов проживання, що призвело до заподіяння збитків майну та (або) приміщенню споживача, шкоди його життю чи здоров'ю, шляхом відшкодування збитків;

- зниження кількісних і якісних показників послуг або перевищення строків проведення ремонтнопрофілактичних робіт шляхом зменшення розміру плати;

- порушення визначених цим договором зобов'язань.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома сторонами. У всьому, що стосується розрахунків, Договір діє до повного виконання взаємних зобов’язань;

5.2. Сторони погодили, що права та обов'язки Сторони-2 виникають з дати підписання нею договору оренди.

5.3. Договір діє до прийняття загальними зборами власників житлових/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку рішення про визначення форми управління будинком;

5.4. Дія договору припиняється в разі зміни власника квартири або управителя згідно законодавства.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Договору і не урегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.2. Повідомлення, що вимагаються або надаються за цим Договором, оформлюються в письмовій формі та надсилаються поштою або будь-яким іншим засобом персональної доставки на такі адреси Сторін:

Стороні-1:

Адреса: 02140, м. Київ, вул. Є. Чавдар, 3.

Е-mail: kovged@ukr.net

Стороні-2:

Адреса: Адрес

Е-mail:

6.3. Кожна сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у Договорі реквізитів для надсилання документів, адреси для повідомлення, а також зобов'язується своєчасно повідомляти іншу сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення - несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

6.4. Додатками до цього Договору, що становлять його невід'ємну частину, є:

Додаток 1 — Правила користування приміщеннями, прибудинковою територією та вимоги до виконання будівельних, ремонтних та опоряджувальних робіт Додаток 2 — Перелік та вартість витрат, пов’язаних з утриманням будинку, прибудинкової території, об'єктів благоустрою та внутрішньо-будинкових мереж, що компенсуються (складові розміру компенсації);

Додаток 3 — Перелік та вартість витрат на обслуговування ІТП;

Додаток 4 — Розмір (кошторис) компенсації за забезпечення контрольно-пропускного режиму на прибудинковій території.

Додаток 5— Вартість обслуговування системи відео нагляду на прибудинковій території та домофону.

7. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН Сторона-1 Сторона -2 ТОВ «Ковальська-Житлосервіс»

02140, м. Київ, просп. М. Бажана, 14. ФИОПолное Код ЄДРПОУ 32912720 Адрес р/р 26009300804728 у ТВБВ 10026/045 філії ГУ по м. Києву та Київській обл. АТ “Ощадбанк”, Паспорт СерияПаспорта №НомерПаспорта МФО 322669 виданий Генеральний директор КемКогдаВыдан ІПН: ИННКонтрагента ___________________________Д.Д. Пікулін ______________/ФИОСокр/ (підпис) (ПІБ) Додаток № 1 до Договору № від «_____» ___________ 2016 р.

Правила користування приміщеннями, прибудинковою територією та вимоги до виконання будівельних, ремонтних та опоряджувальних робіт

1. Загальні положення

1.1. Правила користування приміщеннями, прибудинковою територією та вимоги до виконання будівельних, ремонтних та опоряджувальних робіт (далі за текстом - Правила) підготовлені у відповідності до Житлового кодексу Української РСР, Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 572 від 08.10.1992, Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, та інших нормативно-правових актів, положеннями яких регулюються питання у галузі житлово-комунального господарства та містобудування.

1.2. Правила є договором приєднання, що визначає домовленість громадян, які є власниками (співвласниками), наймачами (орендарями) житлових та нежитлових приміщень у житловому будинку №6-А по вул. Вірменська у м. Києві, членів їх сімей, що проживають разом з ними, (далі за текстом - мешканці) щодо загальних принципів та правил користування приміщеннями будинку та прибудинковою територією з метою забезпечення збереження їх у належному стані.

1.3. Мешканці зобов’язані дотримуватися положень Правил та відповідати за те, щоб їх дотримувалися запрошені ними відвідувачі, гості та інші особи, що перебувають у будинку та на прибудинковій території.

1.4. ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» уповноважується через своїх працівників здійснювати нагляд за дотриманням мешканцями Правил.

2. Загальні принципи проживання в будинку, використання приміщень

2.1. Житлові приміщення використовуються виключно за призначенням.

Використовувати житлові приміщення для провадження господарської діяльності промислового (виробничого) характеру категорично заборонено.

Не допускається передача в оренду житлових приміщень для ведення господарської, підприємницької та іншої діяльності, якщо це буде суперечити інтересам або обмежувати права інших мешканців.

2.2. Мешканці мають дотримуватися вимог нормативно-правових актів у галузі житлово-комунального господарства, пожежної безпеки, санітарних норм і правил.

2.3. Мешканці зобов’язані дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення будівельних, ремонтних, опоряджувальних робіт чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших мешканців.

2.4. Мешканці зобов’язані забезпечувати збереження, попереджувати псування приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту, не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають псування спільних площ, допоміжних та технічних приміщень, інженерних мереж, приладів та обладнання будинку, порушують або погіршують умови проживання інших мешканців будинку.

2.5. У разі тривалого від’їзду, мешканці зобов’язані повідомити про це працівника ТОВ «Ковальська-Житлосервіс»

(начальника ЖЕД-15) та залишити йому інформацію щодо контактної особи, яка матиме право і змогу забезпечити доступ до мережі, арматури та розподільних систем у квартирі з метою ліквідації аварій (цілодобово), встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду.

2.6. У випадку продажу житлового та нежитлового приміщення попередній його власник зобов’язаний повідомити ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» про продаж та надати інформацію про нового власника, а також повідомити нового власника про необхідність укладення відповідного договору з ТОВ «Ковальська-Житлосервіс».

2.7. У випадку виявлення неполадок інженерного устаткування або аварії, мешканці повинні негайно повідомити представників ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» про характер виявленого дефекту та надати усю відому їм інформацію про природу самої аварії.

2.8. Мешканці квартир, їхні гості та відвідувачі повинні дотримуватися тиші в нічний час з 20.00 (двадцятої) години вечора до 8.00 (восьмої) години ранку.

3. Користування місцями загального користування (спільними площами) у будинку

3.1. Мешканці зобов’язані забезпечувати збереження, попереджувати псування приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту, не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають псування спільних площ, допоміжних та технічних приміщень.

3.2. Заборонено:

використовувати спільні площі, інженерні комунікації, прилади та устаткування будинку, до яких відносяться механічне, електричне, санітарно-технічне та інше обладнання, що призначене для обслуговування їх квартир, з метою, яка не відповідає принципам комфортного проживання;

зберігати вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети на прибудинковій території та в приміщеннях будинку;

захаращувати сходові майданчики, перехідні балкони (лоджії), сходи, передквартирні коридори і ліфтові холи, а також будь-які інші технічні, допоміжні та підсобні приміщення, зокрема, складати великогабаритне сміття, картон від побутової, відео та оргтехніки;

вивішувати оголошення на сходових клітках, стінах, дверях, в ліфтах та використовувати для таких цілей місця загального користування (спільні площі) у будинку, окрім місць, спеціально визначених для цього;

робити будь-які написи на стінах, дверях, сходах, в кабінах ліфтів і на будь-яких інших поверхнях місць загального користування (спільних площ) у будинку;

викидати будь-які предмети, попіл і недопалки з вікон, балконів і лоджій на сходові отвори та на вулицю;

палити у місцях загального користування (на спільних площах) у будинку;

викидати в каналізаційну систему будинку сміття, ганчірки, предмети особистої гігієни та інші предмети, зливати в каналізацію залишки будівельних розчинів (ремонтні роботи з усунення будь-яких ушкоджень, що виникли внаслідок неправильного використання сантехнічного обладнання, здійснюються за рахунок мешканця, з вини якого сталося таке пошкодження);

катання на роликах, на велосипедах і самокатах коридорами (холами) будинку.

4. Проведення будівельних, ремонтних та опоряджувальних робіт в квартирах

4.1. Мешканці повинні завчасно повідомити ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» про початок будівельних, ремонтних, опоряджувальних робіт чи реконструкції приміщень або їх частин. Перед початком робіт мешканці мають надати працівнику ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» (начальнику ЖЕД-15) список робітників та контактний телефон відповідальної особи;

4.2. Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо здійснення будівельних, ремонтних, опоряджувальних робіт чи реконструкції приміщень або їх частин, а також усі ризики та наслідки, пов’язані з цим, несе мешканець особисто, як замовник будівельно-ремонтних робіт, згідно із законодавством;

4.3. Категорично забороняється будь-яке руйнування конструктивних елементів будинку (зокрема ригелів, колон, діафрагм жорсткості, зовнішніх стін (в т.ч. влаштування ніш для радіаторів опалювання);

4.4. Категорично забороняється втручання в систему автоматичної пожежної сигналізації (АПС), датчики якої розташовані в квартирах. Роботи по перенесенню або тимчасовому демонтажу вказаних елементів системи АПС мають виконувати лише працівники спеціалізованої організації. Для їх виклику необхідно подати заявку до диспетчерської служби ТОВ «Ковальська-Житлосервіс».

4.5. При виконанні оздоблювальних робіт в приміщеннях квартири, в яких проходять сантехнічні шахти, необхідно встановлювати люки розміром не менш ніж 5050 (30*70) см в місцях розташування приладів обліку, сантехнічної арматури (ревізій, водопроводів) для їх обслуговування та огляду.

4.6. Будівельні, ремонтні, опоряджувальні роботи, які супроводжуються шумом, необхідно виконувати лише в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 08.00 до 20.00, окрім ліквідації аварійних ситуації.

4.7. Встановлення кондиціонерів необхідно виконувати суворо згідно рекомендацій проектної організації та вказівок інженерної служби ТОВ «Ковальська-Житлосервіс».

4.11. Перевищення проектної потужності при виконанні електромонтажних робіт мешканцем не допускається.

5. Прибудинкова територія.

5.1. Забороняється: ходити, смітити на газонах прибудинкової території.

5.2. Забороняється розпивати спиртні напої на прибудинковій території та у спільних приміщеннях будинку.

5.3. Заборонено використання феєрверків на прибудинковій території.

5.4. Заборонена самовільна посадка, вирубка дерев і кущів, зривання та зрізування квітів або інші дії, що викликають порушення трав’яного покриття газонів.

6. Паркування, правила руху.

6.1. Рух будь-яких транспортних засобів по прибудинковій території здійснюється зі швидкістю не більше ніж 5км/год.

6.2. Паркування на газонах та тротуарах забороняється.

6.3. Заборонена стоянка старих, іржавих і несправних транспортних засобів, причепів, будиночків на колесах, транспортних засобів для відпочинку та іншого великогабаритного транспорту на прибудинковій території.

6.4. Забороняється паркування і мийка транспортних засобів на газонах, дитячому майданчику. Ремонт і обслуговування транспортних засобів на прибудинковій території не допускається за винятком робіт, що викликані надзвичайними обставинами.

7. Утримання домашніх тварин.

7.1. Мешканці повинні зареєструвати тварин, що утримуються в квартирах, в Центрі ідентифікації тварин, тел. 587-79-82.

7.2. Заборонено утримувати на балконах і лоджіях тварин, зокрема птицю, і бджіл.

7.3. Категорично забороняється вигулювати домашніх тварин без повідця на прибудинковій території та дитячих майданчиках.

7.4. Власники домашніх тварин несуть повну відповідальність за тілесні ушкодження та завдану шкоду майну, що заподіяні їхніми домашніми тваринами.

СТОРОНА-1 СТОРОНА-2 Генеральний Директор _____________ /Пікулін Д.Д. / _______________/ФИОСокр/

–  –  –

Вартість обслуговування системи відео нагляду на прибудинковій території та домофону по будинку №6а по вул. Вірменська Всього площа квартир по вул. Вірменська, 6а - 32394,7 м2

–  –  –

м. Київ «____» _____________

2016 р.

ТОВ «КОВАЛЬСЬКА-ЖИТЛОСЕРВІС», В ОСОБІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПІКУЛІНА ДМИТРА

ДМИТРОВИЧА, який діє на підставі Статуту, (надалі за текстом - Сторона-1), з однієї сторони, та Громадянин (громадянка) України ФИОПолное, який (яка) мешкає за адресою: Адрес, паспорт серії СерияПаспорта № НомерПаспорта, виданий КемКогдаВыдан, який є орендарем житлового/нежитлового приміщення № НомерКвартиры, у житловому будинку № 6-А по вул.

Вірменська у м. Києві, (надалі за текстом - Сторона-2), з другої сторони, уклали цей «Договір про компенсацію витрат на утримання будинку та прибудинкової території, інших додаткових робіт» (надалі за текстом - Договір).

Договір укладений враховуючи наступне:

1. Сторона-2 вважається споживачем житлово-комунальних послуг, оскільки фактично отримала житлове/нежитлове приміщення та уклала договір оренди ( №_________ від ______________, метою якого є користування житловим/нежитловим приміщенням № НомерКвартиры, загальною площею ПлощадьБТИ кв. м. (надалі за текстом - квартира), що знаходиться у житловому будинку № 6-А по вул. Вірменська у м. Києві (надалі за текстом будинок);

2. Сторона-2, з метою забезпечення для себе належних умов проживання (зокрема, користування електричною енергією тощо), обслуговування та зберігання цілісності будинку, об'єктів благоустрою, а також прибудинкової території, визначає Сторону-1 особою, яка забезпечує утримання будинку та управління ним;

СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ:

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона-1 забезпечує належні умови проживання Стороні-2, утримання будинку і прибудинкової території, інженерного обладнання індивідуального теплового пункту (ІТП) відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством та управління ним, організацію контрольно-пропускного режиму на прибудинковій території будинку, а Сторона-2 компенсує Стороні-1, понесені нею витрати, в тому числі на утримання будинку та прибудинкової території, забезпечення контрольно-пропускного режиму на прибудинковій території, обслуговування системи відео нагляду на прибудинковій території та домофону, інженерного обладнання ІТП пропорційно до загальної площі квартири у розмірі та у строки, встановлені Договором, а також витрати на електропостачання, з урахуванням показань квартирних засобів обліку у розмірі згідно із тарифами, встановленими відповідно до законодавства у галузі житловокомунального господарства (зокрема, надання та споживання житлово-комунальних послуг), у строки та на умовах, що передбачені Договором.

1.2. Сторона-2 дотримується Правил користування приміщеннями, прибудинковою територією та вимог до виконання будівельних, ремонтних та опоряджувальних робіт (Додаток 1).

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторона-2 має право на:

2.1.1. забезпечення Стороною-1 утримання будинку (зокрема, конструктивних елементів будинку, інженерного обладнання та інженерних мереж тощо) і прибудинкової території у належному стані;

2.1.2. отримання інформації від Сторони-1 про перелік виконуваних робіт та їх вартість (перелік складових витрат);

2.1.3. зменшення розміру компенсації у разі невиконання або виконання не в повному обсязі, згідно з «Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі»

що затверджено постановою кабінету міністрів України №970 від 11.12.2013 р.;

2.1.4. внесення за погодженням зі Стороною-1 у Договір змін, що впливають на розмір компенсацій, а також уточнюють окремі умови (додання або зменшення переліку прав і обов’язків сторін).

2.1.5. відшкодування збитків, заподіяних його майну та (або) приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;

2.1.6. проведення перевірки кількісних та якісних показників надання послуг в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

2.2. Сторона-2 зобов'язана:

2.2.1. компенсувати Стороні-1 витрати, понесені нею за цим Договором;

2.2.2. забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку електричної енергії та пломб на них, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів. У разі встановлення Стороною-1 факту несанкціонованого втручання в роботу квартирних засобів обліку електричної енергії нарахування за спожиту електричну енергію відповідно за попередній місяць та до взяття на облік відремонтованого та повіреного засобу обліку, здійснюються згідно законодавства у галузі житловокомунального господарства (зокрема, надання та споживання житлово-комунальних послуг). Ремонт та метрологічна повірка здійснюється за рахунок Сторони -2;

2.2.3. негайно інформувати Сторону-1 про виявлення несправностей в інженерних мережах, конструктивних елементах квартири і будинку в цілому;

2.2.4. дотримуватися правил пожежної безпеки, електробезпеки та санітарних норм, економно використовувати електричну енергію;

2.2.5. забезпечувати безперешкодний доступ представників Сторони-1 до мережі, арматури та розподільних систем у квартирі з метою:

ліквідації аварій - цілодобово;

встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду, зняття показань засобів обліку електричної енергії – в робочий час або за узгодженням;

2.2.6. своєчасно вживати заходів по усуненню виявлених неполадок, що виникли з власної вини;

2.2.7. дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства, щодо здійснення будівельних, ремонтних, опоряджувальних робіт чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житловокомунального господарства.

2.2.8. проводити реконструкцію, ремонт чи опорядження (виконувати ремонтно-будівельні та опоряджувальні роботи) у квартирі та в інших приміщеннях будинку виключно у відповідності до норм законодавства та після повідомлення Сторони-1 про початок таких;

2.2.9. повідомляти Сторону-1 про своє місцезнаходження або своєї довіреної особи (адреса, телефон), якщо сам не проживає у квартирі, для можливості технічного огляду або проведення ремонту, в разі потреби ліквідації аварії;

2.2.10. інформувати майбутнього власника квартири у разі її подальшого відчуження про те, що Сторона-1 є особою, яка забезпечує утримання будинку та управління ним, а також про необхідність укладення договору зі Стороною-1;

2.2.11. використовувати квартиру, місця загального користування (спільні площі) у будинку, прибудинкову територію тільки за їх прямим цільовим та функціональним призначенням та у відповідності до норм законодавства у галузі житлово-комунального господарства (зокрема, утримання будинків і прибудинкових територій та користування приміщеннями);

2.2.12. відшкодовувати Стороні-1 витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості висловлених Стороні-1 претензій;

2.2.13. проводити відключення або включення внутрішньобудинкових мереж тільки із залученням представників Сторони-1. Сторона-1 не несе відповідальності за збитки, спричинені несанкціонованими роботами Сторони-2, невірною експлуатацією Стороною-2 трубопроводів, кабелів та обладнання. При цьому збитки, спричинені з вини Сторони-2, в повному обсязі відшкодовуються Стороною-2;

2.2.14. сплачувати вартість робіт з ліквідації аварій та відновлення пошкоджених конструктивних елементів та інженерного обладнання та мереж будинку, що сталися з вини Сторони-2, в сумі фактичних збитків і витрат Сторони-1;

2.2.15. виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством у галузі житловокомунального господарства.

2.3. Сторона-1 має право:

2.3.1. вимагати від Сторони-2 дотримання вимог правил користування житловими приміщеннями та прибудинковою територією, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у галузі житлово-комунального господарства;

2.3.2. доступу своїх представників до мережі, арматури та розподільних систем у квартирі з метою:

ліквідації аварій - цілодобово;

встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду, зняття показань засобів обліку електричної енергії – в робочий час або за узгодженням;

2.3.3. вимагати від Сторони-2 своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Сторони-2, або відшкодування витрат, понесених Стороною-1 на усунення таких неполадок;

2.3.4. вимагати від Сторони-2 своєчасної та повної компенсації витрат відповідно до вимог Договору;

2.3.5. попередньо повідомивши Сторону-2 за 10 (десять) робочих днів, призупинити забезпечення електропостачання за цим Договором у випадку наявності заборгованості Сторони-2 по компенсації витрат Стороні-1 за 2 (два) календарних місяці;

2.3.6. нараховувати у разі несвоєчасної компенсації Стороною-2 витрат, пеню у розмірі, встановленому Договором;

2.3.7. використовувати технічні та допоміжні приміщення для забезпечення виконання умов Договору що передбачені п. 1.2. та надання за правом сервітуту третім особам доступу до даних приміщень, що надають додаткові послуги споживачам.

2.4. Сторона-1 зобов'язана:

2.4.1. надавати Стороні-2 інформацію про перелік виконуваних робіт та їх вартість (перелік складових витрат, понесених на виконання Договору);

2.4.2. утримувати внутрішньо-будинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів по ліквідації аварійних ситуацій, усувати неполадки санітарно-технічного та інженерного обладнання, комунікацій будинку, проводити технічний і профілактичний огляд;

2.4.3. розглядати у строк та у порядку, визначеними законодавством у галузі житловокомунального господарства (зокрема, надання та споживання житлово-комунальних послуг), претензії та скарги Сторони-2;

2.4.4. своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, що виникли з її вини;

2.4.5. своєчасно проводити підготовку будинку та його технічного обладнання та мереж до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди;

2.4.6. своєчасно інформувати Сторону-2 про терміни припинення постачання води, електричної та теплової енергії для виконання планових ремонтних робіт або з інших поважних причин, крім аварій.

6. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ

3.1. Розмір компенсації витрат визначається з розрахунку за 1 кв. метр загальної площі квартири:

- на утримання будинку та прибудинкової згідно із Додатком 2;

- на утримання ІТП згідно із Додатком 3;

- за забезпечення контрольно-пропускного режиму на прибудинковій території наведено у Додатку №4;

- за обслуговування системи відео нагляду на прибудинковій території будинку та домофону згідно із Додатком №5.

3.2. Розмір компенсації витрат за спожиту електроенергію розраховується згідно із рахунків наданих енергопостачальною організацією.

3.3. Сторона-1 до 15-го числа поточного місяця, надає Стороні-2 рахунки для здійснення компенсації витрат Стороні-1 ( рахунки надаються у паперовому, а також електронному вигляді та знаходяться у особистому кабінеті Сторони 2 на сайті Сторони 1 – zkh- plus.com.ua);

3.4. Сторона-2 оплачує рахунок до 1-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

При заборгованості більше 60 днів нараховується пеня в розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожен день прострочення;

3.5. Сторони домовились встановити строк позовної давності у 5 (п’ять) років за вимогами Сторони-1 до Сторони-2 про стягнення заборгованості з компенсації витрат, та строк позовної давності у 5 (п’ять) років за вимогами Сторони-1 до Сторони-2 про стягнення неустойки (пені, штрафу), що виникли з Договору.

–  –  –

Правила користування приміщеннями, прибудинковою територією та вимоги до виконання будівельних, ремонтних та опоряджувальних робіт

1. Загальні положення

1.1. Правила користування приміщеннями, прибудинковою територією та вимоги до виконання будівельних, ремонтних та опоряджувальних робіт (далі за текстом - Правила) підготовлені у відповідності до Житлового кодексу Української РСР, Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 572 від 08.10.1992, Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, та інших нормативно-правових актів, положеннями яких регулюються питання у галузі житлово-комунального господарства та містобудування.

1.2. Правила є договором приєднання, що визначає домовленість громадян, які є власниками (співвласниками), наймачами (орендарями) житлових та нежитлових приміщень у житловому будинку №6-А по вул. Вірменська у м. Києві, членів їх сімей, що проживають разом з ними, (далі за текстом - мешканці) щодо загальних принципів та правил користування приміщеннями будинку та прибудинковою територією з метою забезпечення збереження їх у належному стані.

1.3. Мешканці зобов’язані дотримуватися положень Правил та відповідати за те, щоб їх дотримувалися запрошені ними відвідувачі, гості та інші особи, що перебувають у будинку та на прибудинковій території.

1.4. ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» уповноважується через своїх працівників здійснювати нагляд за дотриманням мешканцями Правил.

2. Загальні принципи проживання в будинку, використання приміщень

2.1. Житлові приміщення використовуються виключно за призначенням.

Використовувати житлові приміщення для провадження господарської діяльності промислового (виробничого) характеру категорично заборонено.

Не допускається передача в оренду житлових приміщень для ведення господарської, підприємницької та іншої діяльності, якщо це буде суперечити інтересам або обмежувати права інших мешканців.

2.2. Мешканці мають дотримуватися вимог нормативно-правових актів у галузі житлово-комунального господарства, пожежної безпеки, санітарних норм і правил.

2.3. Мешканці зобов’язані дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення будівельних, ремонтних, опоряджувальних робіт чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших мешканців.

2.4. Мешканці зобов’язані забезпечувати збереження, попереджувати псування приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту, не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають псування спільних площ, допоміжних та технічних приміщень, інженерних мереж, приладів та обладнання будинку, порушують або погіршують умови проживання інших мешканців будинку.

2.5. У разі тривалого від’їзду, мешканці зобов’язані повідомити про це працівника ТОВ «Ковальська-Житлосервіс»

(начальника ЖЕД-15) та залишити йому інформацію щодо контактної особи, яка матиме право і змогу забезпечити доступ до мережі, арматури та розподільних систем у квартирі з метою ліквідації аварій (цілодобово), встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду.

2.6. У випадку продажу житлового та нежитлового приміщення попередній його власник зобов’язаний повідомити ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» про продаж та надати інформацію про нового власника, а також повідомити нового власника про необхідність укладення відповідного договору з ТОВ «Ковальська-Житлосервіс».

2.7. У випадку виявлення неполадок інженерного устаткування або аварії, мешканці повинні негайно повідомити представників ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» про характер виявленого дефекту та надати усю відому їм інформацію про природу самої аварії.

2.8. Мешканці квартир, їхні гості та відвідувачі повинні дотримуватися тиші в нічний час з 20.00 (двадцятої) години вечора до 8.00 (восьмої) години ранку.

3. Користування місцями загального користування (спільними площами) у будинку

3.1. Мешканці зобов’язані забезпечувати збереження, попереджувати псування приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту, не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають псування спільних площ, допоміжних та технічних приміщень.

3.2. Заборонено:

використовувати спільні площі, інженерні комунікації, прилади та устаткування будинку, до яких відносяться механічне, електричне, санітарно-технічне та інше обладнання, що призначене для обслуговування їх квартир, з метою, яка не відповідає принципам комфортного проживання;

зберігати вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети на прибудинковій території та в приміщеннях будинку;

захаращувати сходові майданчики, перехідні балкони (лоджії), сходи, передквартирні коридори і ліфтові холи, а також будь-які інші технічні, допоміжні та підсобні приміщення, зокрема, складати великогабаритне сміття, картон від побутової, відео та оргтехніки;

вивішувати оголошення на сходових клітках, стінах, дверях, в ліфтах та використовувати для таких цілей місця загального користування (спільні площі) у будинку, окрім місць, спеціально визначених для цього;

робити будь-які написи на стінах, дверях, сходах, в кабінах ліфтів і на будь-яких інших поверхнях місць загального користування (спільних площ) у будинку;

викидати будь-які предмети, попіл і недопалки з вікон, балконів і лоджій на сходові отвори та на вулицю;

палити у місцях загального користування (на спільних площах) у будинку;

викидати в каналізаційну систему будинку сміття, ганчірки, предмети особистої гігієни та інші предмети, зливати в каналізацію залишки будівельних розчинів (ремонтні роботи з усунення будь-яких ушкоджень, що виникли внаслідок неправильного використання сантехнічного обладнання, здійснюються за рахунок мешканця, з вини якого сталося таке пошкодження);

катання на роликах, на велосипедах і самокатах коридорами (холами) будинку.

4. Проведення будівельних, ремонтних та опоряджувальних робіт в квартирах

4.1. Мешканці повинні завчасно повідомити ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» про початок будівельних, ремонтних, опоряджувальних робіт чи реконструкції приміщень або їх частин. Перед початком робіт мешканці мають надати працівнику ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» (начальнику ЖЕД-15) список робітників та контактний телефон відповідальної особи;

4.2. Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо здійснення будівельних, ремонтних, опоряджувальних робіт чи реконструкції приміщень або їх частин, а також усі ризики та наслідки, пов’язані з цим, несе мешканець особисто, як замовник будівельно-ремонтних робіт, згідно із законодавством;

4.3. Категорично забороняється будь-яке руйнування конструктивних елементів будинку (зокрема ригелів, колон, діафрагм жорсткості, зовнішніх стін (в т.ч. влаштування ніш для радіаторів опалювання);

4.4. Категорично забороняється втручання в систему автоматичної пожежної сигналізації (АПС), датчики якої розташовані в квартирах. Роботи по перенесенню або тимчасовому демонтажу вказаних елементів системи АПС мають виконувати лише працівники спеціалізованої організації. Для їх виклику необхідно подати заявку до диспетчерської служби ТОВ «Ковальська-Житлосервіс».

4.5. При виконанні оздоблювальних робіт в приміщеннях квартири, в яких проходять сантехнічні шахти, необхідно встановлювати люки розміром не менш ніж 5050 (30*70) см в місцях розташування приладів обліку, сантехнічної арматури (ревізій, водопроводів) для їх обслуговування та огляду.

4.6. Будівельні, ремонтні, опоряджувальні роботи, які супроводжуються шумом, необхідно виконувати лише в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 08.00 до 20.00, окрім ліквідації аварійних ситуації.

4.7. Встановлення кондиціонерів необхідно виконувати суворо згідно рекомендацій проектної організації та вказівок інженерної служби ТОВ «Ковальська-Житлосервіс».

4.11. Перевищення проектної потужності при виконанні електромонтажних робіт мешканцем не допускається.

5. Прибудинкова територія.

5.1. Забороняється: ходити, смітити на газонах прибудинкової території.

5.2. Забороняється розпивати спиртні напої на прибудинковій території та у спільних приміщеннях будинку.

5.3. Заборонено використання феєрверків на прибудинковій території.

5.4. Заборонена самовільна посадка, вирубка дерев і кущів, зривання та зрізування квітів або інші дії, що викликають порушення трав’яного покриття газонів.

6. Паркування, правила руху.

6.1. Рух будь-яких транспортних засобів по прибудинковій території здійснюється зі швидкістю не більше ніж 5км/год.

6.2. Паркування на газонах та тротуарах забороняється.

6.3. Заборонена стоянка старих, іржавих і несправних транспортних засобів, причепів, будиночків на колесах, транспортних засобів для відпочинку та іншого великогабаритного транспорту на прибудинковій території.

6.4. Забороняється паркування і мийка транспортних засобів на газонах, дитячому майданчику. Ремонт і обслуговування транспортних засобів на прибудинковій території не допускається за винятком робіт, що викликані надзвичайними обставинами.

7. Утримання домашніх тварин.

7.1. Мешканці повинні зареєструвати тварин, що утримуються в квартирах, в Центрі ідентифікації тварин, тел. 587-79-82.

7.2. Заборонено утримувати на балконах і лоджіях тварин, зокрема птицю, і бджіл.

7.3. Категорично забороняється вигулювати домашніх тварин без повідця на прибудинковій території та дитячих майданчиках.

7.4. Власники домашніх тварин несуть повну відповідальність за тілесні ушкодження та завдану шкоду майну, що заподіяні їхніми домашніми тваринами.

СТОРОНА-1 СТОРОНА-2 Генеральний Директор _____________ /Пікулін Д.Д. / _______________/ФИОСокр/

–  –  –

Вартість обслуговування системи відео нагляду на прибудинковій території та домофону по будинку №6а по вул. Вірменська Всього площа квартир по вул. Вірменська, 6а - 32394,7 м2

–  –  –

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс» в особі генерального директора Пікуліна Дмитра Дмитровича, що діє на підставі, статуту, зареєстрованого Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією 20.01.2006р., номер запису 10651050001003544 (далі – Сторона 1), з однієї сторони, і Громадянин (громадянка) України ФИОПолное, який (яка) мешкає за адресою: Адрес, паспорт серії СерияПаспорта № НомерПаспорта, виданий КемКогдаВыдан, який (яка) є власником (наймачем, орендарем) квартири, (нежитлового приміщення) №______________,за адресою: м. Київ, вул. Вірменська, буд.

6-А(далі – Сторона 2), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Сторона 2 компенсує витрати Сторони 1 по оплаті послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води за адресою: м. Київ, вул. Вірменська, буд. 6-А (надалі – Послуги).

2. Суб'єкти користування послугами:

власник (орендар)квартири, (нежитлового приміщення) _______________________________________

3. Характеристика засобів обліку:

–  –  –

Оплата компенсації витрат

4. Розмір щомісячної плати за цим договором визначається на підставі виставлених Постачальником теплової енергії рахунків та зазначається у квитанціях, які видаються Стороною 1.

5. Розрахунок компенсації витрат по сплаті за Послуги проводиться наступним чином:

- спочатку розраховується вартість одного квадратного метра опалювальної площі шляхом ділення вартості опалення всього для житлового будинку на загальну площу житлового будинку;

- в подальшому опалювальна площа квартири (нежитлового приміщення) Сторони 2 множиться на вартість одного квадратного метра опалювальної площі.

- компенсація витрат на сплату послуг з централізованого постачання гарячої води розраховується відповідно до показників засобів обліку у квартирі (нежитловому приміщенні) Сторони 2.

- при розрахунку компенсації Стороною 2 застосовуються діючі тарифи на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, які встановлені для Постачальника.

6. Сплата компенсації витрат по сплаті за Послуги здійснюється Стороною 2 до 1-го числа кожного місяця за тим місяцем, в якому буди сплачені кошти Стороною 1 Постачальнику теплової енергії.

7. Компенсація витрат по сплаті за Послуги здійснюється готівкою або безготівково.

8. Оплата компенсації витрат по сплаті за Послуги вноситься на П/р 26009300804728 у ТВБВ 10026/045 філії ГУ по м.

Києву та Київській обл. АТ “Ощадбанк”, МФО322669.

9. За несвоєчасну компенсацію витрат по сплаті за Послуги із Сторони 2 стягується пеня у розмірі,подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасної компенсації витрат по сплаті за Послуги за кожний день прострочення.

Права та обов'язки сторін

10. Сторона 1 має право:

1) нараховувати у разі несвоєчасної компенсації витрат по сплаті за Послуги пеню у розмірі, встановленому цим Договором;

2) вносити за погодженням із Стороною 2 зміни у цей договір;

3) вимагати від Сторони 2 дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) вимагати від Сторони 2 своєчасного усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини Строни 2, або відшкодування вартості відповідних робіт;

5) доступу до квартири (нежитлового приміщення) Сторони 2 для перевірки показань засобів обліку;

6) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань засобів обліку звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки.

11. Сторона 1 зобов'язана:

1) надавати Стороні 2 в установленому порядку інформацію про про складові суми компенсації витрат по сплаті за Послуги;

2) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта;

3) утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт;

4) інформувати Сторону 2 протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі особистого звернення - невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг;

5) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства та цього договору.

12.Сторона 2 має право на:

1) отримання в установленому законодавством порядку інформації про складові суми компенсації витрат по сплаті за Послуги;

2) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

3) внесення за погодженням із Стороною 1 у договір змін;

13. Сторона 2 зобов'язаний:

1) сплачувати компенсацію витрат по сплаті за Послуги в установлений договором строк;

2) забезпечити доступ до засобів обліку представників Сторони 1 за наявності в них відповідного посвідчення для зняття показників;

3) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) забезпечувати цілісність засобів обліку та не втручатися в їх роботу;

5) у разі несвоєчасної компенсації витрат по сплаті за Послуги сплачувати пеню в установленому цим договором розмірі;

6) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з її вини;

7) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з її вини;

8) за власний рахунок проводити повірку засобів обліку;

9) своєчасно проводити підготовку приміщення і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

10) у разі несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;

11) в подальшому укласти прямий договір про надання Послуг з теплопостачальною організацією.

Відповідальність сторін

14. Сторона 1 несе відповідальність у разі:

1) порушення зобов'язань, установлених цим договором або законодавством.

15. Сторона 2 несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати пені, у розмірі визначеному цим Договором;

3) втручання у роботу засобів обліку;

4) порушення зобов'язань, установлених законодавством і цим договором.

16.Сторони не несуть відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.

Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язань.

Форс-мажорні обставини

17. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.

Строк дії договору

18. Цей договір укладається на один рік і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку його дії однією із сторін не буде письмово заявлено про його розірвання або необхідність перегляду.

19. Договір може бути розірваний достроково у разі:

зникнення потреби в отриманні Послуг або відмови Сторони 2 від користування Послугами;

переходу права власності (користування) на квартиу (приміщення) до іншої особи;

невиконання умов договору сторонами договору.

20. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий - у виконавця.

Інші умови _______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

–  –  –


Похожие работы:

«Зачем нам страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования? Ежедневно территориальные органы ПФР Хабаровского края выдают гражданам страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (ламинированную зеленую карточку). А летом в клиентских службах ПФР – го...»

«Валле Аоста Ломбардия Доломитовые Альпы Виалаттеа Valle d Aosta Lombardia Dolomiti Трентино Villatessa Горнолыжные туры Италия ГОРНОЛЫЖНЫЕ (ОБЛАСТИ) Италия пользуется заслуженной славой одного из главных направлений в ГОРНОЛЫЖНЫЕ мире для зимнего отдыха. Вдоль северной границы Италии тянется самая КУ...»

«о состоянш НАЧАЛЬНЫ!! НАРОДНЫЙ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРН1И ЗА 1894 годъ, Составив Директоръ Ушвдъ И. В. ИшерскШСимбирснъ. Типограф1я О. В. Мураховсвой, 1897. Печатать разрешаете" декабря 9 дая 1897 года. СимбирскШ гуоернаторъ Лкинфо ОГЛАВЛЕН1Е 1) Число училищъ 3 2) Училищныя помйщешя и земелышя участки...... 9 3) Учебныя ыособ1я......»

«Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 (ред. от 06.05.2015) О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации (вместе с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, Положением о ведении и из...»

«  #RAIF: Daily Focus Review. Analysis. Ideas. Facts.    14 мая 2015 г. Мировые рынки По итогам встречи представителей США и РФ пришли покупатели на рынок российских бондов Для рынка российских евробондов основным событием стал итог вс...»

«Программа-редактор MyPhotoPages Руководство Программа-редактор MyPhotoPages Руководство Как мы работаем I О программе I Регистрация I Установка программы I Перед началом работы I Начало работы I Макетирование I Завершение работы I Личный кабинет Как мы работаем Онлайн Принт-сервис МоиФотоСтраницы – это произво...»

«04.03.2016 Редактирование ДЕКЛАРАЦИИ ­ referendum­mail ­ Группы Мой Мир Mail.Ru Почта Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск Все проекты Регистрация Вход О группе  Участники  Фото  Видео  Музыка  Обсуждения referendum­mail Вход Имя Запись @mail.ru " Предыдущая запись  ·  Следующая запись " Пароль Никола...»

«Программный комплекс "Axxon Next" РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Версия 1.8.4 Ай Ти Ви групп Москва 2012 Содержание СОДЕРЖАНИЕ 1 ВВЕДЕНИЕ 1.1 Общая информация 1.2 Назначение документа 1.3 Назначение программного комплекса "Axxon Next" 2 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 2.1 Общие прин...»

«ДИСКУСІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ УДК 001.895; 351.746; 316.422 А.А. МОРОЗОВ, В.И. ДЖЕЛАЛИ К КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ). Ч. 2 Анотація. Показані необхідність...»

«Закупки осуществляются по Правилам закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самры-азына" и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно прин...»

«ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ N:187313 1. в лице "Восточные МЭС" (наименование заказчика) объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений Запчасти к оборудованию (наименование закупки...»

«C0Общедоступная информация УТВЕРЖДЕН приказом Председателя Правления от 01 декабря 2016 г. №1051 ОДОБРЕН решением Комитета по развитию продуктов и технологий ПАО РОСБАНК протокол от 09 ноября 2016 года № 34-1 РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАО РОСБАНК № РЕГ-РБ-1946 верси...»

«ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ _ УДК 664.3 Добрунов Д.Е., Пивень Е.Н., Перевалов Л.И. ЭКСТРАКТ ИЗ БЕЗЛУЗГОВОГО ЯДРА ПОДСОЛНЕЧНИКА – АНТИОКСИДАНТ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОГО ЖИРА Продолжительность хранения многих жиросодержащих продуктов зависит, прежде всего, от качества жира, входящего в их состав. В контакте с...»

«ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ N:251430 1. "Электр желілерін басару жніндегі азастан компаниясы "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік оамы в лице Филиал акционерного общества Казахстанская компания по управлению эле...»

«Задания B4 по географии, практика, www.ctege.info Задания В4 по географии 1. В каких трёх из перечисленных стран основная часть электроэнергии производится на ТЭС? Соответствующие цифры запишите в ответ.1) Кув...»

«СОЦИАЛЬНО ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ: анализ понятия и методология оценки Москва, 2015 УДК 316 ББК 60.5 Социально опасное положение семьи и детей: анализ понятия и методология оценки / под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, В. М. Мар...»

«    23 октября 2012 г. Fixed Income Daily Пульс рынка Сделка Роснефти по покупке ТНК-BP не должна оказать существенного влияния на курс рубля до конца 1П 2013 г. Напомним, что на первом этапе обсуждения сделки мы не исключали, что подготовка к ней может обернуться снижением курса рубля на ~3%. Сейчас для оплаты приобретения Роснеф...»

«ИНСТРУКЦИЯ для АВТОРИЗОВАННЫХ ИНСТАЛЛЯТОРОВ ввода в эксплуатацию каминов на пеллетах серия BURNiT Comfort PM (с водяным контуром) и PM-B (с водяным контуром и металлической дверцей с изоляцией) НЕС Новые Энергийные Системы ООО Болгария г. Шумен 9700 бул. Мадара 12 тел: +359 54 874 536 ф...»

«ДОГОВОР поставки продукции № 1517187313181020120009075/22/11031 м о/121115/02/2017 г. Каменск-Уральский "2" марта 2 0 17г. Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Октябрь", именуемое в дальнейшем...»

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОЛЕСА И БАНДАЖИ KLW I ЖелезнодороЖные колеса и бандаЖи KLW KLW — колесный бренд международной трубноПродукция под брендом KLW соответствует всем колесной компании ИНТЕРПАЙП. Компания требованиям международных и межго...»

«Краткое руководство по началу работы Стекируемые управляемые 10-гигабитные коммутаторы Cisco серии 350XG Добро пожаловать! Благодарим за выбор стекируемого управляемого 10-гигабитного коммутатора Cisco серии...»

«ИТ ИНТЕГРАТОР С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ Слаботочные сети Оглавление Перечень услуг 3 География объектов 5 Лицензии и сертификаты 6 Опыт 8 Структурированные кабельные системы (СКС) 20 Системы контроля и управления доступом (СК...»
 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.