WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«Прийнято на засіданні Вченої ради ОНАХТ від 24.01.2017 р. протокол № 11 Введено в дію наказом ОНАХТ від 24.01.2017 р. № 6-01 «Про введення в дію Правил призначення стипендій ...»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Прийнято на засіданні

Вченої ради ОНАХТ

від 24.01.2017 р. протокол № 11

Введено в дію наказом ОНАХТ

від 24.01.2017 р. № 6-01

«Про введення в дію Правил

призначення стипендій та Положення

про Стипендіальну комісію»

ПРАВИЛА

ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ

Правила призначення стипендій (далі – Правила) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Порядок призначення і виплати стипендій» (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050)

1. Загальні питання

1.1. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються у Одеській національній академії харчових технологій (далі – ОНАХТ) за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а саме:

1) студентів денної форми навчання (далі – студенти);

2) аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва).

1.2. Студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між ОНАХТ та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах ОНАХТ, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цими Правилами, а саме:

академічної – з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу ректора;

соціальної – за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

1.3. На загальних підставах відповідно до цих Правил здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Призначення і виплата стипендій студентам, аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються в ОНАХТ відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.

Призначення і виплата академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються у ОНАХТ згідно з угодами між такими закладами про міжнародну академічну мобільність, можуть здійснюватися за рахунок власних надходжень відповідного навчального закладу.

1.4. Особам, визначеним пунктом 1.1 розділу 1 цих Правил, призначаються такі стипендії:

1) академічні:

особам, зазначеним у підпункту 1 пункту 1.1 розділу 1 цих Правил – за результатами навчання у ОНАХТ;

особам, зазначеним у підпункту 2 пункту 1.1 розділу 1 цих Правил – на підставі наказу про зарахування до ОНАХТ;

2) соціальні – на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

1.5. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом ректора ОНАХТ утворюється Стипендіальна комісія.

За поданням Стипендіальної комісії ректор ОНАХТ затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення Стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та цим Правилам.

1.6. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Особам, зазначеним у підпункту 1 пункту 1.1 розділу 1 цих Правил стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цих Правилах.

У разі зарахування осіб, зазначених у підпункту 2 пункту 1.1 розділу 1 цих Правил, на навчання до ОНАХТ з дати, яка не збігається з початком календарного місяця, академічна стипендія виплачується у сумі, пропорційній кількості календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця.

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з ОНАХТ до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу ОНАХТ стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

Студентам, які відповідно до наказу ректора ОНАХТ поновлені на навчання за державним замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

1.7. У разі коли студент має право на безоплатне харчування, але ОНАХТ не має змоги його забезпечити (у разі, якщо не надійшли відповідні державні кошти), особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчування.

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.

1.8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності ОНАХТ має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі ОНАХТ, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється ОНАХТ та затверджується Вченою радою ОНАХТ.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

1.9. Студентам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу ректора ОНАХТ, в межах коштів, передбачених у кошторисі ОНАХТ, затвердженому у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

1.10. Особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі:

студентам технікумів та коледжу ОНАХТ, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» – 150 гривень;

студентам ОНАХТ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», – 170 гривень.

1.11. Студенти, аспіранти (докторанти), які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) у ОНАХТ, протягом строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цього Положення, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з ОНАХТ, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цих Правил.

2. Академічні стипендії у ОНАХТ

2.1. Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам, аспірантам за результатами навчання за певним освітнім (освітньокваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі:

студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні (отримали відмінні оцінки за всіма формами семестрового контролю);

студентам, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку.

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпункту 1 пункту

1.1 розділу 1 цих Правил, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

2.2. ОНАХТ у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі – рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, які навчаються на певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг студентів, які навчаються на одному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті ОНАХТ не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення Стипендіальною комісією.

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Рішенням ректора ОНАХТ таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності (в разі, якщо особа надала цей документ у термін не пізніше трьох робочих днів з дня припинення тимчасової непрацездатності).

Після цього питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

При формуванні рейтингу повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:

а) затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

б) рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до ОНАХТ. Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним факультетом (відділенням), курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.

При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків максимального рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному факультеті (відділенні), курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки) у ОНАХТ;

в) навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними кафедрами (цикловими комісіями) залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;

г) Положенням про організацію освітнього процесу визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певного навчального предмета (дисципліни) за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання;

д) до рейтингу не включаються особи, які:

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у ОНАХТ (межа незадовільного навчання).

Рішенням ректора ОНАХТ таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

мають навчальне навантаження у кредитах трансфернонакопичувальної системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та спеціальності (напряму підготовки);

станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*;

під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок**;

до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю Вчена рада ОНАХТ з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених ОНАХТ у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках відповідно до пункту 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Порядок призначення і виплати стипендій» (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які будуть зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до ОНАХТ.

2.3. Виплата стипендії студентам, які реалізували право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти за державним замовленням за денною формою навчання у ОНАХТ і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 1.11 розділу 1 цих Правил, здійснюється:

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, – у розмірі, що призначений стипендіату ОНАХТ за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил;

у разі, коли строк навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, – протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений стипендіату ОНАХТ за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил.

Питання подальшого призначення стипендії вирішується Стипендіальною комісією після повернення здобувача вищої освіти до

ОНАХТ за таких умов:

визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з нормативним;

у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості* така заборгованість повинна бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у ОНАХТ.

Якщо на дату закінчення першого після повернення студента семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) у ОНАХТ здобувач вищої освіти не має академічної заборгованості*, питання призначення стипендії вирішується Стипендіальною комісією відповідно до цих Правил на загальних підставах.

У разі коли строк навчання студента в іншому навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого пункту 2.3 розділу 2 цих Правил, та у разі позитивного рішення Стипендіальної комісії особі виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

2.4. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 2.2 розділу 2 цих Правил, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до ОНАХТ, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 2.2 розділу 2 цих Правил.

2.5. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пункту 2.4 розділу 2 цих Правил, збільшується на 45,5 відсотка*** у разі, коли за результатами навчання студенти відповідно до рішення Стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

2.6. Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків*** відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме:

викладача – для аспірантів;

професора – для докторантів.

Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних розмірах згідно з нормативно-правовими актами, у разі, коли відповідна освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим званням. У разі наявності у докторанта кількох наукових ступенів (вчених звань) доплата встановлюється за вищим науковим ступенем (вченим званням). Питання про відповідність наукових ступенів, вчених звань профілю освітньо-наукової (наукової) програми вирішує ректор ОНАХТ. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

Аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цих Правил, виплачується у повному обсязі.

Аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період навчання.

Аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну мобільність при одночасному збереженні статусу здобувача вищої освіти/наукового ступеня за денною формою навчання (з відривом від виробництва) у ОНАХТ і не отримують регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього строку навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі відповідно до пункту 1.11 розділу 1 цих Правил, виплата стипендії зупиняється на строк навчання в іншому навчальному закладі.

Питання виплати стипендії вирішується Стипендіальною комісією після повернення такої особи до ОНАХТ на підставі рішення відповідної кафедри ОНАХТ за результатами розгляду письмового звіту здобувача вищої освіти/наукового ступеня. Обов’язковою умовою прийняття Стипендіальною комісією позитивного рішення про виплату стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, не призвели до збільшення строку навчання особи у аспірантурі, докторантурі у ОНАХТ порівняно з нормативним. У разі прийняття зазначеного рішення Стипендіальної комісії аспіранту, докторанту виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

3. Соціальні стипендії у ОНАХТ

3.1. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цих

Правил та належать до однієї з таких категорій:

1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії;

3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» мають право на призначення соціальних стипендій;

4) особи, яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» гарантується призначення соціальної стипендії до закінчення ОНАХТ, але не довше ніж до досягнення ними 23 років відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту»;

5) діти-інваліди та інваліди І-ІІІ групи, студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», включаючи студентів з багатодітних сімей (відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» мають право на призначення соціальних стипендій).

3.2. Особи, зазначені у пункті 3.1 розділу 3 цих Правил, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до Стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Якщо Стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом

3.1 розділу 3 цих Правил, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття Стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується відповідно до пункту 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Порядок призначення і виплати стипендій» (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050).

Відповідальна особа ОНАХТ надсилає запити до відповідних органів щодо підтвердження достовірності відповідних документів.

3.3. У разі коли за результатами навчання успішність осіб, зазначених у підпунктах 2, 3, 4 пункту 3.1 розділу 3 цих Правил, а саме: студентів технікумів становить 10–12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, студенти ОНАХТ відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 2.2 розділу 2 цих Правил займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого ліміту стипендіатів, додатково до соціальної стипендії, що виплачується таким особам згідно з підпунктами 2, 3, 4 пункту 3.1 розділу 3 цих Правил, за рахунок коштів, передбачених навчальному закладу для виплати академічних стипендій, здобувачу вищої освіти виплачуються кошти, що складають різницю між розміром академічної стипендії, що призначається студентам, які займають у рейтингу найвищі позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, та розміром соціальної стипендії, що виплачується у встановленому законодавством порядку Мінсоцполітики особам, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.

3.4. Студенти ОНАХТ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії, (згідно зі статтею 62 Закону України «Про вищу освіту»).

3.5. Особам, зазначеним у підпунктах 1, 2, 3, 4 пункту 3.1 розділу 3 цих Правил, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цими Правилами, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 3.1 і

3.3 розділу 3 цих Правил:

1) збільшується:

студентам, які є інвалідами по зору і слуху, – на 50 відсотків*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу;

студентам, з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, – 30 відсотків***.

4. Ліміт стипендіатів

4.1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Ліміти стипендіатів встановлюються Вченою радою ОНАХТ перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до початку навчального року.

4.2. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається Стипендіальною комісією на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

У разі одночасної наявності на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за повним та скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються окремо.

У разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) кількість стипендіатів складає одну особу.

4.3. Перевищення лімітів стипендіатів відбувається в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості (особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом), повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації (якщо до академічної відпустки вони мали право на отримання академічної стипендії), оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

4.4. Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають студенти, для яких навчальними планами для відповідних факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) не передбачається надалі проведення семестрового контролю (атестація здобувачів та захист практики перед нею не є семестровим контролем).

5. Порядок формування рейтингу успішності студентів

5.1. Рейтинг успішності студентів першого року навчання усіх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.

5.2. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним факультетом (відділенням), курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі підсумкових оцінок з дисциплін (навчальних предметів), захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики з урахуванням участі у науковій, науковотехнічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти практик, заліки.

5.3. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на певній спеціальності (напрямі підготовки) та курсі в межах факультету (відділення) за денною формою навчання, крім осіб, які:

визначені підпунктом д пункту 2.2 розділу 2 цих Правил (крім випадку, передбаченого абзацом третім пункту 2.2 розділу 2 цих Правил);

виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) за поточний навчальний рік, семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж мінімальний норматив, встановлений (робочим) навчальним планом для відповідного факультету, семестру та спеціальності (напряму підготовки).

5.4. Рейтинговий бал студента розраховується за формулою:

O1 O2... On R a* b, n *O де: a – максимальна оцінка за навчальні досягнення (a 90 ) ;

Oi – підсумкова оцінка студента з i -ї дисципліни (навчального предмета), курсової роботи (проекту), практики;

п – кількість дисциплін (навчальних предметів), курсових робіт (проектів), практик, за якими розраховується рейтинг;

–  –  –

Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначене ОНАХТ максимальне значення ( bmax ), то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

Інформація щодо додаткових балів надається до Стипендіальних комісій факультетів не пізніше останнього дня семестрового контролю.

5.5. У рейтингу успішності студенти впорядковуються за рейтинговим балом від більшого до меншого.

Якщо декілька студентів мають однакову суму балів, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення ухвалює Стипендіальна комісія факультету (відділення).

5.6. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті ОНАХТ не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження Стипендіальною комісією.

6. Прикінцеві положення

6.1. Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій за результатами першого семестрового контролю 2016/2017 навчального року формуються за результатами останнього семестрового контролю за кожним факультетом (відділенням), курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі екзаменаційних оцінок, оцінок за диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти практик та значеннями a = 100, b = 0.

6.2. Ці Правила набирають чинності з 1 січня 2017 року.

_______________________________

Примітки:

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у ОНАХТ межа незадовільного навчання;

під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у ОНАХТ межа
Похожие работы:

«Киноаппараты Кварц Каталог Киноаппараты Кварц Семейство киноаппаратов на одинарную или двойную 8-мм кинопленку. Название марки на латинице: Quarz. 8-мм киноаппараты относились к исключительно любительской категории – малая площадь кадра не позволяла достигать больших увеличений, максимальный размер проекции – менее полутора метров по ширине. Камеры "18"...»

«Обзор Ветхого Завета Первая Часть Джеймс Нокс Предисловие Библия – это огромная книга. Ее содержание находится за пределами человеческого восприятия (1 Коринфянам 2:12-15, Деяния 8:30-31). В то время как Господь милостив и дает познание Своей истины искреннему соискателю, не...»

«БЕНЗИНОВА ПИЛА DACS 4500 | DACS 4516 | DACS 5218XT | DACS 5820XT ЗМІСТ 1. Передмова...................................................... 2 2. Технічні характеристики......................................... 2 3. Комплектність.....................»

«Инструкция Клиента – пользователя автоматизированной системы "Домашний Банк"1. Аннотация Настоящая инструкция предназначена для пользователей – Клиентов автоматизированной системы "Домашний Банк" (далее – Система). Настоящая инструкция содержит краткое...»

«А.Ледяев, Торжество справедливости, 04.11.07 Торжество справедливости • С Богом спорить опасно. • Исполняются пророчества, изреченные Божьими людьми. • "Открывается гнев Божий. на человеков, подавляющих истину неправдою". • Нечестивые истребятся, а праведники унаследуют землю. • "Делающие зло истребятся!" Церковь,...»

«ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ _ УДК 621.1.016:579 Товажнянский Л.Л., Арсеньева О.П., Демирский А.В., Хавин Г.Л. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ САХАРНОГО СОКА ПЕРЕД ВЫПАРИВАНИЕМ Построенные сахарные заводы России и Украины стандартной ко...»

«“.верьте пророкам Его, и будет успех вам”, 2Пар.20:20 Издание Центра исследований трудов Е. Уайт июль – сентябрь 2009 г. Церкви АСД Евро-Азиатского Дивизиона № 3 (29) Программа следуй за Библией Читайте в этом выпуске: Программа "Следуй за Библией" Елена Уайт и Библи...»

«ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ N:146214 1. "Электр желілерін басару жніндегі азастан компаниясы "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік оамы в лице "Севе...»

«Тарифы на кредитные продукты потребительского кредитования физических лиц Тарифный план "Стандартный" (без обеспечения) Применяется к новым и действующим клиентам Банка "Первомайский" (ПАО), которые предоставляют пакет необходимых документов для получения кредита М...»

«Тимур Тажетдинов Самые новые фишки раскрутки в YouTube, о которых еще не слышали Ваши конкуренты Новый формат качества воспроизведения на YouTube 4K60 Если этот режим есть в окне проигрывателя, значит, ролик снят в ультравысоком разрешении в формате 4K. YouTube теперь поддерживает не только формат 4K, но и видео, сн...»

«А.А. Подмазо УНИФОРМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОРТРЕТОВ ИЗ ВОЕННОЙ ГАЛЕРЕИ ЗИМНЕГО ДВОРЦА Военная галерея Зимнего дворца неизменно привлекает к себе вни мание исследователей наполеоновских войн. Огромное число порт ретов генералов, принимавших участие в Отечествен...»
 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.