WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

Pages:     | 1 || 3 |

«УДК 556.18 УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ НА ВОДУ В УЗБЕКИСТАНЕ А. Каримов Институт Водных проблем АН РУз УЗБЕКИСТОНДА СУВГА ОИД ТАЛАБЛАРНИ БОШКАРИШ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Маълумки, насос станцияларидаги аксарият электр моторлар катта кувватли булганлиги ва насос курилмаси билан биргаликда юклама остида ишга тушиши сабабли, аксарият холларда, узок муддатли ишга тушиш вактини ва юкори юргизиш токини талаб этади. Ушбу холат электр тизимларидаги насос курилмаси ишга тушиш пайтида тизимдаги номутаносибликни вужудга келтириб, электр тизимида кучланишнинг ва токнинг кескин узгаришига сабаб булади.

Бу холат электр ускунанинг куплаб силтаб ишга тушишлар, ута юкланганлик, электр тизимларидаги киска туташувлар натижасида бехосдан пайдо булувчи халокатлар натижасида электр тизимида ишлаб турган курилма ва ускуналарнинг зурикиши боис мухофаза хусусиятининг кескин пасайиб кетиши ёки кутилмаганда белгиланган муддатдан олдинрок ишдан чикишига олиб келиши мумкин. Бунинг олдини олиш эса жуда мураккабдир.

Электротехник мухофазанинг емирилишини бахолаш таъмирлаш ишларини тугри ва аник режалаштириш, халокатли ходисалар олдини олишда катта ахамиятга эга.

Ишлаб турган ускунанинг бехосдан ишдан чикиши, ишлаб чикариш жараёнида, вактдан, хом ашёдан, сифатдан ва маблагдан йукотишларга хамда таъмирлаш ишлари нархининг ортиши билан богликдир.

Маълумки, электр мухофаза воситалари сифатида хар хил турдаги диэлектрик материаллардан, миканитлар (микофол, эпокстерм), шишатолалар, ва шишаматолар, арамид когозлари (номекс), полиамидлар ишлатилади.

Бундай диэлектрик материалларнинг таркиби хар хил кимёвий моддалардан тузилганлиги сабабли, электротехник параметр курсаткичлари ва мустахкамлик даражаси хам хилма-хилдир.

Мухофаза мустахкамлигини хамма вакт хам тажриба йули билан бахолаш мумкин эмас, айникса эксплуатациянинг бошлангич даврида бу жуда мураккабдир.

Урнатилган тартибга кура диэлектрик мухофазанинг электр мустахкамлигини хар беш йилда улчаб, унинг эскириш даражаси бахоланиб, келгусида таъмирлаш ёки янгилаш хакида хулоса чикарилади,яъни диэлектрик мухофазанинг эскириш даражасини бахолаб бориш учун улчов ва назорат- кундалик дафтари тутилади ва олинган натижаларга караб хулоса чикарилади.

Бу холат мухофаза диэлектрик мустахкамлигини бахолашнинг бирмунча мураккаб усулидир.

Юкоридаги муаммоларни янада осонрок ва тезрок хал этиш максадида куйидаги усул таклиф этилади.

Мухофаза мустахкамлигининг техник параметрлари ва техник холатини бахолаш учун электр мухофаза урнини боса оладиган урин алмашиш схемасини тузамиз.

Мазкур урин алмашиш схемаси параметрлари буйича, эксплуатацияда булган ёки мутлако янги мухофазанинг урнини боса олиши шарт. Шу билан бир каторда электр мухофазага таъсир этувчи барча курсаткичлар: кучланишнинг микдори ва шакли, токнинг барча курсаткичлар буйича микдори ва шакли, частота, электр ва магнит майдон таъсирлари каби курсаткичлар таъсир этганда мухофазадаги барча узгаришларни узида намоён эта олсин.

Электротехник материаллар курсидан маълумки, хар кандай электр мухофазаловчи материал кимёвий таркибдаги моддалардан ташкил топган булиб уларнинг молекулаларида жуда оз микдорда булса хам электронлар, эркин электронлар, ионлар мавжудлиги сабабли, юкори кучланиш ва электр майдонлар таъсирида уз диэлектриклик хусусиятини узгартиради. Диэлектриклик хусусияти ортади ёки пасаяди.

Айрим диэлектриклар узок муддатли электр майдон кучланганлиги таъсири остида кизиш хусусиятига хам эга. Бу ходисанинг омили сифатида электротехникада бурчак сарфлари атамаси билан маълум булган тангенс бурчак сарфлари каралади. Тангенс бурчак сарфлари мухофазаловчи материаллардаги энергия сарфининг ортиши боис, электр тармогидаги энергия йукотишлари хисобига, махсулот таннархининг кимматлашувига ва нихоят, мухофаза материалининг муддатдан илгари ишдан чикишига хам олиб келади.

Юкоридаги таъкидланган камчилик ва нуксонларни олдини олиш ва тезда бартараф этиш, диэлектрик мухофаза материалга шикаст етказмасдан электр мустахкамлигини киска муддатларда аник бахолаш максадида урин алмашиш схемаси таклиф этилади.

Урин алмашиш схемамиз тармокдаги юкори кучланиш ва ток таъсиридан мухофазага таъсир этувчи ички (хажмий) С1 ва С2 ва ташки (юза) мусбат ва манфий токларни характерловчи С3 конденсатордан ташкил топган булиб, мухофаза мустахкамлигини R1, R2 ва R3 каршиликлар эса мухофаза мустахкамлигини белгиловчи эквивалент курсатгичлардир. Диэлектрик материалдаги эскириш хисобига вужудга келувчи кичик киска туташувлар ва электр энергияси йукотишларини сунъий пайдо этиш максадида эквивалент схемада чакмок ораликлари (F1, F2, F3,) лар хам киритилди.

Ушбу эквивалент схемаси ёрдамида диэлектрик мухофазанинг холатини бахолаш учун, назорат улчовлари олиб борилаётган электр курилманинг диэлектрик мухофазасидаги электр электр каршилигининг 20 секунддаги ва 60 секунддаги микдори улчаб олиниб эквивалент схемада худди шундай курсатгичдаги сигим элементлари ва каршилик элементлари танлаб олинади ва синов кучланишнинг микдорини узгартириб бориб эквивалент схемада назорат улчовлари бажарилади.

Олинган натижалар асосида электр курилма мухофазасининг мустахкамлигини жуда оз фурсатларда бахолаш мумкин. Олинган курсатгичлар мухофаза сигими ва каршилигининг 60 секунддаги тургунлик курсатгичини 20 секунд (С60/C20 ва R60/R20) вактдаги тургунлигига нисбати билан топилади. Ушбу усул жуда оз фурсатларда ишчи машинани ишдан тухтатиб ва унинг мухофазаси мустахкамлик даражасини аник ва тулик бахолаш имконини беради.

Хулоса килиб айтганда, юкорида таклиф этилаётган усул харакатдаги электр курилма ёки ускуна диэлектрик мухофаза мустахкамлигини жуда оз фурсатда бахолаш имконини беради.

Хулоса

Хулоса килиб айтганда, насос станцияларидаги электр курилмаларнинг диэлектрик мухофазасига шикаст етказмай, жуда оз фурсатларда диэлектрик мухофазанинг электр мустахкамлиги бахолаш усули булиб, ечим сифатида электр курилма мухофазасини барча курсатгичлар буйича ифода эта олувчи эквивалент схемадан фойдаланиш таклиф этилади.

УДК 333

КИШЛОК ВА СУВ ХУЖАЛИГИНИНГ БОЗОР ИКТИСОДИЁТИГА УТИШ

МЕХАНИЗМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

С.О. Абдусатторов, К.О. Абдусатторов УР КСХВ, УзПИТИ

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОГО МЕХАНИЗМА СЕЛЬСКОГО И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В

РЫНОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ

Абдусаттаров С.О., Абдусаттаров К.О.

В настоящее время приоритетной задачей Республики Узбекистан является переход на рыночную экономику, имеющий много аспектов. Самая важная задача - поднять жизненный уровень сельского населения и обеспечить устойчивое и ускоренное развитие аграрного производства.

Данный механизм на основе закона в полном объёме не действует, хотя полностью можно использовать свои права на получение кредита под залог, право на владение землей, право на имущество дехканских хозяйств, право на открытие и использование банковского счета.

Повышением объемов производимой продукции и предоставлением других возможностей (льгот) можно добиться эффективной деятельности дехканских хозяйств, используя уменьшение налогов на землю и налогов на продукцию.

Узбекистон Республикаси мустакилликка эришгандан сунг дехкон хужаликларини ривожлантириш максадида Президент И. Каримовнинг катор фармонлари ва хукумат карорлари кабул килинди. Эндиликда дехкон хужаликлари мамлакатимиз кишлок хужалигида ахолини озик-овкат максулотлари билан таъминлашда хужалик юритишнинг истикболли шаклларидан бери деб тан олинди.

Узбекистон Республикасида амалга оширилаётган иктисодий ислохатлар аграр сиёсатдаги чукур узгаришларни уз ичига олади. Бозор иктисодиёти ривожланган мамлакатларнинг тажрибаси шуни курсатадики, кишлок ва сув хужалигида ишлаб чикариш самарадорлигини ошириш ташкилий, иктисодий ва ижтимоий муаммоларни, яъни сохани таркибий жихатдан кайта куриш, уни интенсивлаштириш, фан ва техника ютукларини жорий этишни тезлаштиришни комплекс холда хал этган такдирдагина таъминланади. Факат шу шароитдагина кишлок ва сув хужалик махсулотлари ишлаб чикариш самарадорлиги усишини таъминловчи бозор хужалик механизмини шакллантириши мумкин.

Кишлок ва сув хужалик мажмуида реал ишлай оладиган механизмни шакллантиришни унинг назарий-услубий асослари, шакл ва боскичларини тадкик килмасдан амалга ошириш мумкин эмас. Бу эса турли мулк шаклидаги иктисодий жихатдан эркин товар ишлаб чикарувчиларнинг шаклланишида давлат мулкини хусусийлаштириш жараёнларининг ролини хам бахолаб, индикатив режалаштириш, молия-кредит ва солик механизмлари ёрдамида бозорни давлат томонидан иктисодий усуллар ёрдамида тартибга солиш асосларини ишлаб чикишни талаб этади.

Бозор муносабатларига утиш, иктисодиётни эркинлаштиришни талаб киланади.

Лекин шу билан биргаликда эркинлаштириш дегани бутунлай назоратсизлик ёки бошбадоклик дегани эмас. Давлат доимо мувофиклаштиришнинг маълум бир тугунларини уз кулида ушлаб туриши керак. Иктисодиётнинг бошкарилиши бозор механизми оркали уз-узини бошкариш билан амалга оширилади. Лекин бозор иктисодиёти барча муаммоларни уз-узидан ечолмаганлиги сабабли, уларнинг баъзи бирларини давлат хал килади. Худди шунингдек, бозор механизми аграр сохада хам барча масалаларни хал кила олмайди. Иктисодиётнинг аграр сектори бозор шароитида алохида урин тутади ва давлат томонидан куллаб-кувватланмасдан туриб сохалараро ракобатга бардош беролмайди. кишлок хужалик сохасини, шу жумладан, дехкон хужаликларини хам уз-узини бошкариш билан баркарорликка эришади, деб уйлаш нотугри булади.

Узбекистон Республикасининг хозирги даврдаги иктисодий вазифалари, албатта, бозор иктисодиётига утиш билан боглик булиб, улар жуда куп кирралидир. Лекин, энг мухими, аграр ишлаб чикариш баркарорлигини таъминлаш ва усиш суръатларини тезлатиш оркали, кишлок ахолисининг хаёт даражасини кутаришдир.

Давлатнинг вазифаларидан бири дехкон хужаликлари нормал фаолият курсатиши учун хукукий, ташкилий-иктисодий асосларни ва ижтимоий мухитни яратишдан иборат. Бу борада мамлакатимизда катор масалалар хал килинган. Аввало, Узбекистон Республикаси Конституциясида кабул килинган бошка катор конунларда (“Дехкон хужалиги тугрисида”ги, “Ер кодекси”, “Солик кодекси” ва бошкалар) дехкон хужаликлари фаолияти учун ташкилий-иктисодий ва хукукий ясослар яратилган. Бундан ташкари, кабул килинаётган Президент фармонлари, Вазирлар Махкамасининг карорлари хам дехкон хужаликларини ривожлантириш учун керакли шарт-шароитларни яратмокда.

Эндиги вазифа шу конунлар, фармонлар, карорларнинг амалдаги ижросини тула таъминлашдан иборат. Кабул килинган конунларнинг амалдаги ижроси жойлардаги махаллий хокимият органлари ишларидаги камчиликлар, яъни шу бугинда халигача давом этиб келаётган бюрократизм, иш юритишдаги турли тускинликлар ва бошка жуда куплаб салбий иллатларнинг камаймаётганлиги сабабидан тула амалга ошмай келмокда.

“Дехкон хужалиги тугрисида”ги конун давлат кишлок хужалик махсулотлари етиштириш ва уни реализация килиш билан шугулланувчи дехкон хужаликларининг хукукларига риоя этилишини ва конуний манфаатлари химоя килишини кафотлатлайди, деб белгилаб куйилган. Конунга кура, давлат органлари дехкон хужаликларининг ривожланишига ва мустахкамланишига кумаклашиши лозим.

Конунда Республика ва махаллий ижро этувчи хокимият органлари, кишлок ва овул фукаролар уз-узини бошкариш органлари, кишлок хужалик кооперативлари (ширкат хужаликлари) дехкон хужаликларига бевосита ёрдам курсатиши таъкидланган.

Улар курсатадиган ёрдамлар куйидагилардан иборат булиши керак: ишлаб чикариш ва ижтимоий-маиший ахамиятга молик объектлари булмаган худудларда дехкон хужаликлари ташкил этилганда уни бирламчи ободонлаштириш (газ, электрлаштириш, йуллар, радио, телефон, мелиорациялаш ва бошка) ишларини амалга оширади; де кон хужаликларига ишлаб чикариш ва турар жойларни барпо килишда ёрдам курсатади; дехкон хужаликлари учун керакли мол-мулк ва ишлаб чикариш воситаларини биржаларда, ярмаркаларда, бозорларда юридик ва жисмоний шахслардан сотиб олишда кумаклашади;

зотдор моллар, навли уруглик ва кишлок хужалик экинларининг кучат материалларини, органик ва минерал угитларни, кишлок хужалиги экинларини заруркунанда ва касалликлардан химоя килиш воситаларини етказиб бериш юзасидан давлат агротехника хизмати курсатиш тизими оркали сервис хизматини курсатади.

Кишлок хужалик техникаси, асбоб-ускуналари ва ашё-анжомларини лизинг асосида олишда, чорва молларига зооветеринария хизмати курсатишда, дехкон хужаликларида етиштирилган кишлок хужалик махсулотларини тайёрлаш ва реализация килишда консалтинг ва ахборот хизмати курсатишда ва бошка жуда куплаб масалаларда ёрдам курсатади. Дехкон хужаликлари фаолиятини мувофиклаштириб бориш хамда уларнинг хукуклари ва манфаатларини химоя килиш Узбекистон дехкон ва фермер хужаликлари уюшмаси хамда Товар ишлаб чикарувчилар ва тадбиркорлар палатаси хамда уларнинг жойлардаги худудий органлари томонидан амалга оширилади. Лекин хозирги пайтгача баъзи жойларда дехкон хужаликлари эгалари дехкон ва фермер хужаликлари ассоциацияси ва унинг жойлардаги вакиллари билан алокани яхши урнатмаганлар. Бу борадаги ишлар жонлантирилиши керак, чунки ассоциация купрок мустакил фермерлар билан шугулланмокдалар, дехкон хужаликларининг эса муаммолари бирмунча четда колмокда. Вахоланки, дехкон хужаликларини куллаб-кувватлаш уларнинг хукукларини химоя килиш асосан шу ассоциация оркали булиши керак.

Хозирги кредит бериш тартибининг олдингилардан фарки шундаки, биринчидан, бериладиган кредит суммаси амалда чекланмаган, иккинчидан, кредит факат тадбиркорлик фаолияти учун берилади, учинчидан, чет эл валютасида хам кредит олишлари мумкин. Айни пайтда дехкон хужаликлари марказлашган тартибда кредитланади.

Лекин кредитга булган э тиёж жуда катта булган хозирги шароитда дехкон хужаликлари учун айни пайтдаги кредит манбаларидан анча узок. Шуни таъкидлаш лозимки, конунга асосан дехкон хужаликларига узларининг мол- мулкини ва уз томорка ерига эгалик хукукини гаровга куйган холда эркин равишда кредит олиш хукукидан тула фойдаланиш хамда банкдаги хисоб ракамидаги маблагдан эркин фойдаланиш, зарурият тугилганда накд пулларни олиши учун хукукий асослар яратилган булишига карамасдан бу механизм тулиги билан ишламаётир.

Баъзи куп харажат талаб киладиган экинларни етиштиришда дехкон хужалиги эгаси ихтиёридаги бор маблагнинг уз минимал тирикчилигидан ташкари барчасини мана шу ишга сарфлайди. Агар дехкон хужалигига кредит берилса, кулидаги маблагнинг бир кисмини узининг ижтимоий хаёти учун хам сарфлайди. Бунинг ижтимоий, иктисодий ахамияти жуда катта. Шунинг учун хам, марказлашган тартибда кредит бериш билан биргаликда бюджетдан ташкари марказлашмаган кредит бериш усулларини хам жорий этиш лозим. Бунинг учун хар бир вилоятда йул куриш ягона жамгармаси ва бошка шу каби жамгармаларга ухшаган кишлокни молиявий куллаб-кувватлаш бюджетдан ташкари жамгармаларни ташкил килиш максадга мувофик.

Дехкон хужаликларини бу усулда кредитлашнинг бир неча афзалликлари бор.

Биринчидан, у алохида универсал ва х0акконий, иккинчидан, хар бир вилоят уз шароитидан келиб чиккан холда кредитлар энг самарали максадларга берилади, учинчидан эса, кредит олувчи хужаликлар олдидаги бюрократик тусиклар камаяди. Мазкур жамгарманинг маблагларини дехкон ва фермер хужаликларини куллаб-кувватлаш жамгармасига утказилаётган маблагларнинг бир кисмини вилоятнинг узида олиб колиш йули билан ва бошка манбалар хисобига шакллантириш мумкин.

Хозирги кунда жамгарма томонидан кредит бериш муддати ам дехкон хужаликлари учун нокулай жамгарма томонидан кредитлар 3 йил муддатга берилади. Дехкон хужаликлари бевосита кишлок хужалиги билан шугулланади, кишлок хужалиги эса бевосита табиий жараёнлар билан боглик. Бир йилда бир ёки икки марта хосил олинади. Шунинг учун хам баъзи ресурсларнинг копланиш муддати узок вакт давом этади.

Табиий офатлар натижасида дехкон хужалиги маълум бир йилда умуман хосил ололмаслиги мумкин. Шунинг учун дехкон хужаликларига бериладиган узок муддатли кредитнинг энг кам муддати 5 йил булиши максадга мувофик.

Кредит олувчи хужаликлар билан берувчилар уртасида бир канча келишмовчиликлар мавжуд булиб, шулардан бири кредит олувчи банкка ариза бергандан кейин уни куриб чикиш муддати чузилиб кетади. Бу албатта кредит олувчининг норозилигига сабаб булади. Банкнинг эътирозига кура кредит олувчи томонидан тайёрланган хужжатлар (айникса, бизнес-режа) талаб даражасида булмайди. Шунинг учун туман, вилоят дехкон ва фермер хужаликлари уюшмалари кошида малакали мутахассислардан иборат маслахат гурухи дехкон хужалигига якиндан ёрдам бериши керак. Шунингдек, жойларда консалтинг сервис хизмати ташкилотларини ташкил килиш хам максадга мувофик.

Дехкон хужаликларидан олинадиган ер солиги тупрок умумдорлиги ва жойлашган урнига караб табакалашган. Аммо дехкон хужаликларига солик солиш объекти ер эмас, балки етиштирилган махсулот ёки олинган даромад булиши керак. Даромаддан солик тулаш, аввало дехкон хужаликларини махсулот етиштиришга интилишини уйготиши керак ва даромад солигини фоизлари даромад ошиши билан камайиб бориши керак. Солик тизимини бундай булиши даромадни соликдан яшириш холларига чек куяди ва умумий солик тушишини купайишига олиб келади. Хозирги шароитда дехкон хужаликларини ривожлантиришни соликлар оркали рагбатлантириш, бу масалада янада чукуррок табакалашган холда ёндашиш мухим ахамиятга эга. Дехкон хужалигида ишлаб чикарилган махсулотларни купайиб бориши билан туланадиган ер солиги ва мулк солиги суммасини камайтириб бориш механизмини куллаш ва бошка имтиёзлар бериш оркали дехкон хужаликларининг самарадорлигини янада оширишга эришиш мумкин.

УДК 502.5

ОБОСНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ

ПРОГРАММ

Н.Н. Дубенок, И.М. Мусаев, А.Г. Безбородов, Ю.Г. Безбородов ТИИИМСХ, УзНИИХ, МСХА

ХУДУДГА ОИД ТАБИАТ МУХОФАЗАСИ ДАСТУРИНИ АСОСЛАШ

Дубенок Н.Н., Мусаев И.М., Безбородов А.Г., Безбородов Ю.Г.

Маколада Узбекистонда мавжуд тикланадиган ва тикланмайдиган табиий ресурслардан окилона фойдаланиш, сахроланишга карши кураш стратегия ва тактикаси, шурланиш, ифлосланиш, ернинг эрозияси ва бошка деградацияга оид куринишлар, умуман табиатдан фойдаланиш рационализация килиш муаммолари ёритилган.

Табиат мухитини самарали мониторингини олиб бориш учун жамики регион турларидаги атроф мухитнинг хозирги ахволини комплекс тахлил килишни утказиш ва табиат шартшароитлари хакида тулик маълумотларни узида мужассамлайдиган экологик-географик маълумотлар базасини яратиш зарур.

Бунда экологик-географик талаблар табиий ресурслардан фойдаланиш ва макроиктисодий бошкариш дастурларни ишлаб чикишда зарурий ва ажралмас булаги булиб хисобланиши лозим.

Современное состояние экологической ситуации обширных территорий находится в глубоком кризисе. Появилась угрожающая ситуация, когда в зонах экологического бедствия гибнет природа, и может создаться угроза здоровью и жизни людей.

Характер угрозы особенно коварен, поскольку здесь нет наглядности, одномоментности. В целом идет процесс деградации природной среды и условий жизнеобитания людей. Для преодоления этой реальной и близкой опасности необходим соответствующий инструментарий программы мероприятий, направленных на охрану окружающей природной среды. В Узбекистане остро стоят проблемы оптимального использования имеющихся возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, стратегия и тактика борьбы с опустыниванием, засолением, загрязнением, эрозией и другими деградационными явлениями земель, рационализации природопользования вообще.

УДК 556.11:551.482

СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВО РЕЧНЫХ ВОД УЗБЕКИСТАНА

Э.И. Чембарисов, Т.Ю. Лесник, М.В. Раннева Институт водных проблем АН РУз

ХОЗИРГИ ДАВРДА УЗБЕКИСТОНДАГИ ДАРЁ СУВЛАРИНИНГ СИФАТИ

Чембарисов Э.И., Лесник Т.Ю., Раннева М.В.

Сув муаммолари институти Макола авторлари томонидан мукаммалаштирилган ифлосланган сув курсаткич (ИСК) катталиклари буйича дарё сувларининг сифати комплекс бахоланган.

ИСК ни хисоблашда: биринчидан – йул куйилиши мумкин булган концентрациядан (ПДК) юкори булган барча ингридентлар, иккинчидан- бу ингридентларнинг эмпирик коэффиценларини киргизиш хисобига аникланган хавфлилик таснифи хам эътиборга олинган.

Хисобланган ИСК асосида ичимлик, дарё сувларининг ичимлик ва маиший-хужалик максадларида фойдаланиш сифат таснифи берилди: ИСК 0-1 (яхши); 1-3 (коникарли); 3-5 (ёмон); 5-10 (хавфли) ва 10 дан ортик (ута хавфли) Коллективами сотрудников Института водных проблем АН РУз, НЦГК Узгеодезкадастра и фирмы “Инконият” впервые создана цифровая крупномасштабная карта, в которой отражены различные характеристики качества речных вод Узбекистана за последние годы.

Комплексная оценка качества речных вод производилась по величине индекса загрязнения воды (ИЗВ), усовершенствованного авторами [1, 2]. При расчете ИЗВ, учитывались, во-первых, все ингредиенты, превышающие их предельно допустимую концентрацию (ПДК), во-вторых, класс опасности этих ингредиентов (степень влияния на здоровье человека), что достигалось благодаря введению эмпирических коэффициентов.

На основе рассчитанных ИЗВ была предложена классификация качества речной воды с позиций ее использования для питьевых и хозяйственно-бытовых целей: ИЗВ 0хорошая), 1-3 (удовлетворительная), 3-5 (плохая), 5-10 (опасная) и более 10 (чрезвычайно опасная).

На карте выполнено районирование территории Узбекистан по качеству воды рек, каналов, горных озер и водохранилищ, указаны изолинии ИЗВ (1; 3; 5; 10), проведенные на основе величин ИЗВ, рассчитанных по 123 обозначенным на карте пунктам наблюдений (гидропостам), около пунктов даны гистограммы ингредиентов, превысивших свои ПДК.

Выявлено, что для рек Узбекистана в общем характерно ухудшение качества воды от верховьев к низовьям. В отдельных случаях выделяются участки, на которых ИЗВ уменьшается вниз по течению рек и каналов, т.е. происходит самоочищение воды, и наоборот, иногда наблюдается резкий рост ИЗВ, обусловленный значительным сбросом коллекторно-дренажных, промышленных и бытовых стоков.

Наиболее худшая по качеству вода (ИЗВ 10, чрезвычайно опасная) наблюдается в верхней части дельты Амударьи на территории Каракалпакстана. Плохая по качеству вода преобладает в низовьях рек Чирчик, Сурхандарья, Кашкадарья, Зарафшан и в Хорезмском оазисе.

В качестве примера приведем характеристику качества речной воды в бассейне р. Сырдарьи.

–  –  –

В р.Карадарье наблюдается удовлетворительное качество воды до п.Карабагиш, после него вода становится плохого качества. Удовлетворительного качества вода во всех притоках р.Карадарьи, а в верховьях этих притоков вода хорошего качества. Удовлетворительное качество имеет вода правых и левых притоков р.Сырдарьи в пределах ферганской долины, многие из них сейчас полностью разбираются на орошение.

Плохое качество воды зарегистрировано только в р.Сох - кишл.Сарыканда и в р.Чадак у кишл.Джуласай. Однако вниз по течению за счет самоочищения вода становится удовлетворительного качества.

Из данных таблицы видно, что вода притоков р.Чирчик ( р.Чаткал, Пскем, Угам, Аксаката) имеет удовлетворительное качество, а в их верховьях - хорошее качество.

При оценке части бассейна Чирчика от г.Газалкента и ниже было установлено, что в каналах правобережья р.Чирчик до г.Ташкента вода удовлетворительного качества; по левобережью вплоть до устья р.Чирчик квалифицируется как “плохая”, что, вероятно, объясняется поступлением в канал “Карасу левобережный” коллекторнодренажных вод и их фильтрованием. В воде у пос.Чиназ уровень таких ингредиентов, как фенолы, - ГХЦГ, нитраты, медь, цинк и хром превышает предельно-допустимую концентрацию.

Вода в р.Ахангаран удовлетворительного качества; в отдалении от нижнего бъефа Туябугузского водохранилища она переходит в категорию “плохая”; у поста нижнего бьефа содержание в воде фенолов, - ГХЦГ, меди, цинка, шестивалентного хрома превышает предельно-допустимую концентрацию. В верховьях притоков р.Ахангаран вода хорошего качества, и только в р.Дукантсай, после с.Дукант, вода относится к категории “плохая”.

Качество воды р.Зааминсу и р.Санзар удовлетворительное, как и в деривационном канале Фархадской ГРЭС и его отводах - Южном Голодностепском канале и канале им. Кирова.

В р. Сырдарье у г.Намангана вода плохого качества; такая же по качеству вода наблюдается у пос. Надеждинский и у г.Бекабада; у переправы Чильмахром и при впадении Северо-Багдадского коллектора (СБК) вода по качеству становится опасной. В водах р.Сырдарьи фиксируется значительное содержание пестицидов, нитритного азота, меди, цинка и шестивалентного хрома.

В р.Карадарья у г.Андижана в воде наблюдается превышенное содержание фенолов, нефтепродуктов, нитратов, меди и хрома.

По отношению ко всей территории Узбекистана (173,6 тыс.км2) площади с водой хорошего качества занимают только 8,6%, удовлетворительного - 35,2%, плохого с опасной - 5,2% и чрезвычайно опасной - 7,0%.

Только 2,3% населения республики проживает на территории с хорошей водой, 49,1% - с плохой, 2.4% - с опасной и 0,2% - с чрезвычайно опасной водой; 1% населения живет на территории без постоянного стока.

Выделены следующие формы борьбы за улучшение качества речных вод: административно-правовая, научно-исследовательская и инженерно-техническая.

Выполненное районирование территории Узбекистана по качеству речных вод может использоваться в водоснабжении, сельском и рыбном хозяйстве, промышленности, рекреации и других сферах народного хозяйства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чембарисов Э.И. Гидрохимия орошаемых территорий (на примере бассейна Аральского моря) - Ташкент: ФАН, 1988. - 104 с.

2. Чембарисов Э.И., Лесник Ю.Н. К охране поверхностных вод Центральной Азии. - Тр. САНИГМИ “Пресная вода”, Ташкент, 1995. с.64-71.

УДК 581.5

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

С.А. Авезбаев, Н.Н. Дубенок, Ю.Г. Безбородов

ТИИИМСХ, МСХА

ТАБИАТДАН ФОЙДАЛАНИШДА ЭКОЛОГИЯНИНГ ИКТИСОДДАН УСТИВОРЛИГИ

Авезбаев С.А., Дубенок Н.Н., Безбородов Ю.Г.

ТИКХММИ

Маколада хозирги даврда табиатдан фойдаланиш саёрамизнинг ташки куринишини тубдан узгартириш мумкин булган хавфли анъаналарнинг купгина турларини, жумладан инсоният мавжуд булишига хам хавф тугдириши таъкидланади.

Хозирги замон экологик холатни бахолашда табиатдан фойдаланиш инсон яшайдиган мухитларини саклаш талабаларини эътиборга олиши, умумий ва минтакавий хавф-хатарларни енгиши, атроф-мухитнинг самарали мухофазасини таъминлаш зарур. Жахоннинг бир катор минтакаларида экологик шарт-шароит аянчли холатга келган. Халкаро комиссиянинг атрофмухит ва унинг ривожланиши буйича килган маърузасида, хокимият ва трансмиллий муассасалар, иктисодий ривожланиш масалалари атроф-мухит талабларига доир масалалардан ажратиш мумкин эмаслигини ва уларнинг мохиятини чукур англаб етиш зарурлиги уктирилади.

Ривожланишнинг купгина шакллари, улар учун асос булиб хизмат киладиган, табиий ресурларга катта зарар келтирмокда. Бунинг салбий окибати атроф-мухит холатини ёмонлашишига ва шу билан бирга иктисодий усишини халокатга олиб келиши мумкин.

Кашшоклик, глобал экологик муаммоларни бош сабабчиси ва окибати булиб хисобланади.

Современное природопользование таит опасные тенденции, которые могут радикально изменить облик планеты, угрожают существованию многих видов, в том числе и человеческому роду. В оценках современного экологического состояния обращает на себя внимание то, что природопользование должно учитывать требования сохранения среды обитания человека, преодолевать общие и региональные экологические угрозы, обеспечивать эффективную охрану окружающей среды. В ряде регионов мира экологическая обстановка становится устрашающей. В докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) подчеркивается, что правительства и транснациональные учреждения все глубже осознают, что нельзя отделять вопросы экономического развития от вопросов состояния окружающей среды. Многие формы развития наносят ущерб именно тем природным ресурсам, которые служат для них базой, а ухудшение состояния окружающей среды может подорвать рост экономики. Нищета является главной причиной и следствием глобальных экологических проблем.

В странах СНГ бремя накопившихся экологических проблем настолько велико, что для оздоровления сложившейся экологической ситуации требуются долгосрочные программы, значительные денежные и материальные ресурсы. Мероприятия по снижению загрязнения и охране окружающей среды находят определенное отражение в затратах на развитие специализированных мощностей по производству оборудования для экологической инфраструктуры, создание экологически чистых технологий и производств. Экологические проблемы справедливо становятся в центр внимания, поскольку 20 % населения СНГ живет в зонах экологического бедствия, еще 35-40 % - в экологически неблагоприятных условиях. В результате быстро растет заболеваемость, связанная с ухудшением экологии, увеличиваются экономические потери и ущербы от загрязнения окружающей среды, требуются значительные дополнительные компенсационные расходы на устранение санитарных, социальных и производственных последствий.

В сложной экологической обстановке очень важно своевременно и правильно оценивать ущерб от загрязнения окружающей среды. Такая оценка включает определение экономических и внеэкономических потерь, из-за более быстрого износа инженерных сооружений, зданий, коррозии металлов, с искажения технологических процессов близлежащих производств, увеличения заболеваемости и снижения трудоспособности людей, уменьшения урожайности или ухудшения качества сельскохозяйственных продуктов и других явлений, причиной которых служит физическое, химическое и биологическое загрязнение среды.

Чтобы определить экономические потери от загрязнения окружающей среды в широком смысле, необходимо дополнительно учесть те элементы экономического ущерба от, которые по ряду причин не могут быть точно рассчитаны.

К числу таких экономических потерь, трудно поддающихся количественной оценке, относятся:

- неблагоприятное воздействие на структуру народного хозяйства, например, недоиспользование ресурсов из-за сложностей борьбы с негативным воздействием на окружающую среду;

- необходимость расширения импорта, в том числе и из развивающихся стран, например, импорта лекарств для профилактики и лечения заболеваний, связанных с чрезмерным загрязнением окружающей среды;

- ухудшение условий выхода на зарубежные рынки тех товаров, которые отмечены «печатью» загрязнения или сами ему способствуют;

- нежелательные изменения структуры личного и производственного потребления.

Общественные потери от загрязнения окружающей среды имеют в целом неблагоприятные экономические, социальные, политические, моральные и культурные последствия.

Эффективность управления охраной окружающей среды заключается в экологосоциально-экономической результативности мероприятий по предотвращению отрицательных воздействий хозяйственных процессов на качество окружающей среды. Количественно она может быть представлена системой экономических показателей, включающих стоимость продукции, производительность труда, прибыль, рентабельность, здоровье людей, продолжительность жизни, которые являются результатом сохранения чистоты и продуктивности природной среды. Эколого-экономическая эффективность определяется путем анализа: причин и последствий отрицательного воздействия процессов на качество окружающей среды; затрат на предотвращение и ликвидацию ущерба от несоблюдения экологических требований к продукции, технологическим процессам и побочным продуктам производства; эффективности капитальных вложений в мероприятия по охране окружающей человека среды.

Для раскрытия содержания эколого-экономических аспектов концепции экологического природопользования важно определить содержание следующих понятий:

эколого-экономическая система; окружающая человека среда; природные ресурсы;

природно-ресурсный потенциал; экологическое природопользование.

Эколого-экономическая система - это классифицированные аспекты интеграции экономики и природы при взаимосвязанном и взаимообусловленном функционировании общественного производства и протекании природных процессов. Эффективность природопользования зависит от социально-экологического равновесия. Равновесие в системе «общество-природа» определяется непрерывно изменяющимся соотношением между природными ресурсами и естественными условиями и степенью их использования и видоизменения человеком. Оно очень подвижно, относится к динамическим аспектам и определяется уровнями развития производительных сил и производственных отношений общества. Соблюдение определенных норм, сохраняющих территориальное экологическое равновесие в ландшафтных зонах, является условием поддержания оптимального соотношения интенсивно эксплуатируемых и охраняемых территорий, обеспечивающим экологическое равновесие.

Окружающая человека среда - это состояние обитания и производственной деятельности человека, окружающий человека природный и созданный им материальный мир. Эта среда включает: природную среду, преобразованную в различной степени антропогенной деятельностью, но развивающуюся прежде всего по собственным законам, и искусственную среду как совокупность элементов, созданных из природных веществ трудом и сознательной волей человека, но лишенных полностью или частично саморазвития и не имеющих аналогов в природе. Человеческое общество в процессе своей хозяйственной деятельности изменяет окружающую среду, воздействуя на все ее элементы. Негативные последствия этого воздействия усилились в эпоху современной научно-технической революции, когда масштабы деятельности человека стали сравнимы с действием глобальных природных процессов.

Определение окружающей человека среды с включением в нее материальных и духовных условий существования и развития общества возникло в рамках изучения системы «общество - производство - природа», в которой экономические, социальные, технологические и биологические процессы тесно связаны и взаимозависимы.

Природные ресурсы. Это естественные ресурсы, компоненты природы, которые на данном уровне развития производительных сил используются или могут использоваться в качестве средств производства (предметов и средств труда) и предметов потребления. Природные ресурсы имеют двойственный характер. По своей материальной форме - это результат деятельности природы, генезис и свойства которых обусловлены природными закономерностями (предмет изучения естественных наук). По своему экономическому содержанию - это потребительские стоимости, полезность которых определяется уровнем изученности, технической возможностью, экономической и социальной целесообразностью использования, т.е. соотносится с потребностями и возможностями общества (предмет изучения общественных и технических наук). Степень использования природных ресурсов определяется не столько их природными свойствами, сколько социально-экономическими потребностями; то же относится и к размещению добычи, поискам новых источников, оценке запасов природных ресурсов.

Природные ресурсы - категория историческая, связанная с изменением потребностей и возможностей общества, развитием науки и техники и имеющая тенденцию к постоянному расширению и смене приоритетов. Если на начальных ступенях культуры решающее значение имело естественное богатство средств жизни (плодородие почвы, обилие рыбы в водах и т.п.), то на более высоких ступенях - богатство средствами труда (судоходные реки, лес, металлы, уголь). В эпоху научно-технической революции первостепенное значение приобрели руды цветных металлов и энергетические ресурсы.

Число используемых человеком химических элементов возросло в XVIII веке до 30, в XIX - до 50, в XX - до 90. Двойственность и относительность состава природных ресурсов служат основанием для разных подходов к их классификации. Наиболее фундаментальный характер имеют классификации на основе природного генезиса и способа использования природных ресурсов. По генезису выделяются минеральные (ископаемые), водные, земельные, биологические, климатические ресурсы. В связи с проблемой ограниченности запасов природных ресурсов возрастает значение классификации по признаку их исчерпаемости: исчерпаемые, в том числе возобновляемые (биологические, земельные, водные), и невозобновляемые (минеральные) и неисчерпаемые природные ресурсы (климат, энергия текущей воды).

Классификация по способу использования опирается на политикоэкономическое деление ресурсов как на источники средств производства и предметов потребления. Это ресурсы материального производства (промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли) и ресурсы непроизводственной сферы (в том числе ресурсы прямого и косвенного использования). Осознание глубокой взаимосвязи компонентов природы как элементов единой экосистемы нашей планеты и конечности их запасов привело к появлению понятия «интегральный ресурс» планеты, объединяющего все компоненты и процессы биосферы. Такая широкая трактовка понятия «природные ресурсы» позволяет учесть экологические последствия изменений одного из компонентов системы. В связи с ограниченностью пригодных для использования свободных территорий возникло представление о территории как о своеобразном виде ресурса со своими размерами, местоположением, природными и антропогенными свойствами, как об особом виде элементарного ресурсо-места, пространственного базиса деятельности.

Природно-ресурсный потенциал территории. Это совокупность природных ресурсов территории, которые могут быть использованы в народном хозяйстве с учетом тенденций научно-технического прогресса. Величина природно-ресурсного потенциала территории представляет сумму потенциалов отдельных видов (минерально-сырьевых, лесных, земельных и др.) природных ресурсов независимо от характера их использования. В процессе природопользования происходят количественные и качественные изменения природно-ресурсного потенциала территории. Сохранение, развитие, рациональное и комплексное использование природно-ресурсного потенциала - одна из основных задач политики рационального природопользования.

Экологическое природопользование. Во-первых, это сфера общественнопроизводственной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей человечества с помощью природных богатств. Экологически рациональное природопользование - сознательно регулируемая, целенаправленная деятельность (в том числе природоохранная), обеспечивающая возрастающие потребности общества путем общемировой интенсификации использования природных ресурсов, направления на сохранение природных богатств в интересах будущих поколений и равновесия между экономическим развитием общества и устойчивостью окружающей среды, сохранение здоровья людей, охрану и восстановление эстетических свойств ландшафтов и соблюдение всех экологических требований. Экологическое природопользование включает охрану природы, экологически рациональное освоение и преобразование природы. Нерациональное природопользование приводит к снижению качества, растрате, истощению природных ресурсов, восстановительных сил природы, загрязнению и ухудшению окружающей среды.

Во-вторых, экологическое природопользование является научным направлением, изучающим общие принципы экологически рационального использования природных ресурсов и анализ, и оценку антропогенных воздействий на природу и их экологических последствий для человека.

С информационно-концептуальных позиций окружающая среда - это место нашей жизни, а экологическое природопользование и развитие - это наши действия по улучшению благосостояния. Оба эти понятия должны быть неразделимы, при этом важное значение имеют показатели, учитывающие воздействие общества на природу.

Это связано с поиском новых ресурсов для экономического развития, выявлением потенциала территории или с ограничением отрицательных воздействий на окружающую среду. Исследования показывают, что человечество изменило 56 % площади земной поверхности, в том числе 20 % - весьма существенно.

Информационная концепция позволяет выделить по уровню антропогенного воздействия шесть основных типов ландшафтов:

1) практически неизмененные;

2) мало измененные, где природные связи в сущности сохранились (например, луга, пастбища, водохранилища, национальные парки и т.д.);

3) нарушенные, которые появились в результате длительной нерациональной деятельности по использованию и добыче природных ресурсов (например, кустарники на месте бывших лесов, саванны на месте сведенных тропических лесов и т. д.);

4) сильно нарушенные, в которых полностью изменено биологическое равновесие, (например, заболоченные участки, территории с повышенным уровнем грунтовых вод, отвалы, засоленные почвы и т.д.);

5) культурные ландшафты, главным образом сельскохозяйственные территории, в которых природные объекты и их связи целенаправленно изменены (например, оазисы в пустынях, плантации, фруктовые сады и т.д.);

6) ландшафты, созданные человеком на месте бывшего природного ландшафта (города, деревни, промышленные зоны, дороги, плотины и т. д.).

На основе указанных шести типов ландшафтов можно выделить следующие типы антропогенных микрорайонов: а) орошаемое земледелие; б) неорошаемое земледелие; в) пастбищное животноводство; г) лесное хозяйство; д) добыча минеральных ресурсов (горно-обогатительные комплексы); е) зоны городской застройки; ж) зоны рекреации и лечения.

В связи с ростом общественного производства и человеческих поселений городского типа к различным типы антропогенных систем, 80-м годам XX в. распределились следующим образом: пашня - 11 %; пастбища - 24 %; урбанизированные территории и дороги - 2,5 %; открытые разработки - 1 %. Следовательно, сельскохозяйственная поверхность земли, занятая человеческими поселениями и дорогами, промышленностью и разработками полезных ископаемых, т.е. преобразованная деятельностью человека, составляет в мире в целом около 40 %.

По имеющимся данным, годовую величину экономического ущерба в мире от загрязнения можно приравнять в среднем к 5 % валового национального продукта. Однако нужно считаться также с потерями, которые общество будет нести за границами горизонта (через 20-25 лет), а ряд потерь не поддаются оценке. Экологическая ситуация требует усиления внимания к региональному аспекту природопользования. В решение задач социально-экономического и культурного развития территории должен быть положен принцип сочетания местных и общенародных интересов. В центре таких интересов сейчас находятся учет региональных особенностей и обеспечение социальных требований к состоянию окружающей среды на конкретной территории, осуществление природоохранных программ.

В агропромышленной сфере на современном этапе очень важно соблюдать экологические требования. С точки зрения эколого-экономического подхода рациональное природопользование включает охрану природы, разумное освоение и преобразование природы, всестороннюю оценку природно-ресурсного потенциала территории, поиском новых ресурсов для экономического роста, анализ антропогенного воздействия на природу и его последствий для человека.

Масштабы воздействия антропогенного фактора на окружающую среду по регионам планеты и внутри отдельных стран различны. Нагрузка на природу и острые экологические проблемы растут со значительной быстротой. При сохранении, а тем более ускорении темпов экономического развития стран удельная хозяйственная нагрузка в СНГ к 2010-2020 гг. будет в 3-3,5 раза выше, чем в современной Японии. Поэтому вопросы рационального природопользования, оптимального размещения промышленного производства, отраслей сельского хозяйства, населения и в связи с этим, анализ и прогнозирование развития природно-технических геосистем выдвигаются на передний план.

В агропромышленном производстве политика рационального природопользования подчинена устойчивому обеспечению населения продовольствием. Решение этой двуединой задачи практически невозможно без учета всего многообразия почвенноклиматических условий, особенностей природных сельскохозяйственных зон и ареалов размещения важнейших отраслей сельского хозяйства.

Поэтому проблемы развития, размещения и специализации сельскохозяйственного производства, использования сельскохозяйственных ресурсов (земельные, водные, климатические, лесные) неразрывно связаны с многообразием различных форм специального районирования и зонирования. Особое в сельском хозяйстве место принадлежит выделению природных зон территорий, на которых закономерно повторяется примерно одинаковое сочетание типов почв, растительного покрова и микроклиматических условий. Выделение природных агроклиматических зон позволяет учесть влияние узкоместных природных условий (свет, тепло, влага, качество почв) на специализацию сельскохозяйственных отраслей, эффективность применения факторов интенсификации их экономического роста. В этом заключается основной подход к реализации в сельском хозяйстве региональных возможностей биоклиматического и экономического потенциалов.

Полшитика рационального землепользования на основе науки и передового опыта требует практической реализации в земледелии прогрессивных, социальноэкономических и технологических мероприятий с учетом специфических особенностей отрасли, а именно, использование земли, растений и животных в качестве средств производства и предметов труда, тесной связи производства с разнообразными почвенноклиматическими и экономическими условиями. Разные регионы и зоны располагают далеко не равноценным биоклиматическим и экономическим потенциалами для производства различных продуктов.

Научно-обоснованная система ведения сельского хозяйства требует тщательного и полного учета почвенно-климатических условий и экономических особенностей природных зон. Она служит научной базой для разработки и осуществления каждым сельскохозяйственным предприятием и фермерским хозяйством комплекса мер по развитию производства. Благодаря этому обеспечивается комплексный подход к организации сельскохозяйственного производства, подъему культуры земледелия и животноводства, высокоэффективному использованию материальных, трудовых, финансовых ресурсов. Переход к почвозащитной контурно-мелиоративной системе означает не что иное как приведение всего нынешнего растениеводства в соответствие с почвенноэкологическими факторами. Только такой подход обеспечит рациональное ведение земледелия. Для этого систему в каждой природной зоне создаются модели перехода на указанную и еще детальней - конкретные проекты применительно к условиям хозяйств.

Необходим эффективный механизм взаимосвязанного совокупного действия социальных, правовых, технологических, технических, экономических, административных, хозяйственных и экологических факторов по сохранению и рациональному использованию земельного фонда - главного национального богатства. Между тем в сельском хозяйстве в настоящее время преобладают затратные формы землепользования, в том числе из-за нерациональных решений по размещению сельскохозяйственных культур и структуре посевов. Чтобы создать реальную основу для решения продовольственной проблемы земля должна быть главным ресурсосберегающим объектом в природопользовании.

Эколого-экономические аспекты развития сельского хозяйства в единой системе регионального АПК предлагается раскрывать следующей системой показателей: 1) отношением показателей фактического и допустимого химического и биологического загрязнения продукции АПК и почвенного покрова; 2) степенью дегумификации почв за определенный период; 3) объемом сброса загрязненных сточных вод в водоемы по отношению к валовой продукции определенного объекта АПК; 4) долей нормативно очищенных вод в общем объеме сброса сточных вод предприятиями АПК, требующих очистки; 5) долей уловленных (обезвреженных) вредных веществ поступающих от стационарных источников загрязнения среды. Эти показатели позволяют дать экологическую оценку развития регионального АПК. Вместе с тем требуется и дополнительная система показателей, например, по экологии рационального землепользования.

Политика рационального природопользования в сельском хозяйстве позволяет достичь устойчивой продовольственной обеспеченности. Стратегия в области производства продовольствия должна учитывать основополагающие меры и хорошие программы рационального природопользования. Нельзя допустить того, чтобы природоохранные программы в сельскохозяйственном производстве могли быть проигнорированы или сорваны в результате принятия неоправданных мер. Особенно неотложными являются меры борьбы с эрозией почв. Внесением в почву органических удобрений восполняется 53 % потерь гумуса. Из-за этого падение гумуса по регионам колеблется от 20 до 40 % от исходного содержания. Проблема эрозии почв столь значительна, что в районах, подверженных водной и ветровой эрозии, должны быть приняты государственные меры в виде субсидий и других форм, чтобы землепользователи активно занимались охраной почв, осуществляли технологические и мелиоративные работы. В сельском хозяйстве необходимо обеспечить экологическое равновесие, учитывать, что наиболее значительными загрязнителями являются минеральные удобрения и пестициды, животноводческие комплексы и фермы.

В аграрной сфере нельзя допускать роста антропогенной нагрузки на природную среду. Для этого важно соблюдать технологию земледелия и внесения удобрений и химических средств защиты урожая, находить способы ограниченного применения химических средств, расширять биологические методы защиты растений и очистки отходов животноводческих предприятий. Наряду с этим необходимо ввести систематический контроль за состоянием плодородия сельскохозяйственных угодий, применением химических средств и экологическим состоянием продовольственных продуктов. Требования безусловного соблюдения действующего закона о рациональном природопользовании и охране природы должны дополняться экономическими рычагами: плата за природные ресурсы и загрязнение окружающей среды должна превышать затраты на осуществление природоохранных мероприятий, комплексное использование сырья и утилизацию отходов сельскохозяйственных и промышленных предприятий агропромышленного комплекса. Это повысит действенность хозяйственного механизма рыночных отношений в аграрной сфере.

УДК 532.57

О КОЭФФИЦИЕНТАХ ШЕРОХОВАТОСТИ РУСЕЛ РЕК И КАНАЛОВ НА

ПРИМЕРЕ НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИ

К.И. Байманов, Г. Шаниязов Каракалпакский филиал САНИИРИ

АМУДАРЁ ДАРЁСИНИНГ КУЙИ КИСМИДАГИ ДАРЁ УЗАНИ ВА КАНАЛЛАРИНИНГ ГАДИРБУДИРЛИК КОЭФФИЦИЕНТИ ТУГРИСИДА

Байманов К.И., Шаниязов Г.

Маколада Амударёнинг куйи кисмидаги дарё узани ва каналларида гадир-будирлик коэффициенти аниклаш борасида олиб борилган тадкикот маълумотлари келтирилган. Каналларда фойдаланиш даврида ва Амударёдан тошкин ва кам сувларининг утиши даврида гадирбудурлик коэффициентининг узгариши келтирилган.

Окимнинг кинематик таркибини урганиш буйича олиб борилган амалий тадкикокотлари тахлил килиш натижасида шикастланган дарё узани ва каналларда гадир-будирлик коэффициентини аниклаш формуласи тавсия килинди.

В земляных каналах и реках при скоростях течения воды, больших не размывающих, происходит русловой процесс обусловленный взаимодействием текущей жидкости и русла. В природе нет более сложной формы движения жидкости, чем движение воды в каналах и реках с изменяющимся во времени граничными условиями.

В деформируемых руслах по мере увеличения скорости потока существует следующие формы руслового процесса: рифели, гряды, барханы, антидюны. Кроме этих русловых форм, в каналах и реках образуются побочны, о середки и т. п. Для руслового процесса в реках характерно образование морфологических пар плесов и перекатов, излучин, представляющих собой макроформы. Характерной особенностью руслового процесса р. Амударья является постоянное перемещение местоположения и изменение размеров плесов, перекатов и других русловых образований. При таких условиях нахождение устойчивых морфометрических и гидравлических закономерностей затруднено.

Разработка способов расчета гидравлических сопротивлений с учетом иерархии русловых образований находится на стадии поисковых исследований. Оценке гидравлических сопротивлении гряд посвящено большое число работ - В.С. Кнороза, Н.С. Знаменский, Б.Ф. Снищенко и др.

В основных формулах Шези-Маннинга, Павловского, Агроскина и др. для расчета коэффициента скорости используются значения глубины потока и коэффициента шероховатости, определяемого в зависимости от характера русла по специальным шкалам (Картон, В.Т. Чау, М.Ф. Срибный, И.Ф. Карасева и др.). Нормативное значение этого коэффициента шероховатости согласно СН и П 11-52-74 для русел каналов без облицовки изменяется в небольших пределах 0,02-0,04, а для естественных водотоков лежит в пределах 0,025-0,20. Коэффициент шероховатости n интегрально учитывает влияние всех препятствии на гидравлические сопротивления русла.

Так, например, в работе [5] коэффициент n предложено определять по формуле:

n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4) m5, (1)

где n0 — коэффициент шероховатости русла с однородной поверхностью из естественного материала;

n1-m5 — коэффициенты учитывающие неоднородность поверхности;

n2 — изменения по длине формы и размеров сечения;

n3 — влияние препятствий, т. е. местных сопротивлении;

n4 — влияние растительности;

m5 — влияние искривления русла, т. е. меандривание.

В настоящее время определение коэффициентов “n” по гидрометрическим данным продолжается. Анализ натурных исследований гидростоворов нижнем течении р. Амударья в бытовых и зарегулированных условиях показал, что значения коэффициента шероховатости “n” и коэффициент скорости С Шези изменяются в больших пределах (рис.) Из рис видно, что коэффициент n изменяется в пределах от 0,010 до 0,035, а коэффициент Шези от 30 до 120. Наименьшие значение n соответствует движению мутного потока очень высокой концентрации в период паводка, а наибольшее - грядовым движением руслового процесса в период межени. По зависимостям n = (hcр ), n = n (Q) прослеживается уменьшение значения n с увеличением hcр или (Q) для гидропостов Кипчак и Саманбай р. Амударья.

В каналах низовьев р. Амударья из-за периодического колебания поступающих в них объемов воды разной мутности происходит заиление и размыв русла. В деформируемом русле вследствие взаимодействия между протекающим потоком воды и частицами грунта на поверхности ложа изменяется шероховатость, рельеф дна и режим сопротивления русла. Следовательно, поток формирует устойчивое русло путем изменения шероховатости, перестраивая подвижный рельеф русла применительно к новым условиям с осаждением наносов или размывом отложений.

Натурные исследования работы каналов показывают, что в них наблюдаются в одних случаях “гидравлические гладкие”, а других “гидравлически шероховатые" режимы сопротивления – которые создаются следующим образом.

При поступлении в каналы наносов, превышающих транспортирующую способность потока, происходит осаждение избыточной мутности в результате этого, а также из-за и влечении наносов у дна появляется жидкость густой массы, которая уменьшает фактическую шероховатость дна, снижая гидравлические сопротивления. В процессе осаждения наносов и заиления поток создает гидравлически гладкий режим сопротивления.

В период поступления в каналы количества наносов, меньших величины критической мутности, происходит размыв русла. В процессе размыва несвязанных грунтов, слагающих ложе канала, усиливается фактическая шероховатость дна (выбоины, выступы) или усиливается высота выступов шероховатости (), образованной рифелями (грядами). Вследствие этого возрастает интенсивность турбелентности, увеличивается значение коэффициента сопротивления. Таким образом, поток создает гидравлически шероховатый режим сопротивления.

При дальнейшем возрастании скорости течения происходит смыв отложений или гряд, начинается сплошное движение наносов с переходом их во взвешенное состояние. В условиях интенсивного размыва все неровности сглаживаются, дно становится более ровным и процесс движения потока в каналах переходит во вторую гладкую стадию [3], уменьшая гидравлические сопротивления русла.

Найденные нами, по данным исследований, зависимости, n = (P); n = (Re);

n = n(Q); n = n(B/hch) показывают, что коэффициент n русла каналов изменяется в пределах от 0,011 до 0,035 в зависимости от наличия в потоке взвешенных и данных наносов, режима их движения, а также от наличия в потоке взвешенных и донных наносов, режима их движения, а также характера деформации каналов. При отсутствии размыва и заиления с увеличением размеров каналов (R) значение коэффициента n уменьшается, а величина n = 0,018-0,020 характеризует устойчивое состояние каналов.

Решая совместно формулы гидравлического сопротивления и Шези - Маннинга с использованием параметров распределения скоростей, полученных в результате наших многолетних натурных исследований, получим

–  –  –

где х = U/U — кинематический параметр;

— средняя высота выступов шероховатости;

N = U/Uк (отношение придонной скорости на высоте выступов шероховатости к динамической).

Данные измерения распределения усредненных продольных скоростей в каналах показывают, что U/Uк является постоянной величиной, изменяющейся в зависимости от значения n и к (параметр Кармана) в пределах от 5,1 до 14.

Значение коэффициента шероховатости, хорошо рассчитанного по формуле (3) согласуется с данными исследований, поэтому формулу можно рекомендовать для расчета n деформируемых русел.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абальянц С.К. Устойчивые и переходные режимы в искусственных руслах. Л., Гидрометеиздат. 1981.

2. Байманов К.И. О гидравлических сопротивлениях в каналах нижнеамударьинских оросительных систем. Сб.научн. трудов, вып. 167, САНИИРИ,Ташкент 1981 с.101 и 110.

3. Гришанин К.В. Динамика русловых потоков. Л.Гидрометеоиздат,1979.

4. Мухамедов А.М. О сопротивлениях в движении бурного потока, Вопросы гидротехники. Ташкент, вып. 24, 1965.

5. Чау В.Т. Гидравлика открытых каналов (перевод с англ. под ред.

А.И.Богомолова) М., Госстройиздат, 1969- 464 с.

УДК 532.5:626.814

УТОЧНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РАСЧЕТНОЙ СКОРОСТИ ВЕТРА ПРИ

ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЛНОВОГО РЕЖИМА ВОДОХРАНИЛИЩ

Б.И. Белесков, А.Х. Садыков

САНИИРИ

СУВ ОМБОРЛАРНИНГ ТУЛКИН РЕЖИМИНИ АНИКЛАШДА ШАМОЛ ТЕЗЛИГИ ХИСОБИ

КАТТАЛИКЛИКЛАРИНИ БЕЛГИЛАШ

Белесков Б.И., Содиков А.Х.

Мавжуд булган тавсияларга кура сувомборларидаги шамол тезлигини аниклашда унинг давом этиш вакти 6 соат деб тахмин килинади. Бу нотугридир шамол давом этиш вакти сув омбор узунлигига боглик булиб, Узбекистон широитларида 2 соатдан ошмайди.

Маколада шамол давом этиш вакти ва тезлигини аниклаш учун хисоб усули тавсия этилади.

Мазкур усул хисобланган шамол тезлиги ва тулкин баландлигини пасайтириб куймасдан хисоблашга имкон яратади.

При выполнении расчетов ветроволнового режима водохранилищ используется величина расчетной скорости ветра [1, 2]. Для определения этой величины [3, 4] или более точным аналитическим [1,5] методами необходимо установить величину обеспеченности скорости ветра при некоторой его продолжительности t.

В работе [1] рекомендуется для водохранилищ принимать t = 6 ч. По нашим натурным наблюдениям продолжительность ветра на водохранилищах Узбекистана и рыбоводных прудах зависит от параметров водоема и ее величина не превышает 2 часа.

Это время должно соответствовать времени движения одной волны от подветренного берега к наветренному. Если продолжительность ветра будет меньше времени движения разгоняемой ветром волны, то параметры волны не достигнут той наибольшей величины, которая возможна при наблюдаемом ветре.

Если, наоборот, продолжительность ветра будет больше времени движения волны на длине разгона, то параметры волны будут лимитироваться длиной разгона, а продолжительность ветра сверх времени движения волны не увеличит ее параметры, так как она разрушится в конце длины разгона на наветренном берегу. Следовательно, продолжительность ветра должна быть не меньше времени движения волны при ее разгоне, но и не больше этого времени, так как, приняв продолжительность ветра больше необходимой, при определении расчетной скорости ветра ее величину занижают в силу того, что при одинаковой обеспеченности более продолжительный ветер имеет меньшую величину.

Таким образом, продолжительность ветра надо принимать равной времени движения волны на длине ее разгона, но величина последней зависит от скорости ветра, которая не известна, пока неизвестна продолжительность ветра, т. е. неизвестными являются две взаимосвязанные величины.

Однако можно определить продолжительность ветра и его скорость из системы следующих зависимостей:

- зависимости времени движения волны на длине разгона

–  –  –

где Еn – суммарное число наблюдений скорости ветра рассматриваемого направления за tм лет наблюдений на метеостанции;

tр – расчетное число лет (для водохранилищ - 50 лет);

tn – промежуток времени между разовыми наблюдениями на метеостанции (при 8-ми разовых наблюдениях tn = 3 ч).

Далее надо принять t = tg.

На примере (табл. 1) показано, как составить зависимость (1) в табличной форме.

Для расчета длину водохранилища следует разбить на N участков. В случае Талимарджанского водохранилища его длина L = 14 км разбита на 14 участков, длиной по L = 1 км = 1000 м (участки могут иметь и разную длину).

В конце каждого участка определяется длина разогнанной ветром волны для нескольких значений скорости ветра (в табл.1 20, 25, 30 м/с).

Длины волн в примере определены по графику соответственно [5], но можно определять и по [2]. Скорость волны в конце участка равна (4) Vw= 1,25 n, а средняя скорость на n-ом участке

–  –  –

Для определения параметров А и m были использованы данные наблюдений на метеостанции Карши за 20 лет (табл. 2). Параметры равны А = 3,93, m = 0,8.

–  –  –

Графический метод определения расчетной скорости ветра показан на рис. 1.

Точка пересечения графиков tg = f(Vw) и Vw = A(-lnP)m показывает, что скорость ветра равна Vw =27,2 м/с, а его продолжительность t = 1 час.

Если же принять, как это рекомендуется для водохранилищ, t = 6 часов, то скорость ветра будет занижена на 15 % и составит Vw = 23,6 м/с (рис. 1).

Практическое использование предлагаемого нами метода, показано ниже на примере Дехканабадского водохранилища.

По метеоданным [4] для ветра, направленного вдоль водохранилища, параметры А = 2,61 и m = 1,1, а число случаев ветра восточного направления в среднем за год е.n/tm = 573. Дехканабадское водохранилище имеет со среднюю глубину 10 м и длину 3,8 км.

Учитывая малую длину водохранилища, принимаем продолжительность ветра t = 0,5 часа.

1 0,5 Тогда Р = = 0,0000029. Скорость ветра по формуле (2) Vw = 42,9 м/с.

573 50,6 Приняв близкое значение скорости ветра Vw = 40 м/с, определяем время разгона волны по длине водохранилища (табл. 3).

Рис. 1. Графический метод определения расчетной скорости ветра Рис. 2. График определения расчетной скорости ветра для Дехканабадского водохранилища

–  –  –

Сопоставление величин скорости ветра, его продолжительности и времени разгона волны показывает, что для пересечения кривых tg= f(Vw) и Vw = A(-lnP)m исследует величину продолжительности ветра уменьшать, а величину его скорости - увеличивать.

Для построения двух кривых дополнительно для каждой из них подсчитаны координаты двух точек (табл. 3), с принятыми значениями скорости ветра 45 и 50 м/с для вычисления времени разгона волны и величинами продолжительности ветра 0,2 и 0,3 часа для определения скорости ветра, наблюдаемой один раз в 50 лет.

Vw = 46,3 м/с при t = 0,2 ч и Vw = 44,8 м/с при t = 0,3 ч.

На рис.2 показано пересечение кривых. По их пересечения t = 0,26 ч, 1 0,26 = 0,0000015, а Vw = 2,61(-ln 0,0000015)1,1 = 45,3 м/с тогда Р = Такая же скорость ветра получена по графическому методу, что подтверждает правильность выполненных расчетов.

Для того чтобы представить величину времени разгона волны на больших водохранилищах, в табл. 4 приводим расчет для Нижнекамского водохранилища (Россия), длина водохранилища которого на порядок выше, чем водохранилищ Узбекистана.

–  –  –

Выполненные исследования показывают, что продолжительность ветра, необходимая для разгона волн, различна на разных водохранилищах. Она должна быть равной времени движения одной волны от подветренного к наветренному берегу (к плотине или дамбе, если принимается во внимание ветер волноопасного для них направления).

Точное определение расчетной скорости ветра по предлагаемому методу даст возможность точно определять параметры ветровых волн.

ЛИТЕРАТУРА

1. Садыков А.. Волновой режим водохранилищ и малых водоемов в условиях глубокой воды и мелководья. Изв. АН УзССР. СПН. 1986. № 3. С.53-58.

2. СниП 2.06.04-82. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). М. 1976. 40 с.

3. Руководство по определению нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения (волновых, ледовых и от судов). Л., 1977. – 316 с.

4. Справочник по климату СССР, вып.19, ч.III, ветер. Гидрометеоиздат. Л., 1966.

132 с.

5. Скрыльников В.А., Кеберле С.И., Белесков Б.И. Повышение эффективности эксплуатации водохранилищ. Ташкент, "Мехнат". 1987. 244 с.

УДК 581.5

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ

ОБСТАНОВКУ

Т.А. Дермоян

САНИИРИ

ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДА АНТРОПОГЕН ТАЪСИРНИ БАХОЛАШ БУЙИЧА УСУЛЛАРНИ

ИШЛАБ ЧИКИШ.

Дермоян Т.А Маколада Марказий Осиё минтакасидаги табиий омиллар ва хужалик фаолияти хисобга олинган холда табиий объектлар холатини аниклашга каратилган бир неча йуналишлар курсатилган Ушбу ишда сугоришдан ва саноат, коммунал-маиший хизматдан кайтадиган сувлар хосил булиши тахлил цилиниб, уларни кайта ишлатиш имконлари аникланди.

Развитие цивилизации к концу тысячелетия привело не только к росту научнотехнического прогресса, но и к появлению ряда научных дисциплин, определяющих такие понятия, как единство Природы и человека, на качественно новом уровне. Одной из таких дисциплин является экология - исследование положения человека как вида и общества в окружающей его среде, его связей с экологическими системами и меры воздействия на них.

В силу широкого спектра задач, решаемых экологией и различными ее подразделениями, зачастую теряется конкретизация целей и объектов исследований. Становится крайне затруднительным создание базы для формирования экспертных оценок по определению степени воздействия на природу, предотвращение или ликвидация негативных последствий этого воздействия. Следствием этого является появление психологического фактора, вызывающего как у общественности, так и у специалистов либо экологический пессимизм, либо экологический оптимизм [1].

Тем не менее, следует определить класс задач, рассматривающих совокупность объектов природы, их взаимодействия между собой и влияние на них хозяйственной деятельности человека (иными словами, в основе направлений исследований должен лежать первый “закон” экологии Б. Комопера: все связано со всем).

В работе представлены несколько направлений исследований для определения состояний природных объектов при антропогенном воздействии, также учетом специфики природных факторов и хозяйственной деятельности, характерной для Среднеазиатского региона.

Водные ресурсы, являясь составной частью биосферы, участвуют в природных процессах, таких как круговорот воды в природе, перенос вещества и энергии. В то же время водные ресурсы задействованы в общественном производстве и претерпевают изменения в соответствии с развитием общества и роста его потребностей. В связи с этим одной из важнейших задач в области природопользования является разработка экологического нормирования как регламента воздействия человека на природные объекты, в том числе водные ресурсы.

При экологическом нормировании следует выделить критерии, взаимосвязанные между собой и служащие основой для принятия решений по рациональному использованию и управлению природой. Экологический критерий является признаком, на основании которого производится оценка, определение или классификация экологических систем, процессов и явлений.

Экологический критерий имеет природозащитные (сохранение целостной экосистемы, антропоэкологические воздействия на человека) и хозяйственные (вплоть до воздействия на всю систему общество-природа) аспекты. Применяя экологический критерий по отношению к водному объекту,следует оценивать систему водный объект - водопользователь по двум параметрам.

В первом случае рассматривается благополучие водного объекта как экосистемы. При этом оценка качества воды как природного ресурса не связана с конкретным видом водопользователя. Во втором случае учитываются специфические требования водопользования на основании

- экономического критерия - критерия рентабельности природопользования с учетом природоохранных мероприятий;

- социального критерия - включающего в себя все сферы жизни человека политика, культуры, здравоохранение).

Принимая во внимание природно-географическое расположение бассейнов рек

Средней Азии, ландшафтные особенности, а также специфику хозяйственной деятельности, выбраны следующие категории водных объектов, для которых разработаны основные нормативы качества воды:

- водные объекты заповедных территорий;

- верхние участки рек с отсутствием или слабым развитием хозяйственной деятельности человека;

- водные объекты, являющиеся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- являющиеся источниками оросительной воды;

- используемые в рыбохозяйственных целях;

- используемые в целях рекреации;

- расположенные в пределах населенных пунктов;

- прочие водные объекты, не вошедшие ни в одну из перечисленных категорий.

В зависимости назначения водных объектов выбраны нормируемые показатели и допустимые пределы содержания в воде компонентов и ингредиентов.

Нормативные показатели качества вод разбиты на 6 групп.

Первая группа. Показатели, дающие общую характеристику качества воды, - это БПК и ХПК, содержание растворенного кислорода, бактериологические и гидробиологические показатели;

Вторая группа. Показатели, для которых должны быть установлены верхние и нижние пределы. К ним относятся температура, рН. Кроме того, для вод, используемых в хозяйственно-питьевых целях, подобные пределы следует установить для показателей общей жесткости, содержания главных ионов, фтора.

Исследованиями гигиенистов установлено, что воды с малой жесткостью влияют на регуляторные механизмы водно-солевого гомеостаза - способствуя вымыванию солей из организма и отрицательно воздействуя на сердечно-сосудистую систему. В определенных количествах, ионы Са2+, Mgl+ составляющие общую жесткость ионы Са2+, Mgl+ являются жизненно необходимыми элементами для человеческого организма. Воды с высокой жесткостью оказывают отрицательное воздействие на органы пищеварения человека, обладают неблагоприятными вкусовыми и хозяйственными качествами.

Низкое содержание в водах фтора вызывает кариес зубов, высокое - приводит к эндемическому флюорозу (заболевание зубов и костного аппарата). Поэтому для данного элемента также необходимо установить верхний и нижний пределы его содержания в воде.

Третья группа загрязняющих веществ - это ингредиенты, допустимое содержание которых в воде определяется по лимитирующим показателям вредности (ЛПВ). В данную группу для водных объектов хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного назначения должны входить металлы, биогенные вещества, пестициды и другие показатели, а для водных объектов, используемых как источники орошения, - металлы и соединения азота.

В качестве ЛПВ для водных объектов хозяйственно-питьевого назначения могут быть предложены:

- органолептические;

- общесанитарные;

- токсикологические;

Аналогичные ЛПВ могут быть использованы также и для водных объектов, расположенных на территориях заповедников, в верховьях рек в рекреационных зонах, а также для водоисточников, протекающих в пределах населенных пунктов. Однако в последнем случае допустимое содержание загрязняющих веществ может быть менее жесткое, чем в водах других категорий.

Для водных объектов рыбохозяйственного назначения предлагаются следующие

ЛПВ:

- токсикологические;

- санитарно-токсикологические;

- санитарные;

- органолептический:

- рыбохозяйственные;

Для водных объектов, используемых как источники орошения, ЛПВ могут быть водно- миграционные и транслокационные.

Четвертая группа - показатели загрязнения, для которых допустимый предел устанавливается на основе технико-экономических расчетов. К ним относятся минерализация и концентрации токсичных солей, расчеты этих показателей проводятся на основе сопоставления ущерба от полива минерализационной водой и затрат на восстановление качества.

Пятая группа веществ - это ингредиенты, допустимое содержание которых определяется расчетным путем. В данную группу входят ПДК для пестицидов в оросительной воде, для расчета которых предлагается зависимость:

–  –  –

где ПДК почв - предельно-допустимая концентрация пестицидов в почве мг/кг ПКпо - поливная норма м3/га;

в - объем активного слоя грунта м3 [2].

Шестая группа веществ - это загрязняющие вещества, которые должны присутствуют в водах всех категорий. К ним относятся пестициды, применение которых запрещено. Таким образом, регламентирование показателей загрязнения при разработке нормативов качества вод направлено на сбалансированность хозяйственной деятельности и экологического благополучия водных объектов.

Ухудшение качества вод вследствие возросшего антропогенного воздействия, в свою очередь, не может не отразиться на самом крупном в Среднеазиатском регионе водопотребителе - орошаемом земледелии. Плохое качество вод, может привести к снижению урожайности сельхозкультур, плодородия почв, качества сельхозпродукции и др. Поэтому возникла необходимость в разработке требований к качеству оросительной воды для бассейнов рек региона, которые должны включать исчерпывающие показатели, характеризующие влияние качества воды на объекты окружающей среды.

При разработке требований учтены экологические условия региона - состояние природных компонентов, почвенный покров, виды растений, испытывающих воздействие на них воды определенного качества, а также основная цель человека при выращивании сельхозкультур - получение высокой урожайности. Бассейновые требования к качеству вод разработаны для р. Сырдарья и Амударья. Особенности формирования водных ресурсов бассейнов этих рек обусловлены характером питания и режимами рек бассейна, влияющих на качество вод и состояние фоновых концентраций, а также степенью антропогенных воздействий в зависящей от географического положения участков рек.

Один из важнейших принципов разработки требований:

- оросительная вода не должна оказывать отрицательного воздействия на качественное состояние объектов окружающей среды, (экологический критерий) [3] необходим выбор группы основных показателей качества. К ним относятся как общие показатели минеральный состав, микроэлементы, загрязняющие вещества, бактериальное загрязнение.

Второй принцип, положенный в основу разработки требований, заключается в том, что оросительная вода не должна оказывать отрицательного воздействия на качество сельхозпродукции, урожайность сельхозкультур (сельскохозяйственный критерий). При этом основным показателем является определение степени солеустойчивости сельхозкультур. Применение солеустойчивых сельхозкультур способствует улучшению мелиоративного состояния почв.

Солеустойчивость сельскохозяйственных культур обычно характеризуется снижением их урожайности при возрастании засоленности почвы или отношением урожайности засоленной почвы к соответствующему значению её засоленности. Наименьшую степень солеустойчивости имеют люцерна, маш, фасоль, горох (предельное содержание хлора в почве 0,008-0,01); слабую - пшеница, ячмень, кукуруза (содержание хлора в почве 0,01-0,015); среднюю - хлопчатник (0,015-0,02) значительную - свекла, сорго (0,03-0,04); наибольшую - подсолнечник (0,04-0,06). Высокой степенью солеустойчивости отличается солодка, развивающаяся на средне- и сильноминерализованных хлоридно-сульфатными солями почвах.

Следует учитывать, что должны быть определены содержание и формы необходимых микроэлементов, для роста и нормального развития растений.

Микроэлементы в почвах различной степени доступные растениям разделяют на следующие группы:

- органические и минеральные соединения, растворимые в воде при рН до 7,0, бикарбонатных почв.

- обменные ионы, соединения со вторичными карбонатами, растворимыми при рН 4,0-4, 5 входящие в состав минеральной и органической фаз почв;

- более труднодоступные растениям соединения с первичными карбонатами, растворимыми при рН 3,5, органоминеральные вещества в составе глинистых и первичных минералов.

Для выявления связи микроэлементов с плодородием почв наибольший интерес представляют 1-я и 2-я группы элементов. К основным микроэлементам, необходимым для развития растений, следует отнести Си, Zп,Мп, В, Мо.

Третий принцип заключается в том, что оросительная вода не должна снижать плодородие почв, вызывать их засоление, изменять водно-физические свойства (мелиоративный критерий). Засоленные почвы, к которым относятся солонцеватые почвы и солонцы занимают большие площади пустынной, полупустынной и сероземных зон.

Основными мелиоративными показателями водохозяйственного объекта являются.

- уровень залегания и минерализация грунтовых вод;

- степень засоления корнеобитаемого слоя;

- литологическое строение толщи почвогрунтов и их гранулометрический состав.

С экологических позиций следует отметить, что требования к качеству воды разрабатываются для агроценозов - созданного регулярно поддерживаемое человеком и биотическое сообщества, с целью получения сельхозпродукции, обладающего малой экологической надежностью, способностью экосистемы относительно полно самовосстанавливаться и саморегулироваться, высокой урожайностью. Очевидно, что в этих случаях не выдерживаются природо защитные функции.

Для решения проблем связанных с комплексным использованием водных ресурсов, их качеством с точки зрения интересов водопользователей и экологического благополучия, должна проводится оценка состояния возвратных вод, так как, сточные воды и сбросы коллекторно-дренажной сети участвуют в воспроизводстве водных ресурсов. Так, ежегодное отведение в поверхностные водоемы коллекторно-дренажных вод (КДВ) достигает 23-25 млрд. м3, из них 5 млрд. м3 поступает в р. Амударью, более 10 млрд. м3 в р. Сырдарью, оставшиеся 8-10 млрд.м3 сбрасываются в малые реки и в естественные понижения. Это воды имеют повышенный уровень минерализации, содержат остатки удобрений, пестицидов, взвешенных веществ, синтетических ПАВ и нефтепродуктов. Наличие в стоках этих загрязняющих веществ обусловлено химизацией сельскохозяйственного производства, расширением площадей орошаемых земель с применением дренажа, значительным количеством неканализованных населенных пунктов в сельской местности.

Несмотря на то, что коллекторно-дренажные стоки (КДС) являются водами ухудшенного качества, исключить их сброс в реку невозможно, поскольку возвратный сток является одной из приходных статей водного баланса реки и его объем не может не влиять на сохранение природного равновесия и сохранения водных ресурсов. Кроме того, существуют технические сложности удаления сбросных вод за пределы бассейна.

Использование минерализованных вод для орошения в сложных природных условиях Средней Азии должно реализовываться в комплексе с другими мероприятиями, включая меры по охране окружающей среды, в трех направлениях, по которым должны распределяться объемы КДС и с учетом определенных ограничений:

- сброс части возвратных вод в реку для последующего повторного использования нижерасположенными водопотребителями, ограничиваемый нормативными требованиями к качеству воды реки, степень минерализации не должна превышать г/л;

- использование части возвратного стока для орошения непосредственно в местах его формирования и в объеме, обеспечивающем после смешения, с речной водой средневзвешенную концентрацию солей в поливной воде не более 1,5 г/л;

- использование потребителями, не предъявляющими жестких требований качеству воды остальной - (”свободной”) и части КДС, обеспечивающей вынос необходимого количества солей за пределы орошаемых территорий для поддержания отрицательного солевого баланса, в качестве резерва дополнительных водных ресурсов [4].

В целом, сток КДВ составляет около 60 % от водозабора в многоводные годы.

Тем не менее, следует отметить в ряде областей некоторую тенденцию к снижению количества КДС. Так, в Андижанской области на начало 90-х годов сток составил 25в 1996г. - 1463,0, 1997г. - 1177,0 млн. м3; в Ферганской области в 1990 г. - 3050,6, в 1997 г -2526,4 ; в 1997 - 1945,8 млн.м3. в Ташкентской области в 1990 г. - 2556,4, в 1997 г - 1945 млн.м3. В Джизакской области, напротив, сброс КДВ с 610,9 млн. м3, в 1985 г. возрос до 1190 млн.м3.

КДВ без дополнительных мероприятий пригодны для повторного использования на орошение в пределах при уровне минерализации до 2,5 г/л, а для солеустойчивых культур 1,21-1,7 г/л, в Наманганской области (за период 1990-1997 гг. среднегодовая минерализация составила 0.95-1.16 г/л) и в Ташкентской области среднегодовая минерализация за этот же период 1.07-1.45 г/л; непригодна в Джизакской и Сырдарьинской областях, несмотря на то, что уровень минерализации в Джизакской области с 1989 г.

снизился в два раза и в 1997 г составил 4,05 г/л.

В целом, по бассейну объем КДС за период 1985-1997 г.г. достигал величины 14490 млн.м3 (таблица 1), 1992 г при водозаборе - 20320,5 млн.м3. Среднегодовая минерализация дренажных вод (ДВ) в 1992 г составила 2,42 г/л. В последующие годы наметилось снижение КДС в силу уменьшения водозабора и в 1997г. он составил 10965,3 млн.м3 при водозаборе 18891,9 млн.м3. Среднегодовая минерализация стока составила

2.21 г/л.

При поступлении КДВ в реку существенных изменений не происходит. В створе Каль (в черте г.Наманган) минерализация в 1992 г составила 0,68 г/л, в 1993 г - 0,74 г/л.

Безусловно, КДС, поступающие в открытые водные источники, являются существенным антропогенным фактором, способным изменить как химический состав вод, так и биологический режим водоемов. Поэтому в каждом отдельном случае необходима разработка соответствующих мероприятий.

Коллекторно-дренажные воды влияют не только на воспроизводство водных ресурсов, но и на гидроэкосистемы, на почвенный покров в целом.

Реки, протекающие в зонах крупных промышленных предприятий, вблизи животноводческих комплексов и населенных центров, испытывают высокое антропогенное воздействие из-за поступления в них со сточными водами значительного количества загрязняющих веществ.

–  –  –

В настоящее время в поверхностные водотоки республики сбрасываются воды от 502 объектов водопользователей с общим объемом водоотведения более 6208 млн.м3 в год, что составляет 21 % от общего водоотведения в открытые водоемы. Объем загрязненных промышленных стоков достигает 300 млн.м3, при этом в открытые водоемы без очистки сбрасывается 230 млн.м3 сточных вод. Загрязнение поверхностных водотоков тяжелыми металлами, фторидами, фенолами, хлором, капролактамом, ацетоном, нефтепродуктами и другими специфическими загрязняющими веществами характерно для предприятий черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности и предприятий по производству минеральных удобрений. На гидрохимический и гидробиологический режимы водных источников влияют стоки объектов теплоэнергетики за счет повышенной минерализации и уровня температур.

Определенную опасность представляют сбросы лечебных учреждений, содержащие органическое, бактериологическое загрязнение, а также зачастую повышенный радиоактивный уровень [6].

Так, по областям республики, расположенных в бассейне р.Сырдарья, наблюдается следующая картина.

В Андижанской области в открытые водные источники поступает свыше 44,6млн.м3, в Наманганской - 44млн.м3, что составляет 92 % сточных вод, в Джизакской области - 14,2 млн.м3. Большая часть промышленных предприятий расположена на территории Ташкентской области. В связи с этим наибольшее количество сточных вод поступает в открытые водные источники этой области, по сравнению с другими областями: в р.Чирчик - более 200 млн.м3, р.Сырдарья 23,2 млн.м3, р.Ахангаран - свыше 6,7, Бозсу ВДК - около 1900, к-л Салар - свыше 300, к-л Зах - 1,8, р.Угам - 0,04 млн.м3, к-л Верхний Дальверзин - 1,2, р.Дукентсай - более 200, к-л Каракульдук - 22,2, к-л Тапачи-Бука около 39 млн.м3.

Ввиду относительно небольшого объема сточные воды коммунально-бытового хозяйства и промышленности не влияют на воспроизводство водных ресурсов, но из-за ухудшенного качества они являются источником загрязнения поверхностных вод.

Промышленные и коммунально-бытовые стоки являются, прежде всего, порождением городов и других густонаселенных пунктов и не только "загрязняющей природную среду, но производят и к росту так называемых болезней урбанизации".

Таким образом, прослеживается тесная взаимосвязь вода-почва-экосистема.

Исходя из вышеизложенного, очевидна необходимость ограниченного преобразования природы для хозяйственных целей, сохранения экологического равновесия и рациональной максимальной адаптации народного человеческого хозяйства, всего уклада жизни к условиям меняющейся природной среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Реймерс И.Ф. “Природопользование”, М: Мысль, 1990

2. Временные нормы качества оросительной воды для территории Республики Узбекистан. Ташкент, 1991.

3. Повышение качества воды. Сб. научн. тр., М., В.О. ”Агропромиздат”, 1990 г.

С. 4-50

4. Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов, Средазгипроводхлопок, Ташкент 1984 г

5. Чембарисов Э.И., Бахритдинов Б.А., Гидрохимия речных и дренажных вод Средней Азии. Ташкент, 1989 г.- с.

6. Охраны окружающей природной среды и использование природных ресурсов Республики Узбекистан. Доклад Госкомприроды Ташкент, Доклад Госкомприроды Укитувчи, 1993.

УДК 333

ПРОБЛЕМА ПЛАТНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ОРОШАЕМОМ

ЗЕМЛЕДЕЛИИ

М.А. Пинхасов, И.У. Умбетаев

НИЦ МКВК

СУГОРМА ЕРЛАРДА ПУЛЛИ СУВДАН ФОЙДАЛАНИШГА ДОИР МУАММОЛАР

Пинхасов М.А., Умбетаев И.У.

Маколада таъкидланидики берилган сув микдорига тулов белгилаш, хусусан туртинчи вариант буйича, сувдан фойдаланувчиларнинг сув таъминотига булган кизикишини оширади. Айникса, сувга булган талаб микдоридан ошикча олинган сувга усиб борувчи таъриф белгиланиши, нихоятда жиддий далил хисобланади.

Кишлок хужалигига пулли сувдан фойдаланишни киргизиш учун меъёрий ва меъёрдан ортик сув ишлатилишини хисобга олган холда икки куринишдаги пул таърифини кулланилиши рагбатлантирувчи омил хисобланади.

Введение платного водопользования в секторах экономики позволяет заинтересованно решить ряд важных задач. Прежде всего, это внедрение экономного использования имеющихся водных ресурсов, включение вовлечение в рыночные взаимоотношения организаций водного хозяйства и водопотребителей, особенно сельскохозяйственного сектора, использующих свыше 90 % водных ресурсов, обеспечение самоокупаемости и самофинансирования водного хозяйства.

До недавнего времени взаимоотношения водохозяйственных органов с водопотребителями базировались на не экономических принципах. Отсутствие материальной заинтересованности у органов водного хозяйства и экономической ответственности у водопотребителей и особенно препятствовало рациональному использованию водных, земельных, материально-финансовых и трудовых ресурсов и, в конечном счете, росту материального производства.

Другим значимым фактором, предопределившим целесообразность введения платного водопользования, стала проблема Приаралья и Аральского моря, которая явилась как бы следствием нерационального расходования воды. Вместе с тем проблема Аральского моря объединяет такие глобальные вопросы, как рост населения, аграрная ориентация экономики, отсутствие экономического механизма регулирования водопользования.

Сложность внедрения экономических взаимоотношений в водохозяйственный сектор заключается в том, что затраты отрасли водного хозяйства, которые можно бы возложить на сельхозводопотребителей, очень велики в силу большой капиталоемкости и затратоемкости. Более того, эти затраты формируются не только в отрасли водного хозяйства, но и затрагивают другие сопряженные сферы, например, энергетику.

Мировой опыт платного водопользования показывает, что ни одна страна в мире за исключением Австралии, Японии, Индонезии и Филиппин, не покрывает всех своих расходов по капвложениям и текущим затратам на все виды водопользования за счет платы за воду. Лишь указанные страны полностью покрывают текущие затраты органов водного хозяйства за счет потребителей и сельхозводоснабжения. Ни одна страна полностью не возмещает и не окупает капвложения только за счет орошения.

Во всех странах мира финансовые вопросы простого и расширенного воспроизводства основных фондов отрасли водного хозяйства решаются в основном за счет государственного субсидирования.

Учитывая зарубежный опыт, особенности аридной зоны, наличие в республике системы госзакупок, необходимо предложить такую схему, которая, с одной стороны, вовлекла бы водопотребление в сферу рыночных отношений, а с другой - аргументировано учитывала бы размеры «государственного вклада» в возмещение затрат органов водного хозяйства, которые позволили бы поддерживать уровень рентабельности сельхозпроизводства.

Цена продукции (или оказываемых услуг), в том числе оросительной воды, выполняет функции своеобразного регулятора спроса и предложения. При этом любой товаропроизводитель справедливо рассчитывает не только на возмещение всех своих издержек, выплаты налогов, но и на получение прибыли.

Затраты водного хозяйства целесообразно представить, исходя из функционального назначения отрасли и видов производимой ею продукции.

Цель водохозяйственного комплекса (ВХК) в аридной зоне - это удовлетворение потребностей общества в воде и обеспечение высокой продуктивности орошаемых земель. Этими видами услуг и должны определяться подходы к оценке конечных результатов в расчетах между участниками ВХК и водопотребителями.

Платное водопользование может быть представлено следующими видами платежей:

• плата за воду как за ресурс;

• плата за водохозяйственные услуги межхозяйственных ГМС;

• плата за водохозяйственные услуги внутрихозяйственных ГМС, обеспечиваемых в рамках деятельности ассоциаций водопользователей.

К настоящему моменту в структуре эксплуатационных водохозяйственных организаций, сформировавшейся в Узбекистане можно выделить три ступени иерархии.

I ступень - межреспубликанский уровень - бассейновые водохозяйственные объединения (БВО) Сырдарья и Амударья, которые формируют водные ресурсы в бассейне и распределяют их между потребителями - республиками в агрегированном виде (для различных отраслей народного хозяйства) через республиканские и областные органы водного хозяйства. Затраты данной ступени полностью относятся к категории оплаты за воду как за ресурс и в формировании тарифа для водопотребителей за водохозяйственные услуги не учитываются.

II ступень иерархии - межобластной уровень - распределение воды между областными органами водного хозяйства с привлечением местных водных источников. Для определения дифференцированного тарифа по областям затраты на водохозяйственные услуги формируются таким образом, чтобы на долю области отнести часть затрат межобластного уровня пропорционально объему отбора воды данной областью.

На III ступени иерархии - областной уровень - формируется конечная продукция ВХК за счет приема транспортируемой воды, ее распределения между районами, мелиоративного и ремонтного обслуживания.

Для стабильного финансового функционирования отрасли водного хозяйства возникает необходимость учета в модели цены факторов колебания водности года в виде страхового фонда, т.к. себестоимость услуг по водоподаче в годы различной водности будет различна. Экономическое значение страхового фонда определяется следующим образом: устанавливается удельная сумма условно-постоянных затрат, приходящихся на 1 м3 подаваемой воды в точках водовыделов, которая перемножается на разницу глубины недодачи воды. Величина страхового фонда в тарифе за водохозяйственные услуги в условиях Республики Узбекистан определилась в размере 10% от условно-постоянных затрат по водоподаче.

Высокая капитало и фондоемкость строительства новых водохозяйственных сооружений, водохранилищ, освоения новых земель, реконструкции мелиоративных систем вызывает даже в условиях развитой инфраструктуры и высокой продуктивности практически во всех странах мира необходимость субсидирования земледелия сельского хозяйства правительством. Постоянная зависимость земледелия от природных факторов, медленный оборот капитала и ограниченная возможность прироста продукции на единицу земельной площади делают невозможным его полную окупаемость за счет продукции и ее доходов, хотя эта имеют высокую социальную и экологическую значимость. Следовательно, размер тарифа (цены) на воду для АПК должен быть установлен с учетом минимальных норм накопления по отношению к затратам водохозяйственных организаций.

Расчеты по эксплуатационным водохозяйственным организациям (ЭВО) республики показывают, что нормативная прибыль (без затрат на расширенное воспроизводство) составляет 25 % от годовых затрат.

Модель цены (тарифа) за водохозяйственные услуги представлена следующим образом.

Для неирригационных водопотребителей (Sни):

–  –  –

где Uв - полные годовые издержки водного хозяйства по водоподаче, в сумах, Сф - страховой фонд, в сумах;

Пв - прибыль, приходящаяся на объем водоподачи, в сумах;

Wолв - общий лимит водозабора водопотребителей, м3;

мх - КПД межхозяйственной оросительной сети;

Рв - удельное расширенное воспроизводство.

Полные годовые эксплуатационные затраты водохозяйственных организаций по водоподаче (Uв) слагаются из затрат межобластного и областного уровня иерархии и представляют собой сумму годовых затрат, включающих зарплату производственного персонала, отчисления на соц.страхование и в фонд занятости, затраты на очистку, энергетическую составляющую, амортизацию основных фондов (на полное восстановление), сумму капитального и текущего ремонтов, транспортные и прочие затраты.

Для ирригационных водопотребителей (Sир):

–  –  –

где Кпр - доля лимита на орошение, определяемого как соотношение Wлво/Wолв;

Uв - полные годовые затраты водного хозяйства, в сумах;

Wлво - лимит водозабора на орошение, м3;

Uм - полные годовые затраты водохозяйственных организаций по мелиоративному обслуживанию земель, в сумах;

Пвп - нормативная прибыль, приходящаяся на ирригационных водопотребителей, в сумах;

Wлот - лимит на орошение в точках водовыделов хозяйств - водопотребителей, м3.

Модели цены (тарифов) за водохозяйственные услуги для различных водопотребителей рассмотрены нами в различных вариантах.

Для неирригационных водопотребителей - по одноставочному тарифу - покубометровая оплата, для ирригационных водопотребителей в 4-х вариантах, а именно:

I вариант - одноставочный (покубометровый);

II вариант - двухставочный, т. е. погектарная и покубометровая оплата. К погектарной части отнесена лишь мелиоративная составляющая затрат с соответствующей долей прибыли, а к кубометровой части - все остальные ценообразующие элементы с соответствующей долей прибыли.

III вариант - двухставочный, где в погектарную часть, кроме мелиоративной составляющей, включены, так называемые, условно-постоянные затраты с соответствующей долей прибыли.

IV вариант - двухставочный, где в погектарную часть, кроме предусмотренных в III варианте затрат, включаются, так называемые, условно-переменные затраты, приходящиеся на нормативное водопотребление, а в кубометровую часть включаются страховой фонд, нормативная прибыль и условно-переменная часть затрат, приходящаяся на разность между лимитом водоподачи и нормативным водопотреблением. Таким образом, в этом варианте в погектарной части сформированы, по существу, нормативные затраты, приходящиеся на 1 га, а в покубометровой части - сверхнормативное водопотребление.

В приведенной таблице представлены результаты расчета тарифов для водопотребителей различных категорий в среднем по республике в ценах 1995 г. и в долларах США.

–  –  –

Для сельскохозяйственных водопотребителей, на наш взгляд, наиболее целесообразным представляется использование 4-го варианта. Применение блочного водопотребления позволит более рационально использовать воду, т. к. здесь присутствуют экономические рычаги в виде возрастающих ставок оплаты, т. е. в случае водопотребления только в пределах нормативной потребности покубометровая ставка будет равна нулю.

В качестве предложений по возмещению затрат на водоподачу водопотребителям можно высказать следующее.

Покрытие затрат ирригационными водопотребителями должно быть увязано с возможностью сельхозпроизводителей реализовывать произведенную ими продукцию по свободным ценам, а так же с улучшением финансового состояния хозяйств.

В настоящее время при внедрении платного водопользования даже в условиях отмены госзаказа на основные виды сельхозпродукции целесообразно, чтобы на I этапе затраты межбассейновых организаций (I уровень иерархии) полностью компенсировались государством. При установлении свободных цен на сельхозпродукцию ирригационные водопотребители на первом этапе могли бы покрывать затраты районных гидромелиоративных систем. На последующих этапах ирригационные водопотребители могут быть вовлечены в возмещение затрат на содержание межрайонной и межобластной гидромелиоративной сети. Затраты по обслуживанию внутрихозяйственной гидромелиоративной сети покрываются посредством платежей членов создаваемых ассоциаций водопотребителей.

В заключении подчеркнем, что установление платы за объем водоподачи, в частности, по четвертому варианту, является весьма серьезным аргументом, чтобы водопотребители были заинтересованы в водоснабжении, особенно, когда действует прогрессирующий тариф за сверхнормативную водоподачу, который намного превышает плату в пределах нормативной потребности в воде. Двухставочный тариф для аграрного сектора с учетом нормативного и сверхнормативного водопотребления послужит стимулирующим фактором при для введения платного водопользования.

УДК 556.18

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

И. Умбетаев

НИЦ МКВК

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СУВ МАНБАЛАРИДАН УНУМЛИ ФОЙДАЛАНИШ

Умбетаев И.

Узбекистон Респупликасида сув хужалик иншоатлари ёрдамида 4.2 миллион гектар сугориш ва йиллик эксплуатация сарф харажатлари учун биргаликда 400 миллион америка доллари микдорида маблаг сарфланади, яъни 1 га сугориладиган ерга урта хисобда 93.3-95.2 доллардан тугри келади. Сувдан фойдаланишда сув туловининг шакллиниши хукуматнинг сувдан фойдалниш борасида олиб борадиган сиёсатига боглик булади. Мисол учун, таклиф этилган иктисодий услуб ва таклифлар, давлатнинг нарх шаклланишида сув тежаш мухим рол уйнайди.

В Республике Узбекистан с помощью водохозяйственных объектов обеспечивается орошение 4,2 млн. гектаров земель. Ежегодные затраты республики на эксплуатацию водохозяйственных объектов достигают 400 млн. долларов США. Так, в 1998 г.

Минсельводхозом на эксплуатацию водохозяйственных объектов было израсходовано

39.2 млрд. сум, что в переводе на доллары США при курсе 100 сум = 1 долл. составляет 392 млн. долл., а в 1999 г. было израсходовано более 47 млрд. сум, что при курсе 1 доллар = 115 сум составляет порядка 400 млн. долларов. Все 100 % затрат осуществлены из государственного бюджета.

Если эти затраты соотнести с количеством орошаемых земель, то на 1 га земли приходится 93,3-95,2 долларов. Приведенные показатели не включают очень важную статью затрат - амортизационные отчисления на основные фонды водного хозяйства.

При включении этой статьи удельные эксплуатационные затраты увеличились бы еще на 175 млн. долларов. В итоге удельные эксплуатационные затраты на водохозяйственные объекты на 1 га составляют 135-137 долларов /га.

Расчеты показывают (табл. 1), что фактические затраты составляют 68 % от требуемого уровня, что намного выше, чем во всех Среднеазиатских странах. Высокий (общий и удельный на 1 га орошаемых земель) размер эксплуатационных затрат в Узбекистане по сравнению с другими странами Средней Азии объясняется рядом причин, главная из которых - наличие в республике более 50 % земель (из 4200 тыс. га) с машинным подъемом воды на весьма высокий уровень подъема (до 160-170 м) и наличием машинной мелиорации (скважин вертикального дренажа), которые требуют значительных затрат на дорогую энергетическую составляющую.

–  –  –

Фактические эксплуатационные затраты водохозяйственных организаций Среднеазиатских республик и их соответствие потребным для эффективной эксплуатации, млн. долл. США

–  –  –

Плату за водопользование с учетом мелиоративной составляющей можно условно сгруппировать по трем направлениям:

• плата за воду как ресурс;

• плата за водохозяйственные услуги, связанные с поддержанием и эксплуатацией внутрихозяйственной гидромелиоративной сети (ГМС);

• плата за водохозяйственные услуги, оказываемые водопользователям по подаче воды до точек выдела хозяйств и водоотведение от границ хозяйств за пределы орошаемой территории.

Формирование платы за водопользование в каждом из Среднеазиатских государств происходит по-разному. Это зависит от политики государства в области водопользования, в частности, от поддержания и развития водного хозяйства и охраны водных ресурсов, от государственной политики ценообразования на сельскохозяйственную продукцию и ряда других условий.

Плата за воду как за ресурс. Во всех странах Средней Азии для всех категорий водопользователей в том или ином виде существует плата за воду как за ресурс.

Плательщиками за воду являются, как правило, промышленные предприятия, электростанции, предприятия Минкомобслуживания и прочих отраслей народного хозяйства. Предприятия-плательщики вносят эту плату в бюджет республик в соответствии со ставками, определенными государственным бюджетом на текущий год, в зависимости от категории водопользователей и вида водоисточника (поверхностного и подземнного).

В Узбекистане плату за воду как за ресурс указанные предприятия вносят по дифференцированным ставкам с учетом источника воды и категории водопользователя.

В 1999 г. плата за воду для промпредприятия составляли 94,6 тийин (0.8 центов) за 1 м3 из поверхностных и 121,6 тийин (1.1 цента) за 1 м3 из подземных источников, в коммунальном хозяйстве – 52,2 и 67,6 тийин (0.4 и 0.6 центов) за 1 м3 соответственно источникам.

Сельскохозяйственные предприятия, деятельность которых связана с орошением земель, вносят плату за воду как за ресурс либо в составе единого земельного налога с орошаемых земель, либо как плату за воду, используемую в вегетационный период.

Сельскохозяйственные водопотребители вносили в бюджет в 1999 г. по 5,4 тийин (0, 05 центов) за 1 м3 из поверхностных источников, воды использованной на орошение в вегетационный период. Оплата за использование воды из подземных источников составил 7,0 тийин (0,06 центов) за 1 м3. Оплату за использование воды вневегетационный период (для промывки земель) сельскохозяйственные предприятия не производили.

В Узбекистане районные структуры управления водным хозяйством обеспечивают хозяйства оросительной водой в соответствии с утвержденным планом и графиком водопользования. За сверхлимитное водопользование, за нарушение правил водопользования и т.д. с водопотребителей взимается штраф в размере полных эксплуатационных затрат данной зоны, приходящихся на объем перебранной или взятой незаконно воды. В условиях глубокого маловодья этот размер может быть увеличен. К сотрудникам эксплуатационного штата водохозяйственной организации, допустившим перебор или незаконное изъятие воды, применяются меры административного воздействия.

Плата за водохозяйственные услуги водопользователям по поддержанию и ремонту внутрихозяйственной сети. Эти услуги могут быть оказаны либо райводхозами, либо ассоциациями водопользователей (АВП).

Во всех случаях плата за них производится за счет средств хозяйствводопользователей.

Проведенное нами обследование в хозяйствах Ак-Алтынского тумана Сырдарьинского вилоята показало, что в среднем на ремонтные работы по внутрихозяйственным ГМС расходуется порядка 1100-1200 сум на гектар (1998 г.), что составляет около 10-12 долларов США. Такие низкие затраты связаны, прежде всего, с ограниченными экономическими возможностями хозяйств-водопользователей, которые не позволяют в полной мере осуществлять необходимые объемы ремонтных работ.

Какова система осуществления инвестиционных затрат на реконструкцию и развитие водного хозяйства? Как известно, в советское время финансирование капитальных вложений в развитие водного хозяйства, включая охрану водных ресурсов, реконструкцию гидромелиоративных систем, повышение водообеспеченности и мелиорацию орошаемых земель, производилось как за счет средств федерального правительства, так и за счет бюджета отдельных республик. Современное финансовое состояние всех стран Среднеазиатского региона обусловило резкое снижение капвложений в водное хозяйство. Надо отметить, что абсолютный размер капвложений резко отличается от страны к стране в зависимости от отношения правительств к этому вопросу и, одновременно, от финансовых возможностей государственного бюджета.

Финансирование капитальных вложений в развитие водного хозяйства Республики Узбекистан характеризуется следующими показателями (табл. 2):

Таблица 2 Динамика капитальных вложений в водное хозяйство Республики Узбекистан

–  –  –

Как видно из данных табл. 2, в республике за последние годы на развитие водного хозяйства из государственного бюджета израсходовано от 67,6 до 108,7 млн. долларов в год, из них 42-66 % направлены на орошение новых и реконструкцию староорошаемых земель, а остальные 34-58 % - на повышение водообеспеченности, строительство и реконструкцию водо- и селехранилищ, насосных станций, перевод машинного орошения на самотечное, перевод дизельных насосных станций на электрический привод, на мероприятия по охране окружающей среды, проектно-изыскательские работы, связанные со строительством предстоящих объектов, и др.

На 1999 были предусмотрены капвложения в размере 108,7 млн. долларов, из которых на мелиоративные работы запланировано 80,5 %.

В республике предпринимаются меры по привлечению зарубежных инвестиций, кредитов и грантов международных организаций. В частности, в 1997-1998 г. совместно с Азиатским банком развития был разработан проект комплексного развития АкАлтынского тумана Сырдарьинского вилоята с выделением кредита банка в размере свыше 50 млн. долларов США на развитие сельскохозяйственного сектора.

Следует отметить еще одно важное обстоятельство. В соответствии с межгосударственными соглашениями о рациональном использовании водных ресурсов, страны региона могут осваивать новые орошаемые земли только при условии соблюдения лимита использования воды, утвержденного для каждой страны. Поэтому предполагается, что дальнейшее увеличение площади орошаемых земель возможно не ранее 2010 г., когда стабилизируется экономика и появится финансовая возможность для осуществления капиталоемких мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, повышение технического уровня оросительных систем, водообеспечения существующих орошаемых земель и т.д. К 2030 г. прогнозируется увеличение орошаемых земель в республике до 4900 тыс.га, что в расчете на одного человека составит 0,12 га. Поскольку этот показатель значительно ниже современного (0,17 - 0,19 га/чел.), то удовлетворение потребностей населения возможно только при условии резкого роста продуктивности земледелия и животноводства. Так, урожайность основных сельскохозяйственных культур на орошаемых землях должна быть не ниже: пшеницы – 4,5 т/га, картофеля - 50 т/га, люцерны - 13 т/га, фруктов (бахчевых) - 35 т/га, сахарной свеклы - 6 т/га.

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве Узбекистана формируется класс собственников (фермеров). Ситуация складывается таким образом, что вместо одного крупного сельхозпредприятия - совхоза или колхоза - создано или создаются множество небольших ферм, что осложняет, с одной стороны, отношения между водохозяйственными организациями и водопользователями, с другой, - эксплуатацию и поддержание внутрихозяйственной гидромелиоративной сети. Поэтому существует объективная необходимость для создания АВП.

Необходимость введения платного водопользования отмечается всеми государствами Средней Азии. Однако платное водопользование решает не только экономические проблемы водохозяйственных организаций, но оно способствует совершенствованию управления, рациональному и экономному использованию водных ресурсов во всех секторах экономики.

Большую роль в водосбережении могли бы сыграть следующие экономические методы и предложения.

1. Оплата за водохозяйственные услуги должна предусматривать блочную и прогрессирующую плату за потребляемое количество воды. При этом тариф должен состоять из трех блоков. Первый блок – погектарная плата, которая включает в себя мелиоративную составляющую затрат и затраты на объем подачи воды, необходимый для удовлетворения биологических потребностей растений. Второй блок тарифа - покубометровый, т.е. плата за «сверхбиологический», но в пределах лимита, объем потребляемой растениями воды. Третий блок - самая высокая ставка – плата за сверхлимитное водопользование.

Последний блок может рассматриваться как штрафная санкция за превышение лимита водопользования, что уже сегодня применяется во всех странах Средней Азии.

Однако существующая система штрафов за сверхлимитное водопользование в настоящее время мало эффективна, т. к. размер штрафа незначителен и не оказывает существенного влияния на финансовое положение водопользователя, и, естественно, не побуждает его к экономному использованию воды.

2. Целесообразно введение системы штрафов за бесхозяйственное использование воды, и прежде всего штрафов за непроизводительные сбросы и самовольный захват оросительной воды.

3. Система штрафов должна распространяться и на случаи превышения лимита загрязнения воды. Все государства своими юридическими документами должны ввести обязательность платы за загрязнение. Порядок лимитирования сбросов загрязнителей в водные источники следует определить межгосударственными соглашениями с одновременным введением штрафных санкций за превышение этих лимитов, как по количеству, так и по качеству, а также предусмотреть возможность продажи части этих лимитов (квот) одним государством другому. Разработку положений об оплате за загрязнение, сброс, превышающий ПДК, сверхлимитный водозабор, передачу лимита и т. д., необходимо увязать с межгосударственными соглашениями, определяющими критерии вододеления и использования воды, которые базируются на принципах «международного водного права»: равное и взаимовыгодное использование водных ресурсов.

4. На национальном уровне предлагаем установить для не ирригационных водопотребителей плату за сброс загрязненных вод, дифференцировав ее в зависимости от концентрации загрязняющих веществ. За счет средств, поступающих в виде оплаты штрафов за сверхлимитный сброс загрязнителей в реки и притоки или за превышение предельных концентраций компонентов сбросов, целесообразно создать национальные экологические водные фонды для финансирования проектов «чистых технологий», улучшения экологического состояния рек и водоемов.

5. Предоставить водопользователю возможность продажи права на воду. Суть этого мероприятия заключается в том, что водопользователь, имеющий лицензию и право на гарантированный лимит воды, может переуступить (продать) часть своего сэкономленного лимита либо весь лимит другому водопользователю на взаимовыгодных условиях. Одним из главных оснований для такой акции может быть применение водосберегающих технологий. Это мероприятие может особенно эффективно осуществляться АВП. В результате совместных усилий АВП и водопользователей могут быть сэкономлены водные ресурсы. К сожалению, в действующем Законе Республики Узбекистан “О воде и водопользовании” не отражены такие аспекты, как: кто является собственником сэкономленной воды, полученной в результате организационных, технических или технологических новшеств, зачастую связанных со значительными затратами;

Могут ли создаваться “рынки воды” в результате получения этих дополнительных водных ресурсов? Если эти рынки создадутся, то, на наш взгляд необходимо аргументировано определить стартовую цену таких водных ресурсов с учетом затрат и длительности функционирования водосберегающих мероприятий.

УДК 556.18

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В ПРАКТИКЕ

УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Е.М. Рощенко, С.Г Жерельева

НИЦ МКВК

СУВ РЕСУРСЛАРИНИ БОШКАРИШ АМАЛИЁТИДА ГЕОГРАФИК АХБОРОТ ТИЗИМИ

Жерельева С.Г., Рошенко Е.М.

ДСМК ИАМ

Хозирги вактда географик ахборот тизими (ГАТ) - бу энг янги ютукларни географик ахборотни кургазмали тарзда такдим этишдир.

Марказий Осиё давлатлари мустакилликка эга булиши туфайли Орол денгизи хавзаси сув ресурсларидан окилона фойдаланиш муаммоси юзага келди.

«Орол денгизи хавзаси Сув Стратегиясининг асосий Низоми» да сув ресурсларини баркарор бошкаришни таъмин этувчи трансчегаравий ва махаллий сув ресурсларини булинишига асосланган механизм баён этилган. Бу масалаларни хал этишда ГАТ кумак бериши мумкин.

Бизнинг томондан яратиладиган географик ахборотлар тизими атроф мухитдаги жахон вокеалари ва куринишларини тахмин килиш ва тахлил килиш билан богланган кенг спектрдаги вазифаларда куллаш учун билан инсоннинг салбий таъсирини атроф мухитга ва унинг салбий окибатлар сабабларининг асосий омилларини англаб олиш ва ажратиб олиш,хамда Марказий Осиё минтакасини баркарор ривожланишини таъмин этишга чакирувчи стратегик ечимларни режалаштириш каби ноёб имкониятларни таъминлайди.

В течение тысячелетий на разных этапах развития человечества для отображения и анализа географической информации, люди использовали различные средства от простого рисунка на ткани до издаваемых массовыми тиражами карт. Двадцать пять лет назад группа географов задумала создать систему для организации и хранения с помощью компьютера пространственных данных (карт). Спустя десять лет эта усиленно развивающаяся технология получила название географической информационной системы (ГИС).

ГИС – это самое новое достижение в наглядном представление географической информации одна из многих информационных технологий, которая призвана, как облегчить труд исследователей и содействовать развитию общества.

Это компьютерная система, способна хранить и использовать данные, описывающие места на земной поверхности.

Использование ГИС резко возросло в восьмидесятые годы, когда она из неизвестной технологии превратилась в метод повседневной работы. Чем объяснить растущий интерес именно к этой информационной системе? Тем, что ГИС позволяет интегрировать информацию из различных источников представлять ее в удобной для понимания форме (в наглядном виде) и определять наиболее важные проблемы окружающего нас мира. Среди таких проблем можно назвать глобальные - потепление климата, перенаселенность, голод и достаточно локальные - повышение урожайности в какомлибо конкретном фермерском хозяйстве, прогноз боковой при точности и т. д. Технология ГИС позволяет организовать данные по разным проблемам и определить их пространственные взаимоотношения. Эти знания служат основой для принятия более точных и разумных решений, поэтому за прошедшие два десятилетия эта информационная система внесла достаточно большой вклад в развитие науки и народного хозяйства.

Кроме того, ГИС – это достаточно удобное и универсальное средство для обмена картографической информацией, так как система создана для персонального компьютера, и с его помощью любая карта по сети Интернет может быть передана в любую точку земного шара.

ГИС позволяет получать на компьютере различные карты и распечатывать их цветном или черно-белом варианте осуществлять анализ объектов реального мира (создавать различные карты-схемы, например, направления ветров), а также событий, происходящих в реальной жизни (например, создавать карты плотности населения по областям).

Для разработки тематических карт в ГИС используется следующее программное обеспечение: ArcView – карты; Access – создающее базу данных; ArcInfo – создание тематические слои.

Основным принципом создания карт с использованием ГИС является выделение среди множества объектов реального мира группы объектов, объединенных общими признаками. Приведем следующий пример: предположим, что на кальку нанесены изолинии определенной местности, далее сверху накладывается чистый лист кальки, куда наносятся реки этой же местности, на третий лист - лежащий населенные пункты, на четвертый – автодороги и т. д. В результате мы получим обычную топографическую карту, но состоящую из нескольких слоев. Чем больше слоев информации имеется по данной территории, тем легче создать уникальные карты для решения каких-либо специфических задач. В терминологии ГИС подобные слои называются тематическими слоями (покрытиями).

Для выполнения тематических слоев используются топографические карты разных масштабов

• крупномасштабные - 1:200 000 и крупнее;

• среднемасштабные – от 1:200 000 до 1:1 000 000 включительно;

• мелкомасштабные – меньше 1:1 000 000.

Тематические карты, основное содержание которых определяется отображаемой конкретной темой, подразделяются на карты:

- природных явлений (физико-географические) – климатические, гидрологические, гидрогеологические, рельефа и т.п.;

- общественных явлений – населения, экономики, политико-административного деления и т.п.

Создание карт с помощью ГИС достаточно трудоемкий процесс, поскольку каждая законченная тематическая карта состоит несколько слоев информации.

Например, для создания карты Среднеазиатского региона использовались следующие слои информации:

• границы государств (линейные объекты);

• границы вилоятов (линейные объекты);

• границы туманов (линейные объекты);

• реки региона (линейные объекты);;

• каналы региона (линейные объекты);

• коллектора (линейные объекты);

• озера региона (площадные объекты) и другие.

Визуализация самих карт с помощью ГИС может быть осуществлена такими средствами, как графики, таблицы, диаграммы, трехмерные изображения, фотографии, и другими. Тем не менее, процесс создания карт по технологии ГИС намного более прост и гибок, чем при использовании традиционных методов ручного или автоматического картографирования. Подготовленные в ГИС картографические базы слои могут быть непрерывными (без разделения на отдельные листы) и не связанными с конкретным масштабом или картографической проекцией. В любое время база данных может пополняться новой информацией, а имеющиеся в ней данные можно корректировать и тут же отображать на экране по мере необходимости.

Используя ГИС, значительно эффективнее передавать комплексную информацию по сравнению с таблицами и текстовыми описанием. С помощью карт реализуются наши врожденные способности различать интерпретировать цвета, объекты и различные взаимосвязи. Изображение данных на карте, показывают также распределение объектов, их взаимосвязи и тенденции, которые раньше представленные в другой форме, не были явными. В качестве иллюстрации вышесказанного приводим следующий рисунок.

Рис. 1. Изменение уровня Аральского моря с 1957 по 1996 гг.

На рисунке различными типами линий указаны уровни Аральского моря (сплошная – уровень 1957 г; до само море уровень 1996 г., которые позволяют сделать вывод о размерах экологического кризиса, вызванного его усыханием.

Региональная ГИС управления водными и земельными ресурсами бассейна Аральского моря (ЕИС КИОВР БАМ - ВАРМИС) включает два уровня: региональный и национальный.

Географическая информационная система, разработанная в НИЦ МКВК, включает в себя следующие информационно-графические подразделы, для регионального и национального уровня:

• топографической информации;

• водной инфраструктуры бассейна Аральского моря;

• ирригационные зоны во взаимосвязи с ВАРМИС;

• почвенно-мелиоративных карт;

• гидромодульного районирования;

• урбанизированных площадей;

• уровней Аральского моря в разные годы.

Так как разрабатываемая нами ГИС должна отображать информацию двух уровней (региональный и национальный) разрабатываются покрытия разного масштаба. Для формирования каждого информационно-графического подраздела ВАРМИС было создано большое количество покрытий, в РИВЦ НИЦ МКВК порядка 80, которые отражают достаточно разнообразную информацию. В таблице приведены покрытия, использованные при создании карт проекта.

–  –  –

Имя покрытия Тематика покрытия Ar 5712 Уровень Аральского моря в 1957г. (линии) Ar 7712 Уровень Аральского моря в 1977г. (линии) Ar 8412 Уровень Аральского моря в 1984г. (линии) Ar 8912 Уровень Аральского моря в 1989г. (линии) Ar_9612 Уровень Аральского моря в 1996г. (полигоны) Ch CAR12 Каналы Среднеазиатского региона (линии) Ch FV12 Каналы Ферганской долины (линии) Co CAR12 Коллектора Средне –азиатского региона (линии) Co FV12 Коллектора Ферганской долины (линии) Cy car12 Города Среднеазиатского региона (точки) Gm and12 Гидромодульное туманирование по Андижанской области обласGm fer12 Гидромодульное туманирование по Ферганской области (полигоны) Gm nam12 Гидромодульное туманирование по Наманганской области (полигоIn CAR12 Точки водозаборов ВАРМИС (точки) Ip_CAR12 Орошаемые площади Среднеазиатского региона по спутниковым снимкам (полигоны) Iz buh12 Орошаемые зоны Бухарской области (полигоны) Iz Car12 Ирригационные зоны ВАРМИС (полигоны) Lk CAR12 Озера Средне –азиатского региона (полигоны) Nd CAR12 Гидропосты Среднеазиатского региона (точки) Ob CAR12 Области Среднеазиатского региона (полигоны) Of CAR12 Дренажные сбросы Среднеазиатского региона (точки) Pz CAR12 Зоны планирования Среднеазиатского региона (полигоны) Rv CAR12 Реки Среднеазиатского региона (линии) Rv FV12 Реки Ферганской долины (линии) Ry CAR12 Туманы Среднеазиатского региона (полигоны) Sm and12 Почвенно-мелиоративное зоны Андижанской области (полигоны) Sm fer12 Почвенно-мелиоративное зоны Ферганской области (полигоны) Sm nam12 Почвенно-мелиоративное зоны Наманганской области (полигоны) TN CAR12 Полигоны городов Среднеазиатского региона (полигоны) Ts and12 Полигоны почвенных разностей Андижанской области (полигоны) Ts fer12 Полигоны почвенных разностей Ферганской области (полигоны) TS KU12 Полигоны почвенных разностей Южной Каракалпакии (полигоны) Ts nam12 Полигоны почвенных разностей Наманганской области (полигоны) TS SYR12 Полигоны почвенных разностей Сырдарьинской области (полигоны) TS TAS12 Полигоны почвенных разностей Ташкентской области (полигоны)

Согласно приведенной градации, в РИВЦ НИЦ МКВК создан целый ряд различных по содержанию среднемасштабных топографических карт:

1. Административная карта Среднеазиатского региона с границами государств, вилоятов и туманов, столицами республик, областных и районных центров (каждая из перечисленных тематик представляет собой отдельный тематический слой информации).

2. Модель зоны планирования национального уровня с учетом следующих потенциалов устойчивого развития, их использования и динамики: Производственного, трудового, финансового, природного.

Создание модели зоны планирования осуществляется в непосредственной взаимосвязи с ГИС, так как без нее оценить существующий природный потенциал невозможно. Оценка производственного потенциала также достаточно тесно связана с ГИС, поскольку, например, рационализацию посевов сельскохозяйственных культур невозможно представить без карты орошаемых площадей, почвенно-мелиоративной карты, карты уровня грунтовых вод и т. д.

Зона планирования – это деятельная территория (территория, на которой осуществляется хозяйственно-экономическая деятельность, связанная с использованием водных ресурсов), в пределах которой используемые водные ресурсы формируются в единых гидрологических условиях или в едином для данной территории источнике (источниках). Зона планирования, как правило, расположена в границах административной области. Для графического представления создана карта зоны планирования для пяти государств Средней Азии с выделением 44 зон.

Зона планирования - это часть территории, которая не выходит за пределы каждого конкретного государства и имеет сходные экономические, гидрологические и другие условия. Это может быть как целая административная область государства, так и ее часть (например, Наманганский вилоят разделен на две зоны планирования: НаманганСырдарья и Наманган-Нарын).

Тематическое покрытие, отражающее деление территории на зоны планирования носит не только познавательный характер. С помощью этого покрытия можно производить различный анализ графических данных. Территориальная единица зоны планирования была разработана непосредственно в НИЦ МКВК, однако тематических карт, ориентированных на такую зону, нет. Только путем пространственного анализа, наложения на карту засоления орошаемых площадей границ зон планирования можно сделать вывод о том, какое количество засоленных земель находится в данной области.

Можно осуществить аналогичный пространственный анализ с любой другой тематической карты.

Созданные нами карты, в случае их применения, обеспечивают уникальные возможности для решения широкого спектра задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин негативного воздействия человека на окружающую среду, а также их возможных последствий, с планированием стратегических решений, призванных обеспечить устойчивое развитие Среднеазиатского региона.

УДК 502.5 (262.83)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМ ДЛЯ

УЗБЕКСКОЙ ЧАСТИ ПРИАРАЛЬЯ

Д.С. Дегтярев

НИЦ МКВК

ОРОЛОЛДИ УЗБЕК КИСМИ УЧУН УСТУВОР ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРНИ АНИКЛАШ

Дегтярев Д.С.

ДСМК ИАМ

Орол ва Орол хавзаси муаммоси деградация ва сахроланиш масштаби ва суръати буйича жахонга танилди.

Атроф мухит ахволини бахолаш учун замонавий ёндошишлар билан утказилган тахлил натижалари шуни курсатадики, экологик экспертизани утказиш мухимдир, яъни Орол олди (узбек кисми) туманида атроф мухитни дастлабки ахволининг таърифи тайёрланган. Экологик экспертиза мухитни дастлабки ахволини бахолаш хисобланади.

Хозирги кунда хавога, сувга ва ерга салбий таъсир килувчи катталикларини аниклаш учун тадкикотларни утказиш зарурдир.

Проблема Арала и Аральского бассейна приобрела мировую известность по темпам и масштабам опустынивания и деградации. Сложность экологической ситуации связана с прогрессирующим химическим загрязнением биосферы, исчезновением отдельных видов растений и животных, нехваткой чистых водных ресурсов, микробиологическим загрязнением прибрежных районов морей, принципиальными изменениями озонового слоя, возникновением парникового эффекта, свидетельствующего о реальности глобального потепления климата.

Начиная с 1961 г., начался период активного антропогенного влияния на режим Аральского моря. Резкое возрастание безвозвратных изъятий стока, достигающих в последние годы 70 – 75 км3/год, исчерпание компенсационных возможностей рек, а также естественная маловодность двух десятилетий 1960-80 гг. (92 %) привели к нарушению равновесного состояния водного и солевого балансов. Для 1961–1998 гг. характерно значительное превышение испарения над суммой приходных составляющих*. Приток речных вод к морю сократился за этот период в среднем до 30,0 км3/год, а для 1971–80 гг. он составил всего 16,7 км3/год или 30 % среднемноголетнего. В отдельные маловодные годы сток Амударьи и Сырдарьи практически не доходил до моря.

Изменилось и качество речного стока. Увеличение в нем доли высокоминерализованных сбросных и дренажных вод привело к значительному росту минерализации и ухудшению санитарного состояния речных вод. В маловодные годы среднегодовая минерализация вод Амударьи, поступающих в море, достигает 0,8–1,0, а Сырдарьи – 1,5– 2,0 г/л. В отдельные сезоны отмечаются еще более высокие ее величины. В результате, несмотря на то, что среднегодовой речной сток в 1961–80 гг. сократился более, чем на 46 %, среднегодовой ионный сток за этот же период уменьшился всего на 4 млн. т. или * Лишь в 1998 г. приток 29,8 км3 превысил испарение 27,49 км3 на 18 %. Существенно изменились и другие составляющие солевого баланса. Так, уменьшение в речном стоке относительного содержания карбонатов привело к сокращению вдвое количества солей, подвергающихся седиментации при смешении речных и морских вод.

В результате с 1961 г. уровень моря стал устойчиво снижаться. Общее падение уровня по сравнению со среднемноголетними (до 1961 г.) достигло к началу 1985 г.

12,5 м. Средняя многолетняя интенсивность падения уровня составляла примерно 0,5, достигая в маловодные годы 0,6-0,8 м3/год. (В работе использованы материалы В.А. Духовного и И.С. Авакян) В качестве иллюстрации вышесказанного хотелось бы привести следующий рисунок. На рисунке различными типами линий указаны уровни Аральского моря с 1957 по 1996 год. Таким образом, посмотрев на эту карту можно сделать вывод о размерах экологического кризиса, вызванного усыханием моря.

Прогнозы изменения природной среды при орошении и при освоении земель должны были являться неотъемлемой экологической частью предпроектных разработок. В период массового освоения земель (70-80 годы) этому не было уделено достаточного внимания. Безвозвратное использование воды для орошения привело к резкому сокращению стока рек Амударьи и Сырдарьи в Аральское море и одновременно ухудшению других фактов природного равновесия.

В результате наблюдается целый ряд негативных последствий освоения земель:

• подтопление нижерасположенных территорий;

• ухудшение качества поверхностных вод, за счет сбросов КДС в русла рек;

• подъем уровня грунтовых вод;

• вторичное засоление на равнинной территории;

• усыхание Аральского моря.

Если рассматривать воздействие хозяйственно-экономических процессов на экологическую обстановку в регионе то она сформировалась под воздействием следующих основных факторов:

• приоритетное развитие крупномасштабного высококонцентрированного производства, порождающего чрезмерно высокие локальные нагрузки на окружающую среду;

• крайняя степень отраслевого монополизма;

• отсутствие прямого конкурентного давления со стороны производителей мирового рынка;

• недоступность для общественности информации о количественном и качественном состоянии природных ресурсов.

На сегодняшний день, нами проанализирован ряд имеющихся разработок

Л.Н. Даниеловой, О.С. Дунин-Барковской и других авторов, и определены отрасли народного хозяйства, негативно влияющие на экологическую ситуацию в районах Приаралья:

• в Узбекистане это легкая и топливно-энергетическая промышленность, машиностроение;

• в Казахстане топливно-энергетическая и металлургическая промышленность;

• в Кыргызстане легкая промышленность и машиностроение;

• в Таджикистане металлургическая и легкая промышленность;

• в Туркменистане в основном топливно-энергетическая промышленность.

Современные водохозяйственно-мелиоративные условия бассейна Аральского моря характеризуются:

• уменьшением располагаемых водных ресурсов под влиянием необходимости удовлетворения нарастающих экологических требований, быстрорастущей потребности в воде промышленности и коммунально-бытовых хозяйств;

• резким ухудшением качества речных и подземных вод;

• постепенным ростом засоленности земель;

• ухудшением технического уровня гидромелиоративных систем, приводящим к низким коэффициентам использования дефицитных водных ресурсов.

Мировая практика рекомендует использовать различные критерии для установления приоритетных экологических проблем на национальном уровне.

Обобщенно их можно сгруппировать по следующим признакам:

1. Влияние на здоровье населения.

2. Экономическое значение.

3. Влияние на устойчивость экосистем.

4. Культурное значение.

В результате проведенного анализа современных подходов к оценки состояния окружающей среды (Bisset R. and Tomlinson P. Monitoring and auditing of impacts/ Environmental Impact Assessment (ed. Wathern P.). London: Unwin Hyman. 1988, Виноградов Б.В. Экологическая экспертиза водохозяйственных проектов бассейна Арала /Изв.ФР СССР. Сер.Геогр.1991, № 4 и др.) нами выяснена необходимость проведения экологической экспертизы, то есть подготовка описания исходного состояния окружающей среды в районе Приаралья (Узбекская часть). Далее на основании данных, полученных в результате экологической экспертизы, можно прогнозировать воздействие тех или иных, выявленных факторов на окружающую среду, их величину и значимость.

Экологическая экспертиза является оценкой исходного состояния среды. На сегодняшний день существует необходимость проведения исследований для определения величины негативных воздействий на воздух, воду и землю.

Описание окружающей среды при необходимости можно проводить неоднократно, меняя площадь изучаемой территории, степень конкретизации и степень детализации. Причем при проведении экологических исследований необходимо учитывать, что существуют прямые и косвенные воздействия на растительный и животный мир.

Так, снижение уровня Аральского моря вызвало следующие прямые воздействия на естественную среду растений:

• уменьшилось число местных растений;

• снизилось разнообразие видов;

• снизилась стабильность сообщества.

Вышеперечисленные факты вызывают снижение численности животных, так как разрушаются места обитания диких животных. К косвенным ущербам можно отнести ущерб пищевым запасам и ущерб, наносимый укрытиям и гнездовьям.

Число экологических компонентов, для которых могут быть собраны данные, довольно-таки многообразно. Они должны быть подобраны таки образом, чтобы можно было учитывать взаимодействие природных, экономических и экологических факторов.

Нами для Приаралья выбраны следующие компоненты окружающей среды:

1. Физические и химические характеристики:

а) Земля: почвы; формы рельефа; уникальные природные объекты (Аральское море).

б) Вода: поверхностные воды; грунтовые и подземные воды; качество; возобновимость; морские воды.

в) Атмосфера: климат.

2. Биологические условия:

а) Флора: деревья; водные растения; исчезающие виды.

б) Фауна: птицы; наземные животные; рыбы; исчезающие виды.

3. Антропогенные факторы:

а) Землепользование: заболоченные земли; обсохшее дно Аральского моря; пастбищное животноводство; сельское хозяйство; промышленность.

б) Эстетические и социальные ценности: качество незанятого хозяйственной деятельностью пространства; уникальные природные объекты; редкие и уникальные виды или экосистемы.

в) Культура: здоровье и безопасность; занятость; плотность населения.

г) Искусственные сооружения и виды деятельности: коммунальные службы;

удаление отходов производств.

4. Экологические взаимосвязь:

а) Засоление вод.

б) Засоление почв.

Одной из важнейших составляющих экологической проблемы Приаралья является сложившаяся опасная для здоровья людей экстремальная экологическая, социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация. Анализ медико-биологической обстановки характеризуется высоким уровнем кишечно-инфекционной заболеваемости, ростом частоты встречаемости неинфекционной патологии – онкологической, сердечно-сосудистой, органов выделения, пищеварения и кроветворения, дыхательной системы. Выражена патология беременности, высока заболеваемость и смертность детей раннего детского возраста.

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что формирование негативно действующих факторов среды обитания человека в Приаралье непосредственно связан с процессами, определившими возникновение Аральского экологического кризиса и деградацию природной среды Аральского региона.

К числу важнейших факторов, влияющих на состояние здоровья населения, относится водный. Условия обитания человека находятся в тесной взаимосвязи с количеством и качеством имеющихся водных ресурсов. Сформировавшиеся в ряде районов Приаралья взаимосвязанные дефициты качества и количества имеющихся водных ресурсов определяют нарастание прямого и косвенного ущерба, а также негативно влияют на здоровье населения.

Значительное увеличение водозабора в верхнем и среднем течении Амударьи и Сырдарьи, связанное с ростом орошаемых площадей, повлекло за собой снижение объема речного стока (в отдельные годы (30-е) приток речных вод в Арал практически отсутствовал), значительное удлинение гидрологической (коллекторно-дренажной) сети, нарастание объемов возвратных сельскохозяйственных сточных вод, повышение минерализации воды в низовьях рек.

Прогрессирующее сокращение водных ресурсов на протяжении всех лет рассматривалось как основная причина неблагополучия условия жизни и здоровья населения, и, соответственно, все рекомендуемые оздоровительные мероприятия были направлены исключительно на поиск дополнительных источников воды. В то же время, основным фактором, влияющим на здоровье людей является не только количество воды, но и ухудшение ее качества. Именно, качество воды потенциально, а в некоторых случаях и реально, связано с ухудшением здоровья населения.

Природная вода, загрязненная промышленными и коммунальными сбросами приносит большой экономический и экологический ущерб народному хозяйству республики. Загрязненная вода совершенно не пригодна для водоснабжения населения, так как содержание в ней некоторых веществ отрицательно сказывается на здоровье людей, и могут служить причиной различного рода инфекционных заболеваний. Например, в связи с применением минеральных удобрений, особенно азотных, возникает угроза в развитии метгемоглобинемии (малокровье), особенно у детей и раковых заболеваний, из-за образования из нитратов нитразаминов.Pages:     | 1 || 3 |Похожие работы:

«Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся за 2013-2014 учебный год. В соответствии с Законом образовании РФ, Уставом МБОУ СОШ №1 с. Арзгир, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего...»

«Москва, 25 апреля 2017 года Стандартизация биологических лекарственных средств ОСИПОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА, член Фармакопейного комитета ЕАЭС, главный научный сотрудник отдела государственной фармакопеи и фармакопейного анализа Центр фармакопеи и международного сотрудничества ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России, д...»

«А. Г. Песнякевич Трансгенные эукариотические организмы курс лекций Минск БГУ Александр Георгиевич Песнякевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии. Курс лекций разработан для биологического факультета Белорусского государственного университета ТРАНСГЕННЫЕ ЭУКА...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА" Ю.И. Ярец БИОХИМИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ Часть II Практическое пособие для врачей Гомель, ГУ "РНПЦ РМиЭЧ", 2016 УДК 61:5...»

«УДК 621.313.320 ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ Шевченко В. В., Лизан И. Я. Украинская инженерно – педагогическая академия, г. Харьков, г. Артемовск Определены проблемы создания, внедрения в силовую энер...»

«Дисбиоз. Зачем и как бороться? Александрович Н.Ж. В течение последнего десятилетия мы очень часто говорим, пишем и читаем о дисбактериозе или дисбиозе. Что же это такое? И почему он стал играть такую большую роль в нашей жизни, так ощутимо влиять на наше самочувствие? Впервые такими терминами начали оперировать микробиологи. Дейст...»

«Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Русско-Британский Институт Управления" (НОУВПО РБИУ) Кафедра международного сервиса и туризма Аксель Е.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛО...»

«Положение о взаимодействии аварийно спасательных служб министерств, ведомств и организаций на море и водных бассейнах России (утв. МЧС РФ 21.06.1995, Минобороны РФ 18.04.1995, Минтрансом РФ 29.03.1995, Минтопэнерго РФ 15.03.1995, МВД РФ 31.03.1995, Минприроды РФ 25.01.19...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО "ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" КЫЗЫЛСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра педагогики и методики дошкольного и начального образования Роль театрал100€анных игр в экологическом воспитании старших дошкольников по спеЕжиънос...»

«Гренкова Татьяна Аркадьевна Оценка инфекционной опасности манипуляций гибкими эндоскопами в ЛПУ РФ. 14.00.30 – эпидемиология Автореферат Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Москва 2009 Работа выполнена в Федеральном государственном учреждении науки "Московский научно-исследовательский инст...»

«ИСКУССТВЕННЫЕ ПЛЯЖИ ОСТРОВА НОРДЕРНЕЙ И МОНИТОРИНГ ИХ СОСТОЯНИЯ И.С. Подымов, Т.М. Подымова Южное отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, г. Геленджик. podymov@coastdyn.ru, tpodymova@inbox.ru В современных условиях эк...»

«"ПРИНЯТО" На заседании Ученого совета ФИЦ Биотехнологии РАН Протокол № 1 от "28" июля 2015 г. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОТРАСЛЕВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки Уровень обра...»

«Экология мышления Ежемесячный журнал международного движения "За чистое видение". №6 апрель 2013г.СОДЕРЖАНИЕ: 1.от редактора.2. Современный мир и экология мышления.О неосуждении и незлословии. Автор: Свастидеви.Разрушающая сила мата.3.Движение "З...»

«КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ЧАСТЬ 1 Омск 2009 Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)" Кафедра инженерной экологии и химии КОН...»

«002-12-00130 АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ № На постоянную номенклатуру производства для оформления сертификатов происхождения товара (форма СТ-1) (Срок действия акта экспертизы – один год – по 05.02.2018г.) 1. Эксперт: Бганцева Т.А. 2. Дата составления акта: 06.02.2017г.3. Основание для проведения экспер...»

«Этносоциальные и культурные процессы в Украине в конце XX начале XXI вв. План 1. Демографические и этнические процессы в Украине.2. Положение в социальной сфере. Жизненный уровень населения.3. Экологические проблемы.4. Межнациональные отношения. Права национальных меньшинств в Украине.5. Религиозная жиз...»

«ХМЕЛЕВА АННА НИКОЛАЕВНА ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА РИЗОГЕННУЮ АКТИВНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПРИСУТСТВИИ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА специальность 03.00.16 – экология Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук Барнаул 2009 Работа выполнена на кафедре общей химии и эксп...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРОЕКТ ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ "2.6.13. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НЕСТЕРИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ: ИСПЫТАНИЯ НА НАЛИЧИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ" Разработана на основе Европейской Фармакопеи 2011 года Введена в действие с приказом М...»

«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОПОЛИС" "УТВЕРЖДАЮ" ООО СО "ГЕОПОЛИС" Генеральный директор Лицензия Центрального Банка О О О СО "Геополис" Российской Федерации СИ № 2 3 9 7 от 03.09.2015 г. Утверждены 30.05.2016г. Чхаидзе ПРАВИЛА К О М П Л Е К С Н О Г О И П О Т Е Ч Н О Г О СТРАХОВАНИЯ Со...»

«База нормативной документации: www.complexdoc.ru МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ СОГЛАСОВАНЫ: УТВЕРЖДЕНЫ письмом приказом Минтруда России МПТР России от 08.10.2002 № 6765-КЛ от 04.12.2002 № 237 письмом З...»
 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.